Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Unngå lange KID-numre og få fakturaene rett i nettbanken

Alle fakturaer du mottar i
Digipost, kan enkelt overføres
til nettbanken din

Med konto i en av bankene som tilbyr tjenesten, kan du
overføre fakturaer mottatt i Digipost til nettbanken din. Noen
banker tilbyr kundene sine å sende fakturaene direkte til
forfallsregisteret i nettbanken. Andre tilbyr å hente fakturaene i
postkassen automatisk.

Slik setter du opp tjenesten

Fra nettbanken

Alle fakturaer du mottar i Digipost kan automatisk vises i for eksempel nettbanken eller mobilbanken din også. Det betyr at du kan betale fakturaene uten å sjekke postkassa først, og at de alltid er tilgjengelige i betalingsoversikten din.

Inngå avtale hos DNB

Inngå avtale hos DNB

Fra Digipost

Fakturaer du mottar i Digipost kan leggast rett til betaling fra en konto du har valgt, helt uten innlogging i nettbanken. Alt du trenger å gjøre er å klikke på "Legg til betaling" når du åpner en faktura i Digipost. Beløpet belastes på forfallsdatoen om du har dekning på kontoen.

Logg inn i Digipost for å inngå avtale

Unngå lange KID-nummer og få fakturaene rett i nettbanken

Alle fakturaer du får i Digipost,
kan du enkelt overføre til
nettbanken din

Har du konto i ein av bankane som tilbyr tenesta, kan du overføre
fakturaer du har fått i Digipost til nettbanken din. Nokre bankar tilbyr
kundane sine å sende fakturaene direkte til forfallsregisteret i
nettbanken. Andre tilbyr å hente fakturaene i postkassa automatisk.

Slik set du opp tenesta

Frå nettbanken

Alle fakturaer du får i Digipost kan òg visast automatisk i til dømes nettbanken og mobilbanken din. Det betyr at du kan betale fakturaene utan å sjekke postkassa først, og at dei alltid er tilgjengelege i betalingsoversikta di.

Inngå avtale hos DNB

Inngå avtale hos DNB

Frå Digipost

Fakturaer du får i Digipost kan leggast rett til betaling frå ein konto du har valgt, heilt utan innlogging i nettbanken. Alt du må gjere er å klikke på "Legg til betaling" når du opnar ein faktura i Digipost. Beløpet blir belasta på forfallsdatoen om du har dekning på kontoen.

Logg inn i Digipost for å inngå avtale

Avoid entering long KID numbers and have invoices sent straight to your online banking

Any invoices you receive in your
Digipost mailbox can be easily
transferred to your online banking

If you have an account with one of the banks that offer this service,
you can transfer any invoices that you have received in your Digipost
mailbox to your online banking. Some banks enable their customers to
send their invoices direct to the due date register in their online
banking. Others can fetch the invoices from your mailbox automatically,
if you wish.

Getting started

From online banking

Any invoices you receive in your Digipost mailbox can be sent automatically to your online banking or mobile banking. This means that you can pay these invoices without having to check your mailbox first, and that they will always be displayed in your payments list.

Set up agreement with DNB

Set up agreement with DNB

From Digipost

Invoices you receive in your Digipost mailbox can be easily transferred to an account you have selected for payment, without you having to log in to your online banking. After you have opened an invoice in Digipost, all you need to do is click "Add payment on due date". The amount will be deducted from your account on the due date, providing that you have enough money in your account.

Sign in to Digipost to set-up agreement

Spørsmål og svar:

Hva er en Digipost fakturaavtale?

Det er en tjeneste som gjør det enklere for deg å betale fakturaer du mottar i Digipost.

Med konto i en av bankene som tilbyr Digipost fakturaavtale, kan du enkelt ta hånd om fakturaene dine. Noen banker tilbyr at du kan sende fakturaene direkte til forfallsregisteret i nettbanken fra den digitale postkassa, andre tilbyr å automatisk hente fakturaene til betalingsoversikten din så du kan logge rett inn i nettbanken uten å sjekke postkassa for fakturaer først.

Hvilke banker tilbyr Digipost fakturaavtale?

DNB, Sbanken, KLP Banken, Gjensidige Bank, Handelsbanken, Sparebanken Møre og Sparebanken Øst er foreløpig de eneste bankene som tilbyr tjenesten, men alle banker har mulighet til å koble seg på. Om du ønsker at din bank skal tilby dette, oppfordrer vi deg til å kontakte banken for å melde interesse for tjenesten.

Koster det meg noe å ha Digipost fakturaavtale med banken?

Det koster ingenting for deg som privatperson å bruke Digipost faktura.

Får jeg beskjed om at jeg har fått nye fakturaer i Digipost?

Digipost sender varsler om alle nye brev. Om du ikke har skrudd av varslingen, vil du få beskjed om at du har en ny faktura.

Hvilke betalingsalternativer tilbys i tjenesten Digipost faktura?

Digipost har lagt til rette for to betalingsløsninger:

1. Sende fakturaer til betaling fra Digipost
(Tilbys ikke av DNB)

Fakturaer mottatt i Digipost kan enkelt sendes til forfallsregisteret i nettbanken ved å bruke knappen "Legg til betaling" i menyen. Fakturaen vil bli betalt på forfallsdato, om det er dekning på kontoen. For å endre fakturadetaljer, må du logge inn i nettbanken.

2. Få fakturaer mottatt i Digipost i nettbanken også
(Tilbys ikke av Sbanken eller KLP Banken)

Alle fakturaer du mottar i Digipost blir tilgjengelige i nettbanken også. Ved betaling oppdateres status for brevet i Digipost til "Lagt til betaling", og Digipost stopper varslene om brevet.

Hvordan setter jeg opp tjenesten i Digipost?

For å sende fakturaer mottatt i Digipost til betaling i nettbanken, må du først velge hvilken bank og konto det skal betales fra.

Slik gjør du det:

 • Logg inn i Digipost
 • Velg "Innstillinger" og deretter "Fakturaoversikt"
 • Velg en bank hvor du har konto, og velg hvilken konto du vil bruke (gjøres kun én gang)
 • Åpne et brev som er en faktura, og velg "Legg til betaling"
Hvordan setter jeg opp tjenesten i nettbanken?

Fremgangsmåten vil avhenge av hvilken bank du bruker, men normalt vises et valg for kobling til Digipost ved betaling av faktura i en nettbank som tilbyr tjenesten. I tillegg legges informasjon på sider om elektronisk faktura.

Hvorfor kan fakturaen sendes til betaling fra Digipost uten å bruke BankID / Buypass?

Når du logger inn med passord i Digipost, er du allerede identifisert med BankID eller Buypass fra da du registrerte kontoen. Siden du ikke har tilgang til bankkontoinformasjonen din i Digipost, men kun sender fakturaen uten endringer til forfallsregisteret, har innlogging med passord et tilstrekkelig sikkerhetsnivå.

Ser jeg i Digipost at fakturaen er betalt?

Fakturaer som er sendt til forfallsregisteret i nettbanken fra Digipost markeres med "Lagt til betaling". Statusen blir ikke endret i Digipost når betalingen finner sted.

For fakturaer som automatisk er hentet fra Digipost, og hvor du logger direkte inn i nettbanken og godkjenner betalingen, vil status vises som "Betalt / Behandlet" i nettbanken og "Lagt til betaling" i Digipost.

Kan jeg sende fakturaen til forfallsregisteret fra mobil og nettbrett?

Ja, du kan bruke tjenesten fra Digipost-appene om du benytter siste versjon av appen. Du kan også bruke tjenesten fra digipost.no, som fungerer godt på både mobiler og nettbrett.

Kan jeg trekke tilbake Digipost fakturaavtalen med nettbanken?

Du kan si opp avtalen ved å fjerne kontoen fra innstillingene i Digipost, eller eventuelt trekke tilbake avtale fra nettbanken.

Spørsmål og svar:

Kva er ein Digipost fakturaavtale?

Det er ei teneste som gjer det enklare for deg å betale fakturaer du får i Digipost.

Med konto i ein av bankane som tilbyr Digipost fakturaavtale, kan du enkelt ta hand om fakturaene dine. Nokre bankar tilbyr deg å sende fakturaene direkte til forfallsregisteret i nettbanken frå den digitale postkassa, andre tilbyr å hente fakturaene automatisk til betalingsoversikta di så du kan logge rett inn i nettbanken utan å sjekke postkassa for fakturaer først.

Kva bankar tilbyr Digipost fakturaavtale?

DNB, Sbanken, KLP Banken, Gjensidige Bank, Handelsbanken, Sparebanken Møre og Sparebanken Øst er de som tilbyr tenesta, men alle bankar har høve til å kople seg på. Om du ønskjer at din bank skal tilby dette, oppmodar vi deg til å kontakte banken for å melde interesse for tenesta.

Kostar det meg noko å ha Digipost fakturaavtale med banken?

Det kostar ingenting for deg som privatperson å bruke Digipost-faktura.

Får eg melding om at eg har fått nye fakturaer i Digipost?

Digipost sender varsel om alle nye brev. Om du ikkje har skrudd av varslinga, vil du få melding om at du har ein ny faktura.

Kva for betalingsalternativ er det tilbod om i tenesta Digipost-faktura?

Digipost har lagt til rette for to betalingsløysingar:

1. Sende fakturaer til betaling frå Digipost
(Ikkje DNB)

Fakturaer mottatt i Digipost kan enkelt sendast til forfallsregisteret i nettbanken ved å bruke knappen "Legg til betaling" i menyen. Fakturaen vil bli betalt på forfallsdato, om det er dekning på kontoen. For å endre fakturadetaljar må du logge inn i nettbanken.

2. Få fakturaer du har motteke i Digipost i nettbanken din òg
(Ikkje Sbanken eller KLP Banken)

Alle fakturaer du får i Digipost blir tilgjengelege i nettbanken òg. Ved betaling blir status for brevet i Digipost oppdatert til "Lagd til betaling", og Digipost stoppar varsla om brevet.

Korleis set eg opp tenesta i Digipost?

For å sende fakturaer du har fått i Digipost til betaling i nettbanken, må du først velje kva bank og konto du skal betale frå.

Slik gjer du det:

 • Logg inn i Digipost
 • Vel "Innstillingar" og deretter "Fakturaoversikt"
 • Vel ein bank der du har konto, og vel kva konto du vil bruke (dette gjer du berre éin gong)
 • Opne eit brev som er ein faktura, og vel "Legg til betaling"
Korleis set eg opp tenesta i nettbanken?

Framgangsmåten kjem an på kva bank du brukar, men normalt ser du eit val for kopling til Digipost ved betaling av faktura i ein nettbank som tilbyr tenesta. I tillegg finn du informasjon på sidene om elektronisk faktura.

Kvifor kan eg sende fakturaen til betaling frå Digipost utan å bruke BankID / Buypass?

Når du loggar inn med passord i Digipost, er du allereie identifisert med BankID eller Buypass frå du registrerte kontoen. Sidan du ikkje har tilgang til bankkontoinformasjonen din i Digipost, men berre sender fakturaen utan endringar til forfallsregisteret, har innlogging med passord eit tilstrekkeleg sikkerheitsnivå.

Ser eg i Digipost at fakturaen er betalt?

Fakturaer som er sendt til forfallsregisteret i nettbanken frå Digipost blir markert med «Sendt til betaling». Statusen blir ikkje endra i Digipost når betalinga finn stad.

For fakturaer som automatisk er henta frå Digipost, og der du loggar direkte inn i nettbanken og godkjenner betalinga, blir status vist som "Betalt / Behandla" i nettbanken og "Lagd til betaling" i Digipost.

Kan eg sende fakturaen til forfallsregisteret frå mobil og nettbrett?

Ja, du kan bruke tenesta frå Digipost-appane om du bruker siste versjon av appen. Du kan òg bruke tenesta frå digipost.no, som fungerer godt på både mobilar og nettbrett.

Kan eg trekke tilbake Digipost fakturaavtalen med nettbanken?

Du kan seie opp avtalen ved å fjerne kontoen frå innstillingane i Digipost, eller eventuelt trekke tilbake avtalen frå nettbanken.

Frequently asked questions:

What is a Digipost invoice agreement?

This is a service that makes it easier for you to pay any invoices you receive in your Digipost mailbox.

If you have an account with one of the banks that offer a Digipost invoice agreement, you can take care of your invoices more easily. Some banks enable their customers to send their invoices direct to the due date register in their online banking from their digital mailbox. Others fetch the invoices from your mailbox and add them to your payments list automatically, so you can log straight in to your online banking without having to check your mailbox for invoices first.

Which banks offer Digipost invoice agreements?

DNB, Sbanken, KLP Banken, Gjensidige Bank, Handelsbanken, Sparebanken Møre, and Sparebanken Øst are the first to offer this service, but all banks have the option of joining the scheme. If you want your bank to offer this service, please contact your bank to register your interest.

Does it cost me anything to have a Digipost invoice agreement with my bank?

As an individual user you may use the Digipost invoicing service free of charge.

Will I be notified that I have received a new invoice in my Digipost mailbox?

Digipost sends notifications of all new letters received. Unless you have turned off notifications, you will receive a message stating that you have received a new invoice.

Which payment options are offered in the Digipost invoicing service?

Digipost has enabled two payment solutions:

1. Send invoices from Digipost for payment
(Not offered by DNB)

Invoices received in your Digipost mailbox can be easily sent to the due date register in your online banking by clicking/tapping "Add payment on due date" in the menu. The invoice will be paid on the due date, provided that there are sufficient funds available. To change invoice details, you must log in to your online banking.

2. Automatically show invoices received in your Digipost mailbox in your online banking too
(Not offered by Sbanken or KLP banken)

Any invoices you receive in your Digipost mailbox are also displayed in your online banking. When the payment is added to the due date register, the status of the letter is updated to "Added to payments" in Digipost, and Digipost stops sending you notifications about the letter.

How do I set up the service in Digipost?

In order to send any invoices you receive in your Digipost mailbox to your online banking for payment, you must first select the bank and account you want to make payments from.

Here’s how to do it:

 • Log in to Digipost
 • Select "Settings" and then "Invoice Dashboard"
 • Select a bank where you have an account, then select the account you want to use (you only have to do this once)
 • Open a letter that is an invoice, and select "Add payment on due date"
How do I set up the service in my online banking?

The procedure will depend on which bank you are using, but when you are paying an invoice in an online banking system that offers this service, an option for connecting to Digipost is normally shown. Online banks also have further information on their pages about electronic invoicing.

Why can the invoice be sent for payment from Digipost without having to use BankID or Buypass?

When you created your Digipost account, you identified yourself using BankID or Buypass. Digipost recognises your password as confirming this original identification. As you do not have access to your bank account information in Digipost, but are only sending the invoice unchanged to the due date register, logging in with your password is sufficiently secure.

Will I see in Digipost that an invoice has been paid?

For invoices automatically fetched from Digipost, and where you have logged in directly to your online banking and approved the payment there, the status will be shown as "Lagt til betaling" ("Added to payments"), both in your online banking and in Digipost.

Can I send the invoice to the due date register from my mobile or tablet?

Yes, you can use the service from the Digipost app, providing you are using the latest version. You can also use the service from digipost.no, which works well on both mobiles and tablets.

Can I cancel the Digipost invoice agreement with my online banking?

You can cancel the agreement by removing the account from your settings in Digipost, or by cancelling the agreement in your online banking.

Åpne Posten og Bring sin chatdialog