Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Din digitale postkasse for informasjon som er viktig for deg

Den digitale postkassen for informasjon som er viktig for deg

Your digital mailbox for information that's important to you

Mye post inneholder sensitive opplysninger som ikke kan sendes til deg på vanlig e-post. I Digipost kan du motta viktig informasjon fra både offentlige og private avsendere. Tjenesten er gratis.

Mykje post inneheld sensitive opplysningar som ikkje kan sendast til deg på vanleg e-post. I Digipost kan du få viktig informasjon frå både offentlege og private avsendarar. Tenesta er gratis.

A lot of mail contains sensitive information that can't be sent to you by regular email. In Digipost you can receive important information from both public and private senders. The service is free of charge.

Din digitale postkasse for informasjon som er viktig for deg

Den digitale postkassen for informasjon som er viktig for deg

Your digital mailbox for information that's important to you

Du eier dine egne data

Alle dokumenter du oppbevarer i Digipost er kryptert og din personlige eiendom. Digipost har ikke innsyn i din postkasse, og kan ikke dele innholdet ditt med noen andre.

Ditt eget personlige arkiv

I Digipost samler du enkelt viktig informasjon som du mottar eller laster opp selv. Så har du det alltid trygt oppbevart og lett tilgjengelig.

Du eig dine eigne data

Alle dokument du oppbevarer i Digipost er krypterte, og er din personlege eigedom. Digipost har ikkje innsyn i postkassen din og kan ikkje dele innhaldet ditt med nokon andre.

Ditt eige personlege arkiv

I Digipost samlar du enkelt viktig informasjon som du tek imot eller lastar opp sjølv. Så har du det alltid trygt oppbevart og lett tilgjengeleg.

You own your own data

All documents you store in Digipost are encrypted and are your personal property. Digipost does not have access to your mailbox and cannot share your content with anyone else.

Your own personal archive

With Digipost you can easily collect important information that you receive or upload yourself. You will then always have it safely stored and easily accessible.

Utvalgte avsendere i Digipost

Utvalde avsendarar i Digipost

A selection of senders using Digipost

Mer enn 10.000 offentlige og private virksomheter sender digital post i Digipost. Blant disse er:

Meir enn 10.000 offentlege og private verksemder sender digital post i Digipost. Blant desse er:

More than 10.000 public and private sector businesses use Digipost for digital postal services. Among these are:

Åpne Posten og Bring sin chatdialog