Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Personvern og avtalevilkår for Digipost

For privatpersoner For bedrifter Personvernerklæring

Avtalevilkår for bruk av Digipost for privatpersoner

Vilkårene nedenfor omhandler hvilke rettigheter og plikter du har som bruker av Digipost, og ved å akseptere vilkårene gir du også tillatelse til behandling av personopplysninger om deg selv. Du må derfor gjennomgå vilkårene grundig og vurdere om du aksepterer disse før du begynner å benytte Digipost. Dersom du har spørsmål til Vilkårene, anbefaler vi deg å kontakte Posten på e-post kundeservice@digipost.no, og avvente Postens svar før du aksepterer vilkårene og tar i bruk Digipost.

Nedenfor følger vilkår som gjelder for bruk av Digipost («Vilkårene»), en tjeneste fra Posten Norge AS («Posten»), org. nr. 984 661 185. Vilkårene anses som lest, forstått og akseptert av den fysiske person som skal bruke Digipost («Brukeren»), ved at Brukeren krysser av for «Jeg godtar vilkårene for Digipost», klikker på knappen merket «Registrer meg i Digipost» og tar Digipost i bruk. Brukeren anbefales å skrive ut Vilkårene og lagre disse, sammen med kvittering for aksept av tjenesten.

Brukeren må ha fylt 15 år for å kunne registrere seg og ta i bruk Digipost.

Vilkårene gjelder Brukerens bruk av Digipost for rent personlige eller andre private formål. For offentlige myndigheter, virksomheter (inkludert enkeltpersonforetak), organisasjoner og andre som benytter Digipost for annet enn rent personlige eller andre private formål, gjelder Kundevilkår for Digipost - Bedrift.

1 OM DIGIPOST

Digipost gir adgang til å sende, motta, signere og arkivere informasjon og data («Meddelelser») i elektronisk form fra registrerte brukere av tjenesten (eksempelvis offentlige myndigheter, virksomheter, organisasjoner og privatpersoner). Før Brukeren får tilgang til Digipost, vil følgende opplysninger bli innsamlet i registreringsprosessen:

Meddelelser via Digipost er basert på sikker identifisering av sender, mottaker og deres fysiske postadresser. Det er derfor nødvendig at Brukeren gir riktige opplysninger for å oppfylle avtaleforholdet etter disse Vilkårene.

Digipost omfatter også flere valgfrie tilleggstjenester. Disse Vilkårene gjelder også for tilleggstjenestene med mindre annet følger av avtalegrunnlaget for den enkelte tilleggstjeneste.

2 PRIS- OG FAKTURERINGSBESTEMMELSER

Det er gratis å opprette konto i Digipost, samt å motta og arkivere brev og kvitteringer. Brukeren har en gitt mengde gratis lagringsplass, og mulighet til å sende et gitt antall brev gratis per måned. Informasjon om gjeldende lagringsplass og antall brev er tilgjengelig på www.digipost.no.

Dersom Brukeren tar i bruk betalingspliktige tjenester i Digipost, skal betaling skje med bank- og kredittkort, herunder MasterCard og Visa, gjennom en sikker betalingstjeneste fra tiltrodd tredjepart. Brukeren må legge inn nødvendig kortinformasjon. Informasjonen blir lagret hos tiltrodd tredjepart for å forenkle fremtidige betalinger.

Ved å legge inn gyldig kortinformasjon aksepterer Brukeren at Digipost kan belaste bankkortet/kontoen for alle kjøp i Digipost, og at beløpet for abonnementstjenester kan trekkes automatisk ved forfall. Brukeren plikter å påse at kortet som legges inn er gyldig, at vedkommende kan disponere dette, og at det har tilstrekkelig dekning ved fremtidige forfall. Beløpet som belastes kontoen følger den til enhver tid gjeldende prisliste, med tillegg av lovbestemt merverdiavgift på betalingstidspunktet.

3 TJENESTENIVÅ

Det er en målsetning at Digipost skal være tilgjengelig for kunder og brukere 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Posten kan innstille tjenesten i tilfelle teknisk feil, oppgradering av programvare, vedlikehold av systemet, endringer, strømbrudd eller lignende forhold.

Såfremt Posten er klar over at tjenesten vil bli innstilt, skal Posten varsle Brukeren om dette i rimelig tid før tjenesten innstilles. Dersom innstillingen av tjenesten ikke er kjent på forhånd, skal Posten varsle Brukeren så snart det er mulig.

Posten er ikke forpliktet til å varsle Brukeren om innstilling av tjenesten som antas ikke å ha betydning for Brukeren.

Varsel kan være i form av en melding som sendes til den e-postadresse som Brukeren har oppgitt ved registrering, til Brukerens Digipost-postkasse og/eller på www.digipost.no.

Meddelelser gjennom Digipost vil behandles fortløpende og meddelelsene vil være tilgjengelig for mottaker i henhold til avtale med avsender, normalt omgående etter avsending. Forsendelsestiden vil imidlertid kunne variere, og ved stort antall samtidige oppgaver eller store oppgaver vil forsendelsestiden kunne øke.

4 BRUKERENS BRUK AV DIGIPOST

4.1 Generelt

Brukeren skal kun benytte Digipost som beskrevet i disse Vilkårene.

Brukeren kan logge seg på Digipost med BankID utstedt av hvilken som helst bank i Norge, eller annet tilsvarende sikkerhetsinstrument godkjent av Posten. Passord/kode generert fra slikt sikkerhetsinstrument er Brukerens signatur ved bruk av Digipost. Det vil bli lagt til grunn at det er Brukeren som har benyttet seg av den enkelte tjeneste på Digipost der hvor korrekt passord er benyttet. Det samme gjelder dersom Brukeren har gitt andre tilgang gjennom delingsfunksjonaliteten i Digipost.

Sikkerhetsløsningene er beskyttet av et passord/kode og er personlig. Brukeren er selv ansvarlig for bruken. Det er derfor svært viktig at det brukes et unikt passord/kode og at det aldri oppgis eller skrives ned slik at uvedkommende kan utgi seg for å være Brukeren overfor Digipost. Passordet skal endres i samsvar med det som til enhver tid angis som krav til sikkerhetsløsningen.

Brukeren er selv ansvarlig for tap som følge av at Brukeren har gitt sin Digipost-informasjon til andre eller at andre har fått slik tilgang som følge av bruk av delingsfunksjonaliteten i Digipost eller som følge av andre forhold på Brukerens side.

Brukeren forplikter seg til ikke å foreta ulovlig inntrengning i dataressurser som Digipost gir tilgang til eller på annen måte uberettiget å tilegne seg data eller informasjon. Det samme gjelder andre forsøk på å bryte sikkerheten eller unødvendig forstyrre andres bruk av Digipost. Dersom Brukeren får uforvarende tilgang til andre brukeres eller kunders data i Digipost, plikter Brukeren umiddelbart å varsle Posten skriftlig om tilfellet og slette eventuelle data som Brukeren har mottatt.

Posten overvåker ikke innholdet i Meddelelser som sendes til, mottas, signeres eller arkiveres i Digipost-postkassen, og er således ikke ansvarlig for Meddelelsenes innhold og form, samt innhold i eventuelle lenker. Posten er heller ikke ansvarlig for feil, mangler og/eller uønskede egenskaper ved aktuelle data, filvedlegg, lenker mv.

Nødvendige personlige opplysninger som Digipost har om Brukeren skal til enhver tid være oppdatert. Brukeren skal selv varsle om endring av e-postadresse, kredittkortinformasjon og andre forhold av betydning for bruk av Digipost ved å logge inn på www.digipost.no og endre dette under personlige innstillinger.

Dersom Brukeren oppdager feil, mangler, uregelmessigheter eller annet som kan være av betydning for Posten som leverandør av Digipost, skal Brukeren varsle Posten om dette.

4.2 Sending av Meddelelser

Brukeren plikter å identifisere eller merke Meddelelser på den måten som Posten til enhver tid krever.

Brukeren må for å kunne benytte Digipost for utsendelse av fakturaer og markedsføringshenvendelser i næringsvirksomhet mv., ha registrert seg som bedriftskunde.

4.3 Mottak og arkivering av Meddelelser

Brukeren gir tillatelse til at alle potensielle avsendere, inkludert offentlige myndigheter, virksomheter, organisasjoner og privatpersoner, kan benytte Digipost for kommunikasjon med Brukeren. Når Brukeren er registrert, kan alle avsendere sende Brukeren digital post, blant annet fakturaer, helsepapirer, forsikringsavtaler, innkallinger og brev fra offentlige etater, uavhengig av tidligere samtykker til elektronisk kommunikasjon. Avsendere kan velge å kun sende Brukeren brev i Digipost. Dette betyr i så fall at Brukeren ikke mottar brevene i sin fysiske postkasse/postboks. Brukeren er innforstått med og aksepterer at avsenders bruk av Digipost erstatter tilsvarende kommunikasjon via ordinær post til Brukerens fysiske postkasse/postboks.

Brukeren vil motta varsel (per e-post/SMS/push, avhengig av hva som tilbys av Digipost) om Meddelelser mottatt i Kundens Digipost-postkasse. Brukeren kan endre innstillinger for mottak av slike varsler i sin personlige profil. Brukeren er under enhver omstendighet selv ansvarlig for å ha løpende oversikt over nye Meddelelser som mottas i Digipost. Brukere av tjenesten «Elektronisk Kvittering» vil ikke bli varslet ved mottak av kvitteringer.

Brukeren har mulighet til å arkivere Meddelelser i Digipost. Meddelelser som Brukeren sletter i Digipost vil være utilgjengelige for Brukeren umiddelbart etter at Brukeren har bekreftet at Meddelelsen skal slettes.

Avsendere av Meddelelser i Digipost kan be om bekreftelse på at Meddelelsen er åpnet av Brukeren. Slike Meddelelser vil være merket med informasjon til Bruker om at avsender blir varslet ved åpning av Meddelelsen.

5 POSTENS PLIKTER OG RETTIGHETER

Posten er ansvarlig for utføring av de oppdrag som Brukeren iverksetter i henhold til disse Vilkårene.

Postens ansvar omfatter ikke feil, mangler eller driftsforstyrrelser knyttet til utstyr, programvare, tilgang til eller overføring over Internett eller Brukerens valgte autentiseringsløsning (BankID utstedt av hvilken som helst bank i Norge, eller annet tilsvarende sikkerhetsinstrument godkjent av Posten).

Posten overvåker ikke innholdet i Meddelelser som sendes til, mottas eller arkiveres i Digipost-postkassen, og er således ikke ansvarlig for Meddelelsenes innhold og form, samt innhold i eventuelle lenker.

Dersom Posten blir kjent med at Meddelelser i Digipost er feilsendt, eller er i strid med lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse eller på annet vis etter Postens vurdering innebærer misbruk av Digipost, kan Posten trekke disse tilbake. Nevnte gjelder også Meddelelser som allerede er levert til Brukerens Digipost-postkasse. Posten vil informere Brukeren dersom slik tilbaketrekking finner sted.

Posten har anledning til å sende Meddelelser til Brukeren vedrørende nye muligheter, driftsinformasjon og annen informasjon knyttet til Digipost.

6 ENDRINGER

Posten kan endre Vilkårene, herunder priser, med én måneds skriftlig varsel til Brukeren. Varsel sendes til den e-postadresse Brukeren har oppgitt ved registrering og/eller til Brukerens Digipost-postkasse. Tilsvarende gjelder dersom Posten foretar vesentlige innskrenkinger i Digipost sitt bruksområde. Endringer kan likevel gjennomføres uten forutgående varsel dersom endringen etter Postens oppfatning er til Brukerens fordel, eller er av mindre betydning. Posten skal likevel informere Brukeren om endringen gjennom melding til Brukerens registrerte e-postadresse, Digipost-postkasse og/eller i forbindelse med Brukerens neste pålogging til Digipost, med mindre endringen åpenbart er uvesentlig.

Dersom bruksområdet i Digipost utvides med nye funksjoner, kan Brukeren bli nødt til å bekrefte disse særskilt. Informasjon om nye funksjoner vil løpende oppdateres på www.digipost.no og/eller gjennom utsendelse av melding til Brukerens Digipost-postkasse.

7 TAUSHETSPLIKT

Posten, og enhver som utfører arbeid eller tjeneste for Posten, har taushetsplikt om alle opplysninger som de eventuelt får kjennskap til om Brukerens bruk av Digipost.

Posten plikter å ta de forholdsregler som er nødvendige for å sikre at materiale eller opplysninger ikke blir brukt til andre formål enn gjennomføring av avtaleforholdet etter disse Vilkårene eller gjort kjent for andre i strid med dette punkt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos Posten skal pålegges taushet om forhold som nevnt ovenfor også etter fratredelsen.

Taushetsplikten gjelder også etter at avtaleforholdet etter disse Vilkårene er opphørt.

Taushetsplikten gjelder ikke når det er plikt til å gi materiale eller opplysninger i henhold til lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse.

8 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Posten vil behandle personopplysninger som følge at Brukeren benytter Digipost og vil ved all behandling av personopplysninger følge bestemmelsene i gjeldende personvernregelverk. Behandlingsansvarlig er Posten Norge AS, Postboks 1500 Sentrum, 0001 Oslo.

Behandlingen av personopplysninger, og Brukerens rettigheter, er nærmere beskrevet i personvernerklæringen.

9 FEIL ELLER MANGLER VED DIGIPOST

9.1 Reklamasjon

Brukeren må gjøre Posten oppmerksom på feil eller mangel ved Digipost som medfører at Brukeren ikke får levert de tjenester Brukeren har krav på etter disse Vilkårene. Varsel må gis innen rimelig tid, og senest innen 10 dager, etter at Brukeren oppdaget eller burde ha oppdaget feilen eller mangelen.

9.2 Avhjelp

Posten skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en slik feil eller mangel ved Digipost, iverksette tiltak for å rette feilen eller mangelen.

9.3 Prisavslag

Forekommer det feil eller mangel ved Digipost ved Brukerens bruk som Posten er ansvarlig for etter disse Vilkårene og som medfører at Brukeren ikke får levert de tjenester Brukeren har krav på, kan Brukeren kreve prisavslag i den grad Brukeren har betalt for bruk av Digipost/tjenester i Digipost. Brukeren vil i slike tilfeller normalt bli godskrevet et forholdsmessig prisavslag for den aktuelle tjenesten. Der den aktuelle tjenesten har uteblitt i sin helhet og dette skyldes forhold Digipost er ansvarlig for, vil Brukeren ha krav på tilbakebetaling av prisen som er betalt for tjenesten. Dersom Brukeren har vært forhindret fra å sende ut Meddelelser, har ikke Brukeren rett til prisavslag for disse Meddelelsene, men vil kunne ha rett til erstatning dersom vilkårene for dette er oppfylt.

9.4 Erstatning. Ansvarsbegrensning

Posten er ansvarlig for direkte tap som Brukeren påføres ved feil eller mangler ved Digipost som Posten er ansvarlig for etter disse Vilkårene, og som medfører at Brukeren ikke får levert de tjenester Brukeren har krav på etter disse Vilkårene, dersom dette skyldes grov uaktsomhet fra Posten side. Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som Brukeren er påført som en følge av feilen eller mangelen.

Posten er ikke på noen måte ansvarlig for konsekvenstap eller indirekte tap som følge av slike feil eller mangler, med mindre tapet er forårsaket ved forsett fra Postens side. Som indirekte tap regnes blant annet: tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd), tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn), tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt eller tap som følge av ødelagte eller forringede data, eller andre uforutsette skader på grunn av mislighold eller feil i tjenesten.

Posten er imidlertid under enhver omstendighet ikke ansvarlig for at Meddelelser ikke kommer frem rettidig. Tjenestene er basert på at Brukeren selv sørger for å holde sin innloggingsinformasjon hemmelig. Posten har intet ansvar for de data som Brukeren sender eller mottar ved bruk av Digipost. Posten har intet ansvar for tap, skade eller annet i forbindelse med ødeleggelse av Brukerens data, avbrudd, ikke leverte data, feilaktig leverte data, nekting, fjerning eller sletting av Meddelelser i henhold til punkt 5, eller lignende. Posten kan heller ikke holdes ansvarlig dersom tredjeparter eller brukere av Digipost, bevisst eller ubevisst, skaffer seg adgang til Brukerens data, hindrer eller vanskeliggjør Brukerens bruk av Digipost.

Postens samlede erstatningsansvar overfor Brukeren er under enhver omstendighet begrenset til et beløp tilsvarende prisen for den leverte tjeneste, dog maksimalt kr 30 000,- for hvert skadetilfelle/hver ansvarsutløsende begivenhet. Dette gjelder ikke dersom Brukerens tap skyldes forsett fra Postens side. Beror Brukerens direkte tap på kontraktsmedhjelpere som Posten har engasjert for å utføre ytelsen overfor Brukeren, er Posten ansvarlig bare om også disse kontraktsmedhjelperne ville være ansvarlige etter ovennevnte på samme måte som Posten ville vært.

Digipost gir Brukeren mulighet til å overføre data fra mottatte fakturaer i Digipost til Brukerens nettbank for behandling der. Brukeren er selv ansvarlig for behandlingen av fakturaer i nettbanken og at korrekt konto blir belastet til riktig tid.

9.5 Heving

Dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Postens side, kan Brukeren ved skriftlig varsel til Posten heve avtaleforholdet Brukeren har med Posten etter disse Vilkårene med umiddelbar virkning. For gjennomføringen av hevingen gjelder punkt 15 annet avsnitt tilsvarende så langt den passer.

10 BRUKERENS MISLIGHOLD

10.1 Betalingsmislighold fra Brukeren

Ved betalingsmislighold kan Posten kreve forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. I tillegg kan Posten pålegge de til enhver tid gjeldende lovbestemte gebyrer ved innkrevning av utestående betaling fra Brukeren. Ved mislighold av betaling anses ethvert utestående krav som forfalt.

10.2 Heving og stenging

Dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Brukerens side, kan Posten umiddelbart heve avtaleforholdet med Brukeren etter disse Vilkårene. Ved heving skal Brukeren gis varsel om at adgangen til å sende og motta Meddelelser er deaktivert, og at tilgangen til lagrede data vil opphøre etter 3 mnd. Som vesentlig mislighold regnes blant annet at Brukeren har brukt Digipost til utsendelse av fakturaer eller markedsføringshenvendelser i næringsvirksomhet, betalingsmislighold, at Brukeren bryter lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse eller på annen måte misbruker Digipost eller informasjon eller data som er en del av Digipost. Det vises også til Postens Generelle betalingsbetingelser, som kommer til anvendelse så langt de passer.

Posten har anledning til midlertidig å stenge tilgangen til Digipost (suspensjon) inntil undersøkelser eller avklaringer om Brukerens bruk av Digipost er gjennomført. Posten skal så langt mulig varsle Brukeren skriftlig ved e-post og/eller Meddelelse til Brukerens Digipost-postkasse før tilgangen til Digipost midlertidig stenges.

For gjennomføringen av hevingen gjelder punkt 15 annet avsnitt tilsvarende så langt den passer.

11 SKADELØSHOLDELSE

Brukeren skal holde Posten skadesløs i den utstrekning Posten mottar krav fra eller pålegges ansvar overfor tredjepart, og kravet eller ansvaret er basert på Brukerens krenkelse eller medvirkning til krenkelse av andres lovbeskyttede rettigheter (inkludert men ikke begrenset til opphavsrett eller tilgrensende rettigheter, patent, varemerke, design, know-how eller bedriftshemmeligheter), eller brudd på eller medvirkning til brudd på lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse og/eller disse Vilkårene ved bruk av Digipost. Brukeren skal i slike tilfeller ha rett til å tre inn i kravet, eller i samarbeid med Posten gis anledning til å ivareta sine interesser som om kravet var rettet mot Brukeren selv. Dersom et slikt krav rettes mot Posten skal Brukeren dekke, foruten det direkte økonomiske tap, også utgifter til bistand for å håndtere kravet på en forsvarlig måte samt andre utgifter som står i en rimelig sammenheng med tredjeparts krav. Dersom Brukeren blir kjent med at krav vil bli reist mot Posten i forbindelse med Brukerens bruk av Digipost, skal Brukeren umiddelbart varsle Posten skriftlig.

12 FRITAKELSESGRUNNER (FORCE MAJEURE)

Posten er ikke ansvarlig for tap som skyldes lovinngrep eller administrative handlinger, inntruffet eller truende krig, opprør, borgerlige uroligheter, hærverk, sabotasje, terror, streik, lockout, boikott og blokade, uavhengig om det er Posten selv eller Postens organisasjon konflikten er rettet mot, eller iverksatt av, og uansett konfliktens årsak, herunder også når konflikten kun rammer deler av Postens funksjoner, samt brudd i edb-driften (herunder svikt i leveranser fra eksterne underleverandører) som skyldes ovenstående.

13 OVERDRAGELSER AV RETTIGHETER OG PLIKTER MV.

Posten kan fritt overdra sine rettigheter og plikter i henhold til avtaleforholdet etter disse Vilkårene mellom selskaper internt i Posten-konsernet. Rett til vederlag kan fritt overdras også utenfor Posten-konsernet.

Brukeren kan ikke overdra retten til å bruke Digipost siden denne retten er knyttet til vedkommende personlig. Brukeren har imidlertid anledning til å dele tilgangen til Brukerens Digipost-postkasse gjennom delingsfunksjonaliteten i løsningen.

Tjenestene i Digipost kan ikke selges, leies ut, eller på annen måte gjøres tilgjengelig for tredjepart, herunder ved at Brukeren utfører tjenester for tredjepart, verken mot vederlag eller gratis.

14 VARSEL

Med mindre annet fremgår uttrykkelig av disse Vilkårene skal varsel i forbindelse med avtaleforholdet etter disse Vilkårene skje skriftlig og sendes til følgende adresse:

Til Posten:

e-post: kundeservice@digipost.no eller

postadresse:
Posten Norge AS
Att: Digipost
Postboks 1500 Sentrum
0001 Oslo

Til Brukeren: Kundens Digipost-postkasse, den e-postadresse som Brukeren har oppgitt ved registrering eller den postadresse som Kunden er registrert med i Digipost

15 ORDINÆR OPPSIGELSE

Partene har gjensidig rett til å si opp avtaleforholdet etter disse Vilkårene med to ukers skriftlig varsel, uten nærmere begrunnelse, forutsatt at alle utestående forhold er gjort opp og at partene ikke har krav mot hverandre.

Ved opphør av avtalen ved oppsigelse vil Brukerens adgang til å sende og motta Meddelelser deaktiveres på opphørstidspunktet. Meddelelser som var sendt av avsender før opphørstidspunktet med utsatt levering vil likevel bli levert til Brukeren i Digipost inntil to uker etter opphørstidspunktet. Brukeren vil ha adgang til lagrede data i tre måneder etter opphørstidspunktet. I denne perioden vil også Brukeren ha mulighet til å overføre Meddelelser fra det offentlige til annen digital postkasse det offentlige har avtale med, gjennom egen funksjonalitet for dette i Digipost. Deretter slettes lagrede data. Brukeren er selv ansvarlig for å ta kopi av alle data Brukeren ønsker å beholde etter opphørstidspunktet. Posten forbeholder seg retten til å beholde data som er nødvendig for oppfølging av kundeforholdet.

Dersom Brukerens Digipost-konto har vært inaktiv i mer enn 14 måneder, kan Posten deaktivere muligheten til å sende og motta Meddelelser hvis kontoen fortsatt er inaktiv 14 dager etter at Posten har sendt varsel om deaktivering.

Dersom Brukeren dør, vil Brukerens Digipost-konto og lagrede data slettes tre måneder etter at Posten fikk beskjed om dødsfallet. De(n) som kan forplikte Brukeren må kontakte Digipost for å få tilgang til Brukerens Digipost-konto innen sletting. Posten forbeholder seg retten til å beholde data som er nødvendig for oppfølging av kundeforholdet.

16 PRODUKT- OG BETALINGSVILKÅR FOR SIKKER LAGRING

Alle Meddelelser mottatt i Digipost blir lagret på sikre servere.

Gjennom Digipost får Brukeren mulighet til å lage et personlig, sikkert digitalt arkiv hvor Brukeren kan overføre og lagre digitale filer til sikre servere, og som gir Brukeren tilgang til filene via Internett. Digipost tilbyr en gitt mengde lagringsplass gratis. Den til enhver tid tilgjengelige mengden gratis lagringsplass er spesifisert på digipost.no.

Brukere som ønsker mer lagringsplass enn det Digipost tilbyr gratis, kan betale for mer plass. Digipost tilbyr flere nivåer med ulik lagringskapasitet. Brukeren kan når som helst oppgradere fra Digipost sin gratistjeneste til et av Digipost sine produkter for økt lagringskapasitet. Den økte lagringskapasiteten vil umiddelbart bli tilgjengelig etter utført betaling.

Digipost sin lagringstjeneste er et løpende abonnement med automatisk fornyelse. Brukeren bestiller og betaler forskuddsbasert for abonnementet frem til abonnementsperioden for det aktuelle abonnement utløper. Abonnementet fornyes deretter automatisk, og Brukerens bankkort/konto vil bli belastet på nytt ved periodens slutt inntil brukeren selv velger å stoppe eller endre abonnementet. Digipost sine abonnement og priser finnes på www.digipost.no.

Kjøp av lagring gir Brukeren mulighet for å laste opp og lagre dokumenter opp til produktets øvre lagringsgrense. Beløpet som belastes vil ta utgangspunkt i valgt produkt og er uavhengig av om faktisk benyttet lagringsplass er lavere enn den øvre lagringsgrensen og uavhengig av om et rimeligere abonnement kunne vært valgt.

Brukeren har mulighet til å administrere sitt abonnement under personlige innstillinger på digipost.no. Her vil Brukeren også få oversikt over aktivt abonnement, tidligere abonnementer og tidligere betalinger/trekk.

Brukeren kan til enhver tid oppgradere eller nedgradere sitt abonnement. For å kunne nedgradere gjeldende abonnement må Brukeren først sørge for at benyttet lagringsplass er under maksimal lagringsgrense. Endringene vil tre i kraft umiddelbart. Digipost refunderer ikke penger for abonnement som er endret før abonnementsperioden er avsluttet.

Ved mislighold vil Digipost kunne sperre utvalgt funksjonalitet og tilgang for Brukeren. Dersom betaling av abonnement ikke kan gjennomføres, for eksempel ved at registrert kort har gått ut eller at det ikke er dekning på konto, vil Digipost stenge for at Brukeren kan laste opp nye dokumenter og sende brev gjennom Digipost. Digipost vil også kunne sperre for Brukerens tilgang dersom tjenesten misbrukes eller benyttes på en måte som strider mot norsk lov. For øvrig vises det til punkt 10.

17 JURISDIKSJON OG VERNETING

Kontrakten er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Tvister mellom Posten og Brukeren skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler i samsvar med tvistelovens regler vedrørende verneting.

Sist oppdatert 14. september 2021

Avtalevilkår for bruk av Digipost for bedrifter

Avtalevilkår for bruk av Digipost for bedrifter, organisasjoner, mv. Nedenfor følger vilkår som gjelder for bruk av Digipost («Vilkårene»), en tjeneste fra Posten Norge AS («Posten»), org. nr. 984 661 185. Dersom foretaket som skal anvende Digipost («Kunden») har spørsmål til Vilkårene, må Kunden kontakte Posten på e-post salg@digipost.no og avvente Postens svar før vilkårene aksepteres og Digipost tas i bruk.

1. Om Digipost

Digipost gir adgang til å sende, motta, signere og arkivere informasjon og data («Meddelelser») i elektronisk form. Før Kunden får tilgang til Digipost, skal Kunden gi følgende opplysninger til Posten:

Foretaksnavn, forretningsadresse (gateadresse), postadresse, fakturaadresse og organisasjonsnummer til Kunden, og navn og fødselsnummer til kontaktperson som har rett til å forplikte Kunden.

Formidling av Meddelelser via Digipost er basert på sikker identifisering av sender og mottaker. Det er derfor nødvendig at Kunden gir riktige opplysninger for å oppfylle avtaleforholdet etter disse Vilkårene.

2. Pris- og faktureringsbestemmelser

Pris for bruk av Digipost følger av «Prisliste Digipost» og er angitt i norske kroner eksklusiv merverdiavgift. Betaling skjer elektronisk i løsningen ved bestilling om det ikke er avtalt at betaling skal skje etterskuddsvis. I sistnevnte tilfelle gjelder Postens generelle betalingsbetingelser.

Digipost godtar betaling med bank- og kredittkort, inkludert MasterCard og Visa, gjennom en sikker betalingstjeneste. Kortinformasjonen blir lagret for å forenkle fremtidige betalinger, slik at Kunden unngår å måtte legge inn dette ved hvert kjøp eller fornyelse. Ved kjøp av abonnementstjenester samtykker Kunden samtidig til at beløpet for valgte abonnement kan trekkes automatisk ved forfall. Kunden plikter å påse at kortet som legges inn er gyldig, at vedkommende kan disponere dette, og at det har tilstrekkelig dekning ved fremtidige forfall. Abonnementet vil løpe inntil Kunden avbestiller eller endrer dette, eller dersom det ikke lykkes å trekke avtalt beløp på forfall, jf. avsnitt om Mislighold.

3. Tjenestenivå

Det er en målsetning at Digipost skal være tilgjengelig for kunder og brukere 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

Posten kan innstille tjenesten i tilfelle teknisk feil, oppgradering av programvare, vedlikehold av systemet, endringer, strømbrudd eller lignende forhold.

Såfremt Posten er klar over at tjenesten vil bli innstilt, skal Posten varsle Kunden om dette i rimelig tid før tjenesten innstilles. Dersom innstillingen av tjenesten ikke er kjent på forhånd, skal Posten varsle Kunden så snart det er mulig.

Posten er ikke forpliktet til å varsle Kunden om innstilling av tjenesten som etter en forsvarlig vurdering antas ikke å ha betydning for Kunden. Et eksempel på en innstilling det her siktes til er korte innstillinger i ukurante tidsperioder utenfor normal arbeidstid.

Varsel kan være i form av en melding som sendes til den e-postadresse som Kunden har oppgitt ved registrering og/eller til Kundens postkasse i Digipost.

Forsendelser av Meddelelser gjennom Digipost vil behandles fortløpende og Meddelelsene vil normalt være tilgjengelig for mottaker omgående etter avsending. Forsendelsestiden vil imidlertid kunne variere, og ved stort antall samtidige oppgaver eller store oppgaver vil forsendelsestiden kunne øke.

De til enhver tid gjeldende produktspesifikasjoner for tjenester gjennom Digipost vil være tilgjengelig på www.digipost.no/bedrift.

4. Kundens bruk av Digipost

4.1. Generelt

Kunden skal kun benytte Digipost som beskrevet i disse Vilkårene.

Kunden kan logge seg på Digipost med BankID utstedt av hvilken som helst bank i Norge, eller annet tilsvarende sikkerhetsinstrument godkjent av Posten. Passord/kode generert fra slikt sikkerhetsinstrument er Kundens signatur ved bruk av Digipost. Det vil bli lagt til grunn at det er Kunden som har benyttet seg av den enkelte tjeneste på Digipost der hvor korrekt passord er benyttet. Sikkerhetsløsningene er beskyttet av et passord/kode og er personlig. Kunden er selv ansvarlig for bruken. Det er derfor svært viktig at det brukes et unikt passord/kode og at det aldri oppgis eller skrives ned slik at uvedkommende kan utgi seg for å være Kunden overfor Digipost. Passordet skal endres i samsvar med det som til enhver tid angis som krav til sikkerhetsløsningen.

Kunden er selv ansvarlig for tap som følge av at Kunden har gitt bort sin Digipost-informasjon til andre eller ikke sikret denne informasjonen forsvarlig. Kunden forplikter seg til ikke å foreta ulovlig inntrengning i dataressurser som Digipost gir tilgang til eller på annen måte uberettiget å tilegne seg data eller informasjon. Det samme gjelder andre forsøk på å bryte sikkerheten eller unødvendig forstyrre andres bruk av Digipost. Dersom Kunden får uforvarende tilgang til andre brukeres eller kunders data i Digipost, plikter Kunden umiddelbart å varsle Posten skriftlig om tilfellet og slette eventuelle data som Kunden har mottatt.

Posten overvåker ikke innholdet i Meddelelser som sendes til, mottas, signeres eller arkiveres i Digipost-postkassen, og er således ikke ansvarlig for Meddelelsenes innhold og form, samt innhold i eventuelle lenker.

Dersom Kunden oppdager feil, mangler, uregelmessigheter eller annet som kan være av betydning for Posten som leverandør av Digipost, skal Kunden varsle Posten om dette.

4.2. Sending av Meddelelser

Kunden plikter å identifisere eller merke Meddelelser på den måten som Posten til enhver tid krever. Utsendelse av Meddelelser som inneholder markedsføring skal skje i samsvar med markedsføringsloven og Postens retningslinjer for slike henvendelser via Digipost.

Ved utsendelse av faktura i Digipost, er Kunden ansvarlig for at innholdet i faktura og underliggende betalingskrav er korrekt og i samsvar med hverandre. Kunden kan kun sende faktura til mottakere, der det er etablert et avtale- eller fordringsforhold mellom mottaker og kreditor. Kunden kan ikke sende faktura for betaling av ytelser eller be om pengegaver, som mottaker på forhånd ikke har avtalt med kreditor.

4.3. Mottak og arkivering av Meddelelser

Bestemmelsene i dette punkt 4.3 kommer bare til anvendelse i den utstrekning Posten tilbyr Kunden funksjoner i Digipost for å motta og arkivere Meddelelser.

Kunden gir tillatelse til at alle potensielle avsendere, inkludert offentlige myndigheter, virksomheter, organisasjoner og privatpersoner, kan benytte Digipost for kommunikasjon med Kunden. Kunden er innforstått med og aksepterer at avsenders bruk av Digipost erstatter tilsvarende kommunikasjon via ordinær post til Kundens fysiske postkasse/postboks. Kunden kan stenge for andre kunders og brukeres søk etter Kundens adresse i Digipost eller ethvert mottak av Meddelelser fra offentlige myndigheter, virksomheter, organisasjoner og privatpersoner ved å endre innstillingene for dette i Digipost.

Kunden er selv ansvarlig for at riktig e-postadresse og telefonnummer er lagret i Digipost og å opplyse om endringer på angitt måte, såfremt Kunden ønsker å motta varsel per e-post og/eller SMS (avhengig av hva som tilbys av Digipost) om Meddelelser mottatt i Kundens Digipost-postkasse.

Kunden er videre selv ansvarlig for å ha løpende oversikt over nye Meddelelser som mottas i Kundens Digipost-postkasse. Dette gjelder uansett om Kunden har valgt å bli varslet om Meddelelser mottatt i postkassen, eller ikke.

Avsendere av Meddelelser i Digipost kan be om varsel om at Meddelelser er åpnet av Kunden. Slike Meddelelser vil være merket spesielt.

I tilfeller hvor tidspunktet Meddelelsen er sendt av avsender kan være av betydning for avsender, mottaker eller andre, skal tidspunktet angitt av avsender i Meddelelsen eller på annen måte, og ikke tidspunktet angitt for sending eller mottak i Digipost, legges til grunn.

5. Postens plikter og rettigheter

Posten er ansvarlig for utføring av de oppdrag som Kunden iverksetter i henhold til disse Vilkårene. Postens ansvar omfatter ikke feil, mangler eller driftsforstyrrelser knyttet til Kundens valgte autentiseringsløsning (BankID utstedt av hvilken som helst bank i Norge, eller annet tilsvarende sikkerhetsinstrument godkjent av Posten), utstyr, programvare, tilgang til eller overføring over internett.

Dersom Posten blir kjent med feil, mangler, driftsforstyrrelser, og lignende, knyttet til Kundens bruk av Digipost, skal dette varsles Kunden så snart som mulig. Posten forbeholder seg retten til å nekte formidling, eventuelt fjerne Meddelelser i Digipost som etter Postens vurdering er i strid med lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse.

Posten kan trekke tilbake Meddelelser i Digipost som er feilsendt, eller som er i strid med lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse eller som på annet vis etter Postens vurdering innebærer misbruk av Digipost. Nevnte gjelder også Meddelelser som allerede er levert til brukeres Digipost-postkasse. Posten vil informere Kunden dersom slik tilbaketrekking finner sted.

Posten har anledning til å sende Meddelelser til Kunden vedrørende nye muligheter, driftsinformasjon og annen informasjon knyttet til Digipost. Kunden gir videre Posten tillatelse til å benytte Digipost og den e-postadresse som Kunden har oppgitt ved registrering, til å rette markedsføringshenvendelser og andre henvendelser til Kunden. Kunden kan reservere seg mot markedsføringshenvendelser fra Posten, ved å endre innstillinger for dette i Digipost.

6. Endringer

Posten kan endre Vilkårene og priser med én måneds skriftlig varsel til Kunden. Varselet sendes til den e-postadresse som Kunden har oppgitt ved registrering og/eller til Kundens Digipost-postkasse. Tilsvarende gjelder dersom Posten foretar vesentlige innskrenkinger i Digipost sitt bruksområde. Endringer kan likevel gjennomføres uten forutgående varsel dersom endringen etter forsvarlig vurdering av Posten oppfattes å være til Kundens fordel eller er av mindre betydning. Dersom bruksområdet i Digipost utvides med nye funksjoner kan Kunden bli nødt til å bekrefte disse særskilt. Informasjon om nye funksjoner vil løpende oppdateres på www.digipost.no og/eller gjennom utsendelse av melding til Kundens Digipost-postkasse, eller gjennom kontaktperson for kunder med dedikert kundekontakt.

7. Taushetsplikt

Partene, deres ansatte og andre som måtte handle på partenes vegne, har taushetsplikt om Digipost og alle forhold partene blir kjent med i forbindelse med bruk av Digipost, herunder forhold som berører den annen parts forretningsmessige forhold, samt data og informasjon benyttet i Digipost. Partene plikter å ta de forholdsregler som er nødvendige for å sikre at materiale eller opplysninger ikke blir brukt til andre formål enn gjennomføring av avtaleforholdet etter disse Vilkårene eller gjort kjent for andre i strid med dette punkt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene skal pålegges taushet om forhold som nevnt ovenfor også etter fratredelsen. Taushetsplikten gjelder også etter at avtaleforholdet etter disse Vilkårene er opphørt. Taushetsplikten gjelder ikke når det er plikt til å gi materiale eller opplysninger i henhold til lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse.

8. Databehandleravtale

8.1. Innledning

Posten vil behandle personopplysninger som nevnt i punkt 8.2 på vegne av Kunden som følge av at Kunden benytter Digipost. Posten opptrer da som databehandler for Kunden, og Kunden er behandlingsansvarlig. Dette punkt 8 i Vilkårene er å regne som en databehandleravtale mellom Posten og Kunden. Dersom det undertegnes en separat databehandleravtale, vil den gå foran reguleringen i dette punkt 8. Posten innestår for at forpliktelsene som påligger databehandler etter gjeldende personvernrett oppfylles, herunder at Posten har implementert tekniske og organisatoriske tiltak som er egnet til å sikre (i) at behandlingen av personopplysninger oppfyller kravene i gjeldende personvernrett og (ii) vern av den registrertes interesser.

8.2. Opplysninger og formål

Posten er databehandler for Kunden i følgende tilfeller:

Mottakeridentifisering: Kunden overfører til Posten fødselsnummer, navn og adresse eller annen kontaktinformasjon om Kundens kunder. Disse opplysningen brukes for at Posten skal kunne identifisere hvilke av Kundens kunder som er brukere av Digipost.

Sending av meldinger: I forbindelse med Postens mottak og sending av Kundens meldinger opptrer Posten som databehandler frem til meldingen er bekreftet levert og overført til mottaker. Opplysninger som behandles omfatter meldingen og opplysninger om mottaker, som fødselsnummer, navn og adresse eller annen kontaktinformasjon.

8.3. Konfidensialitet

Posten skal påse at det kun er personer som direkte trenger tilgang til personopplysninger for å oppfylle Posten forpliktelser overfor Kunden som har tilgang til personopplysningene. Posten skal sørge for at de som er involvert i behandlingen av personopplysningene har forpliktet seg til konfidensialitet eller er underlagt lovbestemt taushetsplikt.

8.4. Instruks

Digipost inneholder funksjonalitet som er standard for alle kunder. Der gjeldende personopplysningsrett krever at Kunden skal gi databehandler dokumenterte instrukser for hvordan personopplysninger skal behandles, skal slike instruks regnes for å være gitt i henhold til hva som fremgår av Vilkårene og standard funksjonalitet. Kunden plikter å varsle Posten dersom Kunden mener at den behandling av personopplysninger som fremgår av vilkårene og funksjonaliteten i Digipost (instruksen) avviker fra Kundens rutiner knyttet til behandling av personopplysninger.

8.5. Bistand til Kunden

Kunden er ansvarlig for å påse at det foreligger relevant og tilstrekkelig grunnlag for behandlingen, samt at øvrige vilkår for behandling er oppfylt. Posten skal bistå Kunden med å oppfylle sine forpliktelser etter gjeldende personvernrett.

8.6. Utlevering til tredjeparter

Dersom den registrerte, myndigheter eller andre ber om informasjon fra Posten vedrørende behandlingen av personopplysninger som Posten behandler på vegne av Kunden, skal Posten henvise forespørselen til Kunden. Hvis Posten etter gjeldende personvernrett er pålagt å utlevere personopplysningene, må Posten informere Kunden om dette.

8.7. Kundens rett til informasjon

Posten skal på Kundens forespørsel gi Kunden slik informasjon og nødvendig assistanse for at Kunden skal kunne vise at forpliktelsene etter gjeldende personvernrett er oppfylt, herunder den nødvendige tilgang til og innsyn i dataene som behandles og systemene som benyttes. Posten skal videre bidra til revisjoner, herunder Kundens inspeksjoner.

8.8. Retting, sletting og tilbakelevering

Posten skal, i tråd med Digiposts rutiner for dette, rette, slette eller returnere alle personopplysninger som Posten har behandlet på vegne av Kunden etter disse Vilkårene og som nevnt i punkt 8.2. Personopplysninger overført fra Kunden vil bli slettet senest 6 måneder etter overføringstidspunktet. Dette gjelder med mindre gjeldende personvernrett krever lagring av personopplysningene.

8.9. Bruk av underleverandører

Kunden samtykker til at Posten benytter underleverandører for utførelsen av sine forpliktelser i henhold til Vilkårene. Posten vil opprettholde en liste over underleverandører til Digipost på digipost.no. og gi beskjed til Behandlingsansvarlig før eventuelle tiltenkte endringer. Posten er ansvarlig overfor Kunden for underleverandørenes utførelse av sine forpliktelser. Ved bruk av underleverandører i en stat utenfor EØS vil Posten alltid påse at vilkårene for overføring til tredjeland er oppfylt.

9. Behandling av personopplysninger

Som ledd i Postens oppfyllelse av avtalen med Kunden om bruk av Digipost vil Posten behandle personopplysninger relatert til Kunde, herunder om ansatte eller brukere tilknyttet Kundens konto.

Behandlingsansvarlig er Posten Norge AS, Postboks 1500 Sentrum, 0001 Oslo.

Behandlingen av personopplysninger, og rettighetene til den enkelte som får sine personopplysninger behandlet, er nærmere beskrevet i personvernerklæringen.

Som en del av tjenestene i Digipost vil Kunden kunne få tilgang til personopplysninger hvor Posten er behandlingsansvarlig. Kunden forplikter seg til kun å benytte slike personopplysninger som beskrevet fra Digipost, og ikke endre, bearbeide eller videreformidle dem mv.

10. Feil eller mangler ved Digipost

10.1. Reklamasjon

Kunden må gjøre gjeldende feil eller mangel ved Digipost som medfører at Kunden ikke får levert de tjenester Kunden har krav på etter disse Vilkårene innen rimelig tid, og senest innen 5 dager etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget feilen eller mangelen.

10.2. Avhjelp

Posten skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en slik feil eller mangel ved Digipost, iverksette tiltak for å rette feilen eller mangelen.

10.3. Prisavslag

Forekommer det feil eller mangel ved Digipost som medfører at Kunden ikke får levert de tjenester Kunden har krav på etter disse Vilkårene, kan Kunden kreve prisavslag. Kunden vil i slike tilfeller normalt bli godskrevet et forholdsmessig prisavslag for den aktuelle tjenesten. Dersom Kunden i slike tilfeller har vært forhindret fra å sende ut Meddelelser, har ikke Kunden rett til prisavslag for disse Meddelelsene, men vil kunne ha rett til erstatning dersom vilkårene for dette er oppfylt.

10.4. Erstatning. Ansvarsbegrensning

Posten er ikke på noen måte ansvarlig for konsekvenstap eller indirekte tap som følge av slike feil eller mangler, med mindre tapet er forårsaket ved forsett fra Postens side. Som indirekte tap regnes blant annet: tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd), tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn), tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt eller tap som følge av ødelagte eller forringede data, eller andre uforutsette skader på grunn av mislighold eller feil i tjenesten.

Posten er imidlertid under enhver omstendighet ikke ansvarlig for at Meddelelser ikke kommer frem til Kunden eller mottakere av Meddelelser fra Kunden rettidig. Tjenestene er basert på at Kunden selv sørger for å beskytte sine data mot innsyn fra uvedkommende. Posten har intet ansvar for de data som Kunden sender eller mottar ved bruk av Digipost. Posten har intet ansvar for tap, skade eller annet i forbindelse med ødeleggelse av Kundens data, avbrudd, ikke leverte data, feilaktig leverte data, nekting, fjerning eller sletting av Meddelelser i henhold til punkt 5 eller lignende. Posten kan heller ikke holdes ansvarlig dersom tredjeparter eller brukere av Digipost, bevisst eller ubevisst, skaffer seg adgang til Kundens data, hindrer eller vanskeliggjør Kundens bruk av Digipost.

Postens samlede erstatningsansvar overfor Kunden er under enhver omstendighet begrenset til et beløp tilsvarende fakturabeløpet for den leverte tjeneste, dog maksimalt kr. 30 000,-, for hvert skadetilfelle/hver ansvarsutløsende begivenhet. Dette gjelder ikke dersom Kundens tap skyldes forsett fra Postens side.

Beror Kundens direkte tap på kontraktsmedhjelpere som Posten har engasjert for å utføre ytelsen overfor Kunden, er Posten ansvarlig bare om også disse kontraktsmedhjelperne ville være ansvarlige etter ovennevnte på samme måte som Posten ville vært.

10.5. Hevning

Kunden kan etter skriftlig varsel til Posten heve avtaleforholdet Kunden har med Posten etter disse Vilkårene med umiddelbar virkning dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Postens side.

11. Kundens mislighold

11.1. Betalingsmislighold fra Kunden

Ved betalingsmislighold kan Posten kreve forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. I tillegg kan Posten pålegge de til enhver tid gjeldende lovbestemte gebyrer ved innkrevning av utestående betaling fra Kunden. Ved mislighold av betaling anses ethvert utestående krav som forfalt.

11.2. Hevning og stengning

Dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Kundens side, kan Posten etter skriftlig varsel til Kunden umiddelbart heve avtaleforholdet med Kunden etter disse Vilkårene, med den virkning at Kunden ikke får tilgang til Digipost. Som vesentlig mislighold regnes bl.a. at Kunden har oppgitt feil eller mangelfull informasjon om Kunden, betalingsmislighold, at det som følge av alvorlig svikt i Kundens kredittverdighet eller evne til å betale er forventet at Kunden sannsynligvis ikke kommer til å oppfylle sine forpliktelse(r) etter Vilkårene og at det derfor vil kunne inntre kontraktsbrudd som gir Posten hevingsrett med mindre Kunden stiller betryggende sikkerhet for sin oppfyllelse. Det regnes videre som vesentlig mislighold at Kunden bryter lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse eller på annen måte misbruker Digipost eller informasjon eller data som er en del av Digipost. Det vises også til de Postens Generelle betalingsbetingelser, som kommer til anvendelse så langt de passer.

Posten har rett til midlertidig å stenge tilgangen til Digipost (suspensjon) inntil undersøkelser eller avklaringer om Kundens bruk av Digipost er gjennomført. Posten skal så langt mulig varsle Kunden skriftlig ved e-post og/eller Meddelelse til Brukerens Digipost-postkasse før tilgangen til Digipost midlertidig stenges. Uavhengig av om det foreligger et mislighold eller forventet mislighold, kan Posten heve avtaleforholdet hvis det i forbindelse med Kundens virksomhet åpnes gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs, eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende.

12. Skadeløsholdelse

Kunden skal holde Posten skadesløs i den utstrekning Posten mottar krav fra eller pålegges ansvar overfor tredjepart og kravet eller ansvaret er basert på Kundens krenkelse eller medvirkning til krenkelse av andres lovbeskyttede rettigheter (inkludert men ikke begrenset til opphavsrett eller tilgrensende rettigheter, patent, varemerke, design, know-how eller bedriftshemmelighet), eller brudd på eller medvirkning til brudd på lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse og/eller disse Vilkårene ved bruk av Digipost. Kunden skal i slike tilfeller ha rett til å tre inn i kravet, eller i samarbeid med Posten gis anledning til å ivareta sine interesser som om kravet var rettet mot Kunden selv. Dersom et slikt krav rettes mot Posten skal Kunden dekke, foruten det direkte økonomiske tap, også utgifter til bistand for å håndtere kravet på en forsvarlig måte samt andre utgifter som står i en rimelig sammenheng med tredjeparts krav. Dersom Kunden blir kjent med at krav vil bli reist mot Posten i forbindelse med Kundens bruk av Digipost, skal Kunden umiddelbart varsle Posten skriftlig.

13. Fritakelsesgrunner (force majeure)

Posten er ikke ansvarlig for tap som skyldes lovinngrep eller administrative handlinger, inntruffet eller truende krig, opprør, borgerlige uroligheter, hærverk, sabotasje, terror, streik, lockout, boikott og blokade, uavhengig om det er Posten selv eller Postens organisasjon konflikten er rettet mot, eller iverksatt av, og uansett konfliktens årsak, herunder også når konflikten kun rammer deler av Postens funksjoner, samt brudd i driften (herunder svikt i leveranser fra eksterne underleverandører) som skyldes ovenstående.

14. Overdragelser av rettigheter og plikter mv.

Posten kan fritt overdra sine rettigheter og plikter i henhold til avtaleforholdet etter disse Vilkårene mellom selskaper internt i Posten-konsernet. Rett til vederlag kan fritt overdras også utenfor Posten-konsernet. Kunden kan overdra retten til å bruke Digipost som del av fusjon, fisjon eller virksomhetsoverdragelse hvor samtlige av Kundens aktiva overdras. Det samme gjelder ved overdragelser til andre enheter i samme konsern. Før slik overdragelse må det ikke foreligge utestående forpliktelser overfor Posten, og Kunden må skriftlig varsle Posten før overdragelse skjer. Tjenestene i Digipost kan ikke selges, leies ut, eller på annen måte gjøres tilgjengelig for tredjepart, herunder ved at Kunden utfører tjenester for tredjepart, verken mot vederlag eller gratis.

15. Varsel

Med mindre annet fremgår uttrykkelig av disse Vilkårene, skal varsel i forbindelse med avtaleforholdet etter disse Vilkårene skje skriftlig og sendes til følgende adresse:

Til Posten: salg@digipost.no

eller

Posten Norge AS
Att: Digipost
Postboks 1500 Sentrum
0001 Oslo

Til Kunden:

Kundens Digipost-postkasse eller den e-postadresse som Kunden har oppgitt ved registrering, eller den postadresse som Kunden er registrert med i Digipost.

16. Ordinær oppsigelse

Partene har gjensidig rett til å si opp avtaleforholdet etter disse Vilkårene med tre måneders skriftlig varsel, uten nærmere begrunnelse, forutsatt at alle utestående forhold er gjort opp og at partene ikke har krav mot hverandre.

Partene kan si opp avtalen med kortere frist dersom Kunden ikke aksepterer gjeldende instrukser, jf. Vilkårene punkt 8.4 eller en ny underleverandør, jf. Vilkårene punkt 8.9.

Ved opphør av avtalen ved oppsigelse vil Kundens Digipost-konto og lagrede data slettes på opphørstidspunktet. Kunden er selv ansvarlig for å ta kopi av alle data Kunden ønsker å beholde etter opphørstidspunktet. Posten forbeholder seg retten til å beholde data som er nødvendig for oppfølging av kundeforholdet.

Dersom Kunden slettes i Enhetsregisteret og/eller Foretaksregisteret, vil Kundens Digipost-konto og lagrede data slettes tre måneder etter Posten fikk beskjed om slettingen. De(n) som kan forplikte Kunden må kontakte Digipost for å få tilgang til Kundens Digipost-konto innen sletting. Posten forbeholder seg retten til å beholde data som er nødvendig for oppfølging av kundeforholdet.

17. Jurisdiksjon og verneting

Kontrakten er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Tvister mellom Posten og Kunden skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som eksklusivt verneting.

Bruk av underleverandører

I Digipost benyttes følgende underleverandører i behandling av personopplysninger hvor Posten er databehandler for Kunden:

I Posten Signering benyttes i tillegg følgende underleverandører hvor Posten er databehandler for Kunden:

Tilleggsvilkår bedrift — sikker print

Følgende vilkår er tilleggsvilkår til «Avtalevilkår for bruk av Digipost for bedrifter, organisasjoner, mv.».

1. Om Digipost print

Gjennom løsningen Digipost print vil Kunden få full distribusjon av sine brev. Brev til mottakere som er brukere av Digipost vil bli distribuert digitalt. Brev til mottakere som ikke har en digital postkasse i Digipost, vil bli printet og distribuert fysisk gjennom Posten.

2. Pris og faktureringsbestemmelser

Forsendelser til brukere som har en digital postkasse følger den til enhver tid gjeldende prisliste for digitale forsendelser. Pris for bruk av Digipost print følger av den til enhver tid gjeldende prisliste. Prisene er angitt i norske kroner eksklusiv merverdiavgift.

3. Produktbeskrivelse

Alle dokumenter som skal distribueres må være i PDF-format versjon 1.5 eller nyere, se også punkt 5 om de spesifikke krav til forsendelsene. PDF-dokumenter blir printet as-is i A4 portrettformat. Fonter som ikke er standard Windows-fonter må følge med dokumentet. Alle andre fonter enn standard-fonter vil automatisk bli erstattet hvis PDF-dokumentet refererer til fonten. Dokumentene printes i sort-hvitt eller farge med kvalitet på 300 dpi. Alle ark printes tosidig. Dokumentene pakkes i en standard C4- eller C5-konvolutt med ett stort vindu (105 mm x 70 mm). Det vil fremgå av konvolutten at brevet er distribuert gjennom Digipost. For hvert brev printer Digipost et adresseark der mottakeradresse og returadresse fremgår. Det er det første arket som benyttes til adressering. Arket er ellers uten innhold og det legges inn mot vinduet i konvolutten. Utsending til print skjer en gang pr. virkedag. Forsendelser som mottas av Posten/Digipost før kl. 19.00 vil normalt være klart for fysisk distribusjon via Posten neste virkedag. En unik ID for brevet blir printet på hvert ark for enklere sporing av forsendelsen. Sendinger med ukjent adressat, eller som adressaten ikke ønsker å motta, returneres om mulig til avsender.

Brevpost utleveres til adressatens postadresse, som enten kan være til postkasse eller postboks. Mottaker av postsendinger er ansvarlig for oppsetting, vedlikehold samt merking av egen postkasse. Ved utilstrekkelig merking av postkassen, eller at Posten heller ikke har registrert at vedkommende bor på adressen, kan posten bli returnert til avsender. På steder med landpostbud blir registrerte postsendinger utlevert direkte til adressatens bolig. Adressater som ikke er tilstede ved leveringsforsøket og adressater som bor innenfor en grense på 1000 m fra det lokale salgsstedet, må hente registrerte sendinger her. Adressaten får i de sistnevnte tilfellene formidlet en hentemelding.

4. Spesifikke krav til forsendelsene

Riktig postadresse til mottaker må oppgis ved innsending. Dokumentene må være i PDFformat versjon 1.5 eller nyere. Alle dokumentsider må ha 18 mm marg på venstre side for påtrykk av strekkode. Returadresse må være spesifisert ved innsending.

5. Feil eller mangler

Ved feil eller mangler vises det til Vilkårene. For den fysiske distribusjonen gjelder Postens leveringsvilkår tilgjengelig på Postens nettside.

Tilleggsvilkår bedrift — digital signatur

Følgende vilkår er tilleggsvilkår til «Avtalevilkår for bruk av Digipost for bedrifter, organisasjoner, mv.».

1. Om Posten signering

Gjennom denne avtalen gir Posten Norge AS kunden tilgang til tjenesten Posten signering for digital signering av dokumenter. Kunden kan sende og motta dokumenter som skal signeres digitalt, enten gjennom Digipost, i Postens signeringsportal eller integrert i egen virksomhetsportal.

2. Pris og faktureringsbestemmelser

Pris for bruk av Posten signering følger av den til enhver tid gjeldende prisliste. Prisene er angitt i norske kroner eksklusiv merverdiavgift.

Dersom en bruker avbryter en signeringsprosess etter å ha initiert tjenesten, teller det som en signeringstransaksjon.

3. Produktbeskrivelse

Kunden vil med Posten signering kunne sende dokumenter som skal signeres digitalt. Mottakeren av slike dokumenter kan signere ved bruk av en allerede utstedt e-ID (Bank ID utstedt av hvilken som helst bank i Norge, eller annet tilsvarende sikkerhetsinstrument godkjent av Posten). Listen over tilgjengelige e-ID-er som benyttes vil kunne endre seg. Kunden plikter å identifisere eller merke forsendelsen på den måten som Posten til enhver tid krever.

Posten er å anse som databehandler for personopplysninger som Kunden er behandlingsansvarlig for og som inngår i Posten signering, jf kapittel 8 i de generelle vilkårene. Posten er ikke behandlingsansvarlig for noen opplysninger i Posten signering.

Etter signering er gjennomført får Kunden det ferdig signerte dokumentet. Dette kan lastes ned eller arkiveres i Digipost. Personen(e) som har signert dokumentet får på tilsvarende måte tilgang til en kopi av det signerte dokumentet, som de kan laste ned eller arkivere i Digipost.

4. Kundens bruk av digital signering

Ved å bruke funksjonaliteten for digital signering av dokumenter, er kunden selv ansvarlig for at dokumentet eller dokumentene som skal signeres er adressert til og blir signert av rett person.

Personvernerklæring for Digipost

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn, adresse, andre kontaktopplysninger og det kan være opplysninger som på en indirekte måte kan knyttes til deg som person.

I Digipost ønsker vi å gi deg som bruker god informasjon om hvordan vi oppbevarer og bruker de personopplysningene du har gitt oss i forbindelse med bruk av tjenester hos oss. Det er viktig for oss at du til enhver tid føler deg trygg på at vi oppbevarer og bruker disse opplysningene på en konfidensiell, riktig og lovlig måte.

1. Kort presentasjon av Digipost og relasjon til Posten Norge som behandlingsansvarlig.

Digipost er Posten Norges digitale postkasse. Gjennom denne tjenesten kan du som privatperson motta og oppbevare digital post. Det er således Posten Norge som eier tjenesten Digipost og det er Posten Norge som er behandlingsansvarlig for alle personopplysningene om deg som vi mottar når du tar i bruk tjenestene hos Digipost.

Du får som bruker av Digipost tilgang til din postkasse enten via vår nettside eller via Digipost sin egen app. Denne personvernerklæringen gjelder både ved bruk av nettsiden og bruk av Digipost sin app.

Det er Posten Norge som er behandlingsansvarlig etter norsk personvernvernlovgivning og som er ansvarlig for å påse at behandlingen av personopplysningene gjøres på en forsvarlig og lovlig måte i henhold til regelverket.

Posten Norge har utnevnt et eget personvernombud som du kan kontakte dersom du har spørsmål om hvordan dine personopplysninger behandles og du kan få hjelp til å utøve dine rettigheter etter personopplysningsloven.

Du kan kontakte Postens personvernombud på personvernombud@posten.no.

2. Digipost tar vare på dine dokumenter og personopplysninger

Alle dokumenter du oppbevarer i Digipost er krypterte og er din personlige eiendom. Digipost har ikke innsyn i din postkasse og kan ikke dele innholdet med noen andre uten at du har gitt oss tillatelse til det.

Som en digital postkasse sørger vi for at du som bruker kan motta digital post fra avsendere Digipost har avtale med. Digipost er derfor databehandler for avsenderne og sørger for at post de sender kommer trygt frem til deg som bruker av våre tjenester. Når post er levert til deg som mottaker, sender vi en leveringsbekreftelse til avsender. Fra det tidspunktet er posten din eiendom og det er kun du som beslutter videre behandling av denne.

Posten er ikke ansvarlig for innhold i post som sendes. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til posten du mottar må du ta kontakt med avsenderen av posten du mottar i din digitale postkasse.

3. Nærmere om Digipost innsamling og bruk av personopplysninger

Digipost behandler personopplysninger om deg kun for å oppfylle avtalen vi har inngått med deg. Vi vil under nærmere fortelle hva vi bruker opplysningene til, hvilke opplysninger vi behandler og hvor lenge vi oppbevarer opplysningene vi samler inn.

3.1 Hva bruker Digipost opplysningene til?

3.2 Hjemmel for å behandle opplysningene

Mens du har en aktiv konto hos oss behandler vi opplysninger for å kunne gjennomføre den avtalen vi har inngått med deg. Vi har da hjemmel for å behandle opplysningene fordi disse er nødvendige for å oppfylle avtalen, jf personopplysningsforordningen art 6 b).

3.3 Hvilke opplysninger behandler vi om deg

Opplysninger ut over dette behandles kun dersom du har gitt samtykke til dette. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke. Dette kan du selv administrere ved å gå til "Dine samtykker og apper" i innstillingene.

3.4 Hvor lenge opplysningene oppbevares (sletteregler)

Opplysningene som er nevnt over oppbevares så lenge du har en aktiv konto hos Digipost.

Informasjon om bruk og pålogging slettes imidlertid etter 2 år.

Brev og annet du mottar i din elektroniske postkasse kan du selv bestemme om du vil beholde eller slette. Når du sletter noe fra din digitale postkasse blir det umiddelbart slettet hos oss. Vi har backup av systemene våre, noe som betyr at slettede dokumenter vil finnes i disse i opptil 365 dager etter sletting.

3.5 Behandling av opplysninger etter at du har avsluttet din konto hos Digipost

Etter at du har avsluttet din avtale med Digipost må vi oppbevare noen opplysninger om deg i en overgangsperiode. Som hovedregel vil opplysninger om dokumenter, tilganger og annen informasjon om din post og postkasse oppbevares i 3 måneder etter at avtalen er avsluttet.

Vi må imidlertid oppbevare opplysninger om navn, fødselsnummer og varsler i tre år for å sikre historikk, feilsøking og mulige tvistesaker. Dette trenger vi for å kunne bevise at post har blitt levert til deg, og for å gi oss mulighet til å finne eventuelle feil i systemet dersom noe ikke går som det skal. Digipostadresse vil ikke slettes slik at vi sikrer at det ikke blir gitt ut duplikater.

Hjemmel for oppbevaring av nevnte opplysninger etter at avtalen er sagt opp er begrunnet i at Digipost har berettiget interesse for videre oppbevaring jf personvernforordningen art 6 f. Digipost har erfart at flere av våre kunder kan angre avslutningen eller at slettingen av kontoen var feilaktig avsluttet. Basert på dette mener Digipost at en oppbevaring av opplysningene i 3 måneder etter avslutning er berettiget og at lagring i disse tilfellene ivaretar de kundens interesser.

Dersom kontoen avsluttes etter et dødsfall oppbevares opplysningen om kontoen og avdøde i 9 måneder etter at vi mottar melding om dødsfall fra folkeregisteret. Dette for å sikre at opplysninger som er nødvendig for avdødes etterkommere ikke går tapt og at alle etterlatte får nødvendig og viktig informasjon.

4. Deling av personopplysninger

Digipost vil ikke utlevere opplysninger til utenforstående med mindre du som bruker av tjenesten samtykker til dette. Vi kan etter samtykke fra deg som bruker for eksempel utlevere fakturaer til din bank eller gi selskaper du velger mulighet til å hente informasjon. Dette er i så fall noe du som bruker styrer og eventuelle samtykker kan til enhver tid trekkes tilbake.

Dersom det er en forutsetning for å sende, motta eller arkivere meldinger og post i din postkasse, vil nødvendige personopplysninger utleveres for å utføre denne tjenesten. Det innebærer blant annet at for at vi skal kunne levere deg digital post etter avtalen må din digipostadresse leveres ut til eventuelle avsendere slik at de kan registrere denne og deg som mottaker.

Annen utlevering av opplysninger vil kun gjøres dersom dette blir pålagt og mottaker har rettslig hjemmel for et slikt utleveringskrav.

5. Bruk av databehandlere

For gjennomføring av noen av våre tjenester og oppfyllelse av avtalen vi har med våre brukere benytter Digipost i enkelte tilfeller underleverandører; databehandlere i personopplysningslovens forstand. Dersom vi benytter oss av en databehandleravtale inngås det særskilte avtaler og databehandleren kan kun bruke dataene for å gjennomføre oppdrag på Digipost sine vegne. Digipost sine databehandlere blir pålagt å behandle data i tråd med denne personvernerklæringen.

6. Rett til innsyn, retting og sletting av dine opplysninger

Du har etter personopplysningsloven en rekke rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg.

Som bruker av Digipost har du alltid rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi har registret om deg. Alle kontaktopplysninger vi har registrert om deg er tilgjengelig via Digipostkontoen din. Du kan her se hvilke opplysninger vi har registrert og selv korrigere noen av opplysningene dersom du oppdager at opplysningene er feilaktige eller utdaterte. Ønsker du innsyn i eventuelle andre opplysninger vi har registrert kan du ta kontakt med Personvernombudet, se kontaktinformasjon under.

Du kan ellers enkelt selv logge deg inn i din postkasse å slette eller laste ned det du har mottatt og lagret.

Du kan også kreve opplysninger om det selv slettet i forbindelse med avslutning av din konto, med mindre Digipost har begrunnet behov for videre oppbevaring.

For enkelte tjenester i Digipost kan du velge om du ønsker å gi oss samtykke til å bruke informasjon om deg slik at vi kan levere tjenesten. Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykker du har gitt oss. Dette kan du selv administrere ved å gå til "Dine samtykker og apper" i innstillingene.

For å utøve dine rettigheter kan du kan ta kontakt med vårt personvernombud – kontakt personvernombud@posten.no

Du kan også ta kontakt med Datatilsynet dersom du ønsker å klage på vår behandling av personopplysninger, www.datatilsynet.no

Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo

7. Informasjonssikkerhet

Posten har som mål at Digipost skal være den sikreste digitale postkassen i Norge og benytter anerkjente standarder og beste praksis i vårt arbeid med sikring av din postkasse og utveksling av informasjon.

Digipost gjennomfører jevnlige risikovurderinger og sikkerhetstester av løsningene og er i god dialog med myndigheter og andre sikkerhetsmiljøer for å følge de beste standarder.

Våre viktigste sikkerhetstiltak er:

Digipost oppdaterer og vurderer våre sikkerhetstiltak løpende.

Åpne Posten og Bring sin chatdialog