Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.
Kundeservice Kundeservice Customer service

Henvendelser som gjelder feil i adresser, løses kun på telefon.

Spørsmål om adressefeil vert berre løyst per telefon.

Queries concerning errors in addresses can only be handled by telephone.

Chatboten vår hjelper deg døgnet rundt!

Chatboten vår hjelper deg døgnet rundt!

Our Chatbot are happy to assist you around the clock!

Start chat

Open chat

Tlf. 22 03 00 00

Mandag–fredag 8–17
Lørdag: Stengt

Måndag–fredag 8–17
Laurdag: Stengd

Monday–Friday 8–17
Saturday: Closed

Pressekontakter Pressekontakter Press contact

Se vår oversikt over pressekontakter.

Sjå liste over pressekontakter.

See our overview of press contacts.

Slik bruker du Digipost Slik brukar du Digipost How to use Digipost

Se vår guide til hvordan du bruker Digipost.

Sjå vår guide til korleis du brukar Digipost.

See our guide to Digipost.

Søket ga dessverre ingen treff.

Søket ga dessverre ingen treff.

The search did not return any results

Forsøk et annet ord, eller kontakt Kundeservice
E-post: kundeservice@digipost.no
Telefon: 22 03 00 00

Forsøk et annet ord, eller kontakt Kundeservice
E-post: kundeservice@digipost.no
Telefon: 22 03 00 00

Try another query, or contact Customer Service
E-mail: kundeservice@digipost.no
Telephone: 22 03 00 00

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Frequently asked questions

Hvordan registrerer jeg meg i Digipost?
Steg 1

Gå inn på digipost.no og velg «Registrer deg» øverst til høyre i menylinjen.

 • Da blir du bedt om å bekrefte identiteten din ved hjelp av BankID eller Buypass. Velg ønsket metode og følg instruksjonen på skjermen.
Steg 2

Når du registrerer deg som bruker av Digipost gir du tillatelse til at alle avsendere kan sende deg digital post i stedet for papirpost til den vanlige postkassen din. Likevel er enkelte avsendere underlagt strengere juridiske krav, derfor blir du bedt om å gi et særskilt samtykke på siden «Samtykke til elektronisk kommunikasjon»

 • Trykk på knappen «Jeg samtykker»

Dette innebærer at avsendere kan velge om de vil sende deg posten digitalt eller fysisk.

Steg 3
 • E-postadresse og mobilnummer vil være preutfylt om det finnes opplysninger om deg i Kontakt- og Reservasjonsregisteret til Direktoratet for forvaltning- og IKT (Difi)
 • Hvis det ikke finnes noen opplysninger om deg vil en dialog fra Difi komme opp der du selv velger om du vil legge til dette i registeret, eller gå videre å fylle det ut kun til bruk i registreringen av Digipost-konto.
 • Huk av i boksen for «avtalevilkår» og «personvernerklæring»
 • Klikk på «Lag Digipost-konto» og din konto blir opprettet
Korleis registrerer eg meg i Digipost?
Steg 1

Gå inn på digipost.no og vel «Registrer deg» øvst til høgre i menylinja.

 • Du blir bedt om å bekrefte identiteten din ved hjelp av BankID eller Buypass. Vel metoden du vil bruke, og følg instruksjonen på skjermen.
Steg 2

Når du registrerer deg som brukar av Digipost gjev du løyve til at alle avsendarar kan sende deg digital post i staden for papirpost til den vanlige postkassa di. Trass dette er enkelte avsendarar underlagt strengare juridiske krav, difor blir du bedt om å gi eit særskilt samtykke på sida «Samtykke til elektronisk kommunikasjon».

 • Trykk på knappen «Eg samtykker»

Dette inneber at avsendarar kan velje om dei vil sende deg posten digitalt eller fysisk.

Steg 3
 • E-postadresse og mobilnummer vil vere preutfylt om det opplysningar om deg i Kontakt- og Reservasjonsregisteret til Direktoratet for forvaltning- og IKT (Difi)
 • Hvis det ikkje fins opplysningar om deg vil ein dialog frå Difi komme opp der du sjølv vel om du vil leggje til dette i registeret, eller gå videre å fylle det ut kun til bruk i registreringa av konto i Digipost.
 • Huk av i boksen for «vilkåra» og «personvernerklæringa»
 • Klikk på «Lag Digipost-konto» og din konto blir oppretta
How do I register in Digipost?
Step 1

Go to digipost.no and select «Register» at the top right in the menu bar.

 • You are asked to verify your identity using BankID or Buypass. Select the method you wish to use, and follow the instructions on the screen.
Step 2

When you register as a user of Digipost, you permit all senders to send you digital post, instead of paper mail to your usual postbox. Nonetheless, individual senders are subject to stricter legal requirements, so that you are asked to provide specific consent on the «Agreement for the use of Electronic Communication» page.

 • Click on the «I consent» button.

This means that senders can choose whether to send you digital or physical post.

Step 3
 • If your information is in the Contact and Reservation Register by Agency for Public Management and eGovernment (Difi) your email and cell phone number will be pre populated
 • If your information is not previously registered with Difi, a dialog box from Difi will appear. You can either choose to be added to the register or to continue and just use your information to register a Digipost account
 • Check the box for “terms for Digipost” and “Privacy policy for Digipost”
 • Click on the “Create Digipost account” button
Hva gjør jeg når jeg ikke får logget inn?

Om du har glemt passordet ditt går du til innlogging og trykker på lenken Glemt passord. Da blir du sendt videre til en side hvor du kan velge mellom forskjellige måter for å legge inn nytt passord. I passordet du velger må du bruke minst 9 tegn bestående av små og store bokstaver. Bruk gjerne tall og spesialtegn. Vi anbefaler at du følger rådene på denne siden.

Motta engangskoder på SMS og e-post

Få tilsendt engangskoder som du bruker for å legge inn nytt passord. Kodene vil bli sendt til adressene som er registrert i kontaktinformasjonen din. Du må bruke begge kodene for å endre passordet ditt, og det kan ta litt tid før du mottar de på SMS og e-post.

Logg inn med BankID

Bruk fødselsnummeret ditt, passord og en tilsendt engangskode fra app, SMS, kodebrikke eller skrapekort for å logge inn. Velg nytt passord når du er innlogget i Digipost.

Om du opplever problemer, kan du besøke BankID sine sider for problemløsning og feilrapportering.

Logg inn med BankID på mobil

Bruk PIN-kode og referanseord for å logge inn etter du har oppgitt mobilnummer og fødselsdato. Om du pleier å logge inn ved bruk av tilsendt engangskode fra app, SMS, kodebrikke eller skrapekort velger du vanlig ”BankID” i valget over. Velg nytt passord når du er innlogget i Digipost.

Logg inn med Buypass

Bruk Smartkort fra Buypass til å logge deg inn. Velg nytt passord når du er innlogget i Digipost.

Annet:

De ulike valgene for endring av passord vises kun hvis de er støttet på enheten du bruker. BankID, BankID på mobil og engangskoder fungerer på alle enheter, mens Buypass krever en enhet med Java installert og kodekortleser tilkoblet.

Kva gjer eg når eg ikkje får logga inn?

Har du gløymt passordet ditt går du til innlogging og trykker på lenka Gløymt passord. Då blir du sendt vidare til ei side der du kan velje mellom forskjellige måtar å velje eit nytt passord på. I passordet må du bruke minst ni teikn av små og store bokstavar. Bruk gjerne tal og spesialteikn. Vi anbefaler at du følgjer råda på denne sida.

Få eingongskodar på SMS og e-post

Få tilsendt eingongskodar som du kan bruke for å leggje inn nytt passord. Kodane vil bli sendt til adressene som er registrert i kontaktinformasjonen din. Du må bruke begge kodane for å endre passordet ditt, og det kan ta litt tid før du får dei på både SMS og e-post.

Logg inn med BankID

Bruk fødselsnummeret ditt, passord og ein tilsendt eingongskode frå app, SMS, kodebrikke eller skrapekort for å logge inn. Vel nytt passord når du er logga inn i Digipost.

Om du opplever problem, kan du besøke BankID sine sider for problemløysing og feilrapportering.

Logg inn med BankID på mobil

Bruk PIN-kode og referanseord for å logge inn etter at du har skrive inn mobilnummer og fødselsdato. Brukar du å logge inn med tilsendt eingongskode frå app, SMS, kodebrikke eller skrapekort, vel du vanleg ”BankID”. Vel nytt passord når du er logga inn i Digipost.

Logg inn med Buypass

Bruk Smartkort frå Buypass til å logge deg inn. Vel nytt passord når du er logga inn i Digipost.

Anna:

Dei ulike vala for endring av passord blir berre vist dersom dei er støtta på datamaskina, nettbrettet eller telefonen du brukar. BankID, BankID på mobil og eingongskodar fungerer på alle slike plattform, medan Buypass krev ei elektronisk plattform med Java installert og kodekortlesar tilkopla.

What must I do if I cannot log in?

If you have forgotten your password, go to the log-in page and click on the link Forgot password. You will be redirected to a page where you can choose different methods to enter your new password. You must use at least 9 characters, with a mixture of small and uppercase letters, numbers or special characters for your password. We recommend follwoing the advice on this page when you select your password.

Receive one-time pass codes by SMS and e-mail

Get codes to login and reset your password. We will send the codes to the phone number and email address you have registered in Digipost. You must use both codes to reset your password. It may take some time before you receive the one-time pass codes by SMS and email.

Log in with BankID

Use your personal ID number, password and code from scratch card, code calculator or app to log in. Reset your password after logging in.

If you encounter difficulties, please refer to BankID´s pages for solving problems and reporting errors.

Log in with BankID for mobile

Use a PIN code and reference words to log in after you have entered your mobile number and date of birth. If you usually log in by using a code from scratch card, code calculator or app you should choose to "Log inn with BankID" as described in the option above. In either case you will need to choose a new password after you have logged in.

Log in with Buypass

Use your smartcard from Buypass to log in and reset your password.

Annet:

The various options for changing the password are displayed only if they are supported on the device you are using. BankID, BankID for mobile phones and one-time codes work on all devices. Buypass requires a device with Java installed as well as a connected code card reader.

Hvordan kan jeg se innholdet i brev direkte i Digipost?

Hvis nettleseren din ikke klarer å vise filtypen brevet er sendt i, kan du prøve en annen nettleser eller sjekke innstillingene på nettleseren. Noen ganger kan det være nødvendig å åpne dokumentet i fullskjerm for å lese pdf-dokumenter, eller laste ned Adobe Acrobat reader. Hvis brevet inneholder en lenke til innhold er det fordi avsenderen har valgt denne løsningen. Du må kontakte avsender eller klikke på lenken for å se innholdet.

Vi anbefaler alltid å bruke oppdatert versjon av nettleseren.

Korleis kan eg sjå innhaldet i brev direkte i Digipost?

Dersom nettlesaren din ikkje klarer å vise filtypen brevet er sendt i, kan du prøve ein annan nettlesar eller sjekke innstillingane pånettlesaren. Nokre gonger kan det vere nødvendig å laste ned Adobe Acrobat Reader for å opne PDF-filer. Dersom brevet inneheld ei lenkje til innhald, er det fordi avsendaren har valt denne løysinga. Du må kontakte avsendaren eller klikke på lenkja for å sjå innhaldet.

Vi tilrår alltid å bruke oppdatert versjon av nettlesaren.

How can I view the content of a letter directly in Digipost?

If your browser is unable to display the file type used to send the letter, you can try a different browser or check your browser settings. Sometimes it may be necessary to download Adobe Acrobat Reader to open PDF files. If the letter contains a link to content, this is because the sender has chosen this solution. You have to contact the sender or click the link to view the content.

We recommend that you always use an updated version of your browser.

Hvordan løser jeg problemer med BankID?

Undersøk først om du har valgt riktig alternativ. Om du pleier å bruke PIN-kode og referanseord for å logge inn, skal du velge ”BankID på mobil”. Om du pleier å logge inn ved bruk av fødselsnummer, passord og tilsendt engangskode fra app, SMS, kodebrikke eller skrapekort, velger du vanlig ”BankID”.

Slik løser du de vanligste problemene med BankID:

 • Beskjed om feil inntastet data: Om du får tastet inn fødselsnummer og kode fra kodekalkulator, men deretter får beskjed om at du har tastet inn feil data, kan det hende BankID-brikken din er deaktivert. Dette kan du løse ved å logge inn i nettbanken eller kontakte banken din.
 • BankID med skrapekort: Om du bruker skrapekort for engangskoder, må du trykke i feltet der du skriver inn koden før du får informasjon om hvilken kode du skal skrive inn.

Du finner svar på de fleste andre spørsmål på BankID sine hjelpesider.

Korleis løyser eg problema med BankID?

Undersøk først om du har valt rett alternativ. Brukar du PIN-kode og referanseord for å logge inn, skal du velje ”BankID på mobil”. Om du loggar du inn med fødselsnummer, passord og tilsendt eingongskode frå app, SMS, kodebrikke eller skrapekort, vel du vanleg ”BankID”.

Slik løyser du dei mest vanlege problema med BankID:

 • Beskjed om at du har tasta inn feil data: Tastar du inn fødselsnummer og kode frå kodekalkulator, og får beskjed om at du har tasta feil, kan det hende at BankID-brikken din er deaktivert. Dette kan du løyse ved å logge inn i nettbanken eller kontakte banken din.
 • BankID med skrapekort: Om du brukar skrapekort for eingongskodar, må du trykke i feltet der du skriv inn koden før du får informasjon om kva kode du skal skrive inn.

Du finn svara på dei fleste andre spørsmål på BankID sine hjelpesider.

How can I solve problems with BankID?

Make sure you have chosen the correct method to log in. If you usually log in by PIN code and reference words you should choose "BankID for mobile". If you normally use your personal ID number, password and code from scratch card, code calculator or app to log in you should choose "BankID".

How to solve the most common problems with BankID:

 • Message concerning incorrectly entered data: If you have entered your personal ID number and the code from your code calculator, but then get the message that you have entered incorrect data, your BankID chip may have been deactivated. You can solve this by logging into your online bank or contacting your bank.
 • BankID with scratch card: If you use a scratch card for one-off codes, you must click on the field in which the code is to be entered before you can see which code to enter.

You can find answers to most other questions on BankID's help pages.

Hvordan kan jeg vite at e-poster fra Digipost er ekte?

Det hender dessverre at ondsinnede aktører sender ut falske e-poster som ser ut som de kommer fra Digipost. Den enkleste måten å skille ekte fra falske e-poster er å sjekke avsenders e-postadresse. Den finner du ved å klikke på avsenderen. E-poster fra Digipost sendes alltid fra no-reply@digipost.no. Videre bør du alltid sjekke adressefeltet til lenker du mottar via e-post. Er det en annen adresse enn digipost.no går lenken heller ikke til oss.

Korleis kan eg vite at e-postar frå Digipost er ekte?

Det skjer dessverre at ondsinna aktørar sendar ut falske e-poster som ser ut som om dei kjem frå Digipost. Den enklaste måten å skilje ekte frå falske e-postar er sjekke e-postadressa til avsender. Den finn du ved å klikke på avsendaren. E-postar frå Digipost vert alltid sendt frå no-reply@digipost.no. Vidare bør du alltid sjekke adressefeltet til lenker du mottar via e-post. Er det ei anna adresse enn digipost.no går lenka heller ikkje til oss.

How do I know that e-mails from Digipost are genuine?

Unfortunately malicious actors send out e-mails that look like they come from Digipost, from time to time. The easiest way to detect malicious e-mails is to check the senders e-mail address. You find this by clicking the sender’s name. E-mails from Digipost are always sent from no-reply@digipost.no. Further you should always check the url to links you receive by e-mail. If the url is not digipost.no, the link will take you to another site than Digipost.

Vilkår og sikkerhet

Vilkår og sikkerheit

Terms and security

Hvem kan registrere seg i Digipost?

Alle innbyggere over 15 år, norsk fødselsnummer eller D-nummer, kan opprette en egen konto i Digipost.

For å registrere deg må du bekrefte identiteten din gjennom BankID eller Buypass. Siden alle som bruker Digipost har bekreftet identiteten sin, kan du være helt sikker på at personer og virksomheter er den de utgir seg for å være.

Kven kan registrere seg i Digipost?

Alle innbyggjarar over 15 år, med norsk fødselsnummer eller D-nummer, kan opprette ein eigen konto i Digipost.

For å registrere deg må du bekrefte identiteten din gjennom BankID eller Buypass. Sidan alle som nyttar Digipost har bekrefta identiteten sin, kan du vere heilt sikker på at personar og verksemder er den dei gjev seg ut for å vere.

Who can register in Digipost?

All residents over 15 years of age with a Norwegian national ID number or D number can create an account in Digipost.

To register, you must verify your identity via BankID or Buypass. Since every user of Digipost has verified their identity, you can be certain that people and companies are who they present themselves to be.

Hva skjer med den vanlige postkassen min?

Når du registrerer en konto i Digipost, gir du tillatelse til at alle avsendere kan sende deg digital post i stedet for papirpost til den vanlige postkassen din.

Ettersom noen avsendere bruker postadressen din som mottakeradresse for digitale brev, anbefaler vi at du oppdaterer postadressen du har registrert hos Posten.

Du vil fortsatt kunne motta post i den vanlige postkassen din fra avsendere som ikke har Digipost, eller som velger å sende deg papirpost i stedet for digitale brev.

Kva skjer med den vanlege postkassa mi?

Når du registrerer ein konto i Digipost, gir du alle avsendarar høve til å sende deg digital post i staden for papirpost til den vanlege postkassa di.

Ettersom nokre avsendarar brukar postadressa di som mottakaradresse for digitale brev, anbefaler vi at du oppdaterer postadressa du har registrert hos Posten.

Du vil framleis kunne få post i den vanlege postkassa di frå avsendarar som ikkje har Digipost, eller som vel å sende deg papirpost i staden for digitale brev.

What will happen to my usual postbox?

When you register as a user of Digipost, you permit all senders to send you digital post, instead of paper mail to your usual postbox.

Since some senders use your postal address as the recipient address for digital post, we recommend that you update the address you have registered with Norway Post.

You will still be able to receive paper mail in your usual postbox from senders who do not send to Digipost, or who prefer to send you paper mail instead of digital post.

Hvordan registreres riktig navn og postadresse?

Når du oppretter en Digipost-konto, hentes kontaktopplysningene dine fra BankID eller Buypass, i tillegg til Postens adressedatabase.Dersom du melder adresseforandring, vil Digipost automatisk oppdateres etter en stund.

Ved registrering av konto

Dersom du får melding om at adressen din ikke ble funnet, kan årsaken være:

 1. At fødselsnummeret ditt ikke er registrert hos Posten
 2. At adressen din ikke er registrert hos Posten

Du kan også ha flere adresser registrert. Dersom du ønsker å slette, legge til, eller rette en adresseoppføring, kan du kontakte kundeservice på telefon 22 03 00 00.

Korleis blir rett namn og postadresse registrert?

Når du opprettar ein Digipost-konto, blir kontaktopplysningane dine henta frå BankID eller Buypass i tillegg til Posten sin adressedatabase. Dersom du melder adresseendring, blir Digipost automatisk oppdatert etter ei stund.

Ved registrering av konto

Får du melding om at adressa di ikkje vart funnen, kan grunnen vere:

 1. At fødselsnummeret ditt ikkje er registrert hos Posten
 2. At adressa di ikkje er registrert hos Posten

Du kan og ha fleire adresser registrert. Ønsker du å slette, legge til, eller rette ei adresseoppføring, kan du kontakte kundeservice på telefon 22 03 00 00.

How are the correct name and mail address registered?

When you create a Digipost account, your contact details are taken from BankID or Buypass, and from Norway Post's address database. If you notify a change of address to Norway Post your address will be changed automatically in Digipost after some time.

During the registration process

If Digipost notifies you that your address is not found, the reason may be:

 1. That your national identity number is not registered with Norway Post
 2. That your address is not registered with Norway Post

There may also be several addresses registered for you. If you wish to delete, add or correct an address, you should contact customer service on telephone no. 22 03 00 00.

Vil jeg få problemer med søppelpost?

Virksomheter betaler for å sende post i Digipost, noe som gjør det lite attraktivt å sende ut søppelpost. I motsetning til e-post må alle i Digipost gjennom en streng autentiseringsprosess, slik at du kan være sikker på at avsenderen er den de utgir seg for.

Vil eg få problem med søppelpost?

Verksemder betaler for å sende post i Digipost, noko som gjer det lite attraktivt å sende ut søppelpost. I motsetning til e-post må alle i Digipost gjennom ei streng autentisering, slik at du kan vere sikker på at avsendaren er den vedkomande gir seg ut for å vere.

Will I have problems with junk mail?

Companies pay to send mail in Digipost, which makes it less attractive for them to send junk mail. In contrast to email, all senders in Digipost are subject to a strict authentication process, so that you can be sure of the sender's identity.

Hva koster Digipost?

Som privatperson mottar du all digital post gratis, og kan også sende inntil 100 brev per måned uten kostnad. Du kan lagre inntil 1 GB brev og dokumenter så lenge du vil, og du kan også kjøpe mer lagringsplass ved behov.

Om du kjøper lagringsplass, etablerer du et abonnement til en fast månedlig pris. Abonnementet løper til du sier det opp. Du kjøper mer lagringsplass ved å velge Lagringsplass under innstillingene dine, som du finner ved å trykke på knappen med navnet ditt. Innstillingene er ikke tilgjengelig på mobil.

Når Digipost lanserer nye tilleggstjenester, vil disse prises i henhold til egne prislister.

Kva kostar Digipost?

Som privatperson får du all digital post gratis, og kan sende inntil 100 brev per månad utan kostnad. Du kan lagre inntil 1 GB brev og dokument så lenge du vil, og kjøpe meir lagringsplass ved behov.

Om du kjøper lagringsplass, etablerer du eit abonnement til ein fast månadspris. Abonnementet går til du seier det opp. Du kjøper meir lagringsplass ved å velje Lagringsplass under innstillingane dine, som du finn ved å trykke på knappen med eit tannhjul eller namnet ditt. Innstillingane er ikkje tilgjengeleg på mobil.

Når Digipost lanserer nye tilleggstenester, blir desse prisa i høve til egne prislister.

What does Digipost cost?

As a private individual you receive all digital post in Digipost free of charge, and you can also send up to 100 letters per month at no cost. You can store up to 1 GB of letters and documents for as long as you wish, and you can also buy more storage space if required.

If you buy storage space, you set up a subscription at a fixed monthly price. The subscription runs until it is canceled. You can buy more storage space by selecting Storage space under your settings, which you can find by clicking on the button with your name. This function is not available on a mobile phone.

When Digipost launches new supplementary services, these will be priced according to specific price lists.

Hva er Digipost-adressen min?

Når du registrerer deg i Digipost opprettes det samtidig en unik Digipost-adresse som følger kontoen din. Den kan brukes av alle avsendere som vil sende deg brev i Digipost, i likhet med navn, adresse og poststed.

Du finner Digipost-adressen din ved å velge Personlig info under innstillingene dine, som du finner ved å trykke på knappen med navnet ditt eller et tannhjul.

Eksempel: ola.nordmann#123A

Kva er Digipost-adressa mi?

Når du registrerer deg i Digipost, blir det samtidig oppretta ein unik Digipost-adresse som følgjer kontoen din. Den kan brukast av alle avsendarar som vil sende deg brev i Digipost, slik som med namn, adresse og poststad.

Digipost-adressa di finn du ved å velje Personleg info under innstillingane dine, trykk på knappen med namnet ditt eller eit tannhjul.

Døme: ola.nordmann#123A

What is my Digipost address?

When you register in Digipost, a unique Digipost address is created at the same time, which follows your account. It can be used by all senders that wish to send you letters in Digipost, like your national identity number, or your name, address and postcode.

You can find your Digipost address by selecting Personal details under your settings, which you can find by clicking on the button with your name, or on the cogwheel.

Example: ola.nordmann#123A

Hva gjør jeg når adressen min er utenlandsk?

Har du utenlandsk adresse kan du fortsatt motta post som sendes til fødselsnummeret ditt eller Digipost-adressen din, om det ikke er mulig å registrere riktig postadresse hos Posten.

Kva gjer eg når adressa mi er utanlandsk?

Har du utanlandsk adresse kan du framleis ta imot post som sendast til fødselsnummeret eller Digipost-adressa di, om det ikkje er mogleg å registrere rett postadresse hos Posten.

How do I register a foreign postal address?

If you have a foreign postal address, that it is not possible to register with Norway Post, you can still receive mail sent to your Norwegian national ID number or Digipost address.

Kan jeg forhindre at enkelte personer kan sende meg post?

Du kan blokkere enkeltpersoner fra å sende deg post igjen. Velg Blokkering av avsendere under innstillingene dine, som du finner ved å trykke på knappen med navnet ditt. I listen vises alle privatpersoner som har sendt deg brev i Digipost. Du kan blokkere den eller de enkelte du ønsker ved å huke av i listen. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på mobil.

Korleis kan eg hindre at enkelte personar sender meg post?

Du kan blokkere enkeltpersonar frå å sende deg post igjen. Vel Blokkering av avsendarar under innstillingane dine, som du finn ved å trykke på knappen med eit tannhjul eller namnet ditt. I lista kjem alle privatpersonar som har sendt deg brev i Digipost opp. Du kan blokkere enkelte ved å huke av i lista. Denne funksjonen er ikkje tilgjengeleg på mobil.

How can I prevent specific individuals from sending me post?

You can block specific individuals from sending you any further post. Select Blocking senders under your settings, which you can find by clicking on the button with your name, or on the cogwheel. The list displays all private individuals who have sent you post via Digipost. You can block any individual(s) by ticking them in the list. This function is not available on a mobile phone.

Hvordan ivaretas sikkerheten i løsningen?

Digipost er laget med tilsvarende sikkerhet som du er vant med i nettbanken. Når du er logget inn og leser brevene dine, skjer det gjennom en kryptert forbindelse (SSL). Alle brev og personopplysninger lagres på en sikker måte, i henhold til personopplysningsforskriften. Når du er innlogget blir det også gjort automatisk back-up av alle data lagret i kontoen din. Når en avsender sender brev til deg skjer det gjennom sikrede dataforbindelser.

Les mer om sikkerhet i Digipost her.

Korleis vert sikkerheita håndtert i løysinga?

Digipost er laga med same sikkerheit som du er vant med i nettbanken. Når du er logga inn og les breva dine, skjer det gjennom ein kryptert forbindelse (SSL). Alle brev og personopplysningar blir lagra på en sikker måte, jamfør personopplysningsforskrifta. Når du er logga inn blir det og gjort automatisk back-up av alle data som er lagra i kontoen din. Når ein avsendar sender brev til deg skjer det gjennom sikra dataforbindelsar.

Les meir om sikkerheit i Digipost.

How is the solution's security protected?

Digipost is created with the same security as you know from your online bank. When you log in to read your letters, this takes place via an encrypted connection (SSL). All letters and personal data are stored securely in accordance with the Norwegian personal data regulations. When you are logged in, all of the data stored in your account will be subject to automatic back-up. When a letter is sent to you, this takes place via a secure data connection.

Read more about security in Digipost here.

Hvordan sikres jeg mot at ansatte i Digipost får innsyn i mine dokumenter?

Ansatte i Digipost har verken adgang til dokumentene eller personopplysningene dine. Et fåtall sikkerhetsklarerte medarbeidere er autorisert til å vedlikeholde og korrigere kundeopplysninger. Digipost vil opptre som databehandleren din etter personopplysningsloven og innestår for at vilkårene loven pålegger databehandler oppfylles. Alle hendelser i systemløsningen som omfatter persondata loggføres. Digipost er også fysisk sikret mot at uautoriserte medarbeidere eller øvrige personer kan få adgang eller kjennskap til persondata.

Korleis er eg sikra mot at medarbeidarar i Digipost får innsyn i dokumenta mine?

Tilsette i Digipost har ikkje tilgang til verken dokumenta eller personopplysningane dine. Eit fåtal sikkerheitsklarerte medarbeidarar er autoriserte til å vedlikehalde og korrigere kundeopplysningar. Digipost vil opptre som din databehandlar etter personopplysningslova og garanterer at vilkåra loven pålegg databehandlaren blir oppfylt. Alle hendingar i systemløysinga som omfattar persondata blir loggført. Digipost er og fysisk sikkert mot at uautoriserte medarbeidarar eller andre personer kan få tilgang eller kjennskap til persondata.

How am I protected from Digipost employees accessing my documents?

Digipost employees do not have access to your documents or personal data. A small number of security-cleared employees are authorized to maintain and correct customer data. Digipost will act as your data processor in accordance with the Norwegian Personal Data Act and ensure compliance with the terms of the Act concerning data processors. All incidents in the system solution that concern personal data are logged. Digipost is also physically protected from unauthorized employees or other individuals gaining access to or knowledge of personal data.

Hvordan vet jeg at det er Digipost jeg har forbindelse med?

Du kan enkelt kontrollere at du har sikker forbindelse med Digipost ved å se etter en hengelås eller grønt felt i nettleserens adresselinje. Ved å klikke på feltet eller hengelåsen vises et sertifikat utstedt til digipost.no, som bekrefter at det er Digipost du er i kontakt med.

Korleis veit eg at det er Digipost eg er kopla opp mot?

Du kan enkelt kontrollere at du har ein sikker forbindelse med Digipost ved å sjå etter ein hengelås eller eit grønt felt i adresselinja til nettlesaren. Ved å klikke på feltet eller hengelåsen visast eit sertifikat attestert til digipost.no, som stadfestar at det er Digipost du er i kontakt med.

How do I know that I am connected to Digipost?

You can easily check that you have a secure connection to Digipost by looking for a padlock or green field in your web browser's address line. If you click on the field or padlock, you will see a certificate issued to digipost.no, which confirms that you are connected to Digipost.

Hvordan bruker Digipost cookies?

Informasjonskapsler (Cookies)

”Informasjonskapsler", eller ”cookies”, er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. En cookie er en liten tekstfil som lagres i nettleseren din, for å gi deg en bedre og mer relevant brukeropplevelse når du besøker en nettside. De fleste moderne nettlesere aksepterer automatisk cookies, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert.

Bruk av cookies i Digipost

Innlogging og bruk av Digipost forutsetter at cookies aksepteres. Det foretas ingen identifisering av den enkelte bruker ved anvendelse av cookies. Opplysningene blir aldri utlevert eller stilt til disposisjon for en tredjepart utenfor Digipost.

For å lære mer om brukermønstre bruker vi Google Analytics til å ta vare på informasjon som:

 • Nettleser (browser) og innstillinger på denne
 • Operativsystem
 • Skjermoppløsning og antall farger på skjermen
 • Internettforbindelse
 • Besøkte sider på Digipost og tidspunkt for besøk
 • Hvilken side brukeren eller kunden kommer til Digipost fra

For å gi en bedre brukeropplevelse tar vi vare på informasjon som:

 • Lagring av språkvalg
 • Lagring av hvilke sider/beskjeder som har blitt vist for brukeren slik at de ikke må se det gjentatte ganger
 • Dersom du har flere ulike postkasser hos oss vil den sist besøkte lagres, slik at den åpnes automatisk ved neste innlogging
 • Beholde konteksten når du navigerer frem og tilbake mellom nettsidene våre
 • Støtte drag-and-drop funksjonalitet i nettleseren

Aktivering og deaktivering av cookies

Du kan velge om du vil akseptere informasjonskapsler gjennom innstillingene i nettleseren din. Her kan du normalt angi om du aksepterer lagring av informasjonskapsler fra nettsidene du besøker, fra en tredjepart som er tilknyttet nettsidene, eller om du ønsker å bli varslet hver gang en ny informasjonskapsel blir lagret. Fremgangsmåten for å tilpasse innstillingene vil variere etter hvilken nettleser og type enhet du bruker. Merk at du også må gjøre innstillingene enkeltvis per nettleser og enhet om du benytter flere.

For at du skal få en optimal brukeropplevelse hos Digipost må du akseptere følgende nettsider under cookies-innstillingene i nettleseren din ved bruk av Digipost:

 • digipost.no
 • id.signicat.no

Korleis brukar Digipost cookies?

Informasjonskapslar (Cookies)

”Informasjonskapslar", eller ”cookies”, er ein standardteknologi som stort sett alle nettsider brukar i dag. Ein cookie er ei lita tekstfil som blir lagra i nettleseran din, for å gi deg ei betre og meir relevant brukaroppleving når du besøker ei nettside. Dei fleste moderne nettlesarar aksepterer automatisk cookies, men du kan sjølv velje å endre innstillingane slik at cookies ikkje blir akseptert.

Bruk av cookies i Digipost

For å kunne logge inn i og bruke Digipost må du akseptere cookies. Det blir ikkje gjort noko identifisering av den enkelte brukar ved bruk av cookies. Opplysningane blir aldri utlevert eller stilt til disposisjon for ein tredjepart utanfor Digipost.

For å lære meir om brukarmønster nyttar vi Google Analytics til å ta vare på informasjon som:

 • Nettlesar (browser) og innstillingar på denne
 • Operativsystem
 • Skjermoppløysing og mengda av fargar på skjermen
 • Internettforbindelse
 • Besøkte sider på Digipost og tidspunkt for besøk
 • Kva side brukaren eller kunden kjem til Digipost frå

For å gi ei betre brukaroppleving tar vi vare på informasjon som:

 • Lagring av språkval
 • Lagring av kva for sider/beskjedar som har blitt vist for brukarane slik at dei ikkje må sjå dei fleire gonger
 • Dersom du har fleire ulike postkassar hos oss vil den du besøkte sist bli lagra, slik at den blir opna automatisk ved neste innlogging
 • Framleis ha konteksten når du navigerer fram og tilbake mellom nettsidene våre
 • Støtte drag-and-drop funksjonalitet i nettlesaren

Aktivering og deaktivering av cookies

Du kan velje om du vil akseptere informasjonskapslar gjennom innstillingane i nettlesaren din. Her kan du normalt angi om du aksepterer lagring av informasjonskapslar frå nettsidene du besøker, frå ein tredjepart som er tilknytta nettsidene, eller om du ønsker å bli varsla kvar gong ein ny informasjonskapsel blir lagra. Framgangsmåten for å tilpasse innstillingane vil variere etter kva nettlesar og type elektronisk plattform du nyttar. Merk at du og må gjere innstillingane enkeltvis per nettlesar og elektroniske eining om du brukar fleire.

For at du skal få ei optimal brukaroppleving hos Digipost må du akseptere desse nettsidene under cookies-innstillingane i nettlesaren din:

 • digipost.no
 • id.signicat.no

How does Digipost apply cookies?

Cookies

”Cookies” is a common technology for tracking applied by most web pages today. A cookie is a small text file that is stored in your browser to give you a better and more relevant user experience when visiting a web page. Most modern browsers accept cookies automatically, but you can change this setting in your browser.

Cookies in Digipost

To be able to log in and use Digipost you must accept cookies. There is no form of personal identification of individual users through our use of cookies. The information is never disclosed or made accessible to third parties outside Digipost.

To learn more about our customers browsing activities we use Google Analytics to collect data such as

 • Browser and browser settings
 • Operation system
 • Screen resolution and the number of colors on the screen
 • Internet connection
 • The pages you have visited, including time stamps
 • The web site from which you enter Digipost

To provide a better user experience we use cookies to

 • Store your language choice
 • Track pages/notifications that have already been displayed to the user in order to avoid repeating the same information
 • Store the last visited mailbox, in case you have several, such that this is automatically opened on your next Digipost session
 • Support drag-and-drop functionality in your browser

Activation and deactivation of cookies

You can choose to accept cookies in the settings of your browser. Here you can usually choose which web sites you wish to accept cookies from, including related third parties. You can also activate notifications for each time a new cookie is stored. The procedure to modify these settings will vary between browsers and the type of device you are using. Note that you must modify these settings for each browser and device, if you are using several different ones.

In order to get a full user experience in Digipost you must accept the following web pages in the cookie settings of you browser

 • digipost.no
 • id.signicat.no

Kan jeg deaktivere Digipost-kontoen min?

Du kan enkelt deaktivere kontoen din om du ikke ønsker du å benytte deg av Digipost.

 1. Logg inn i Digipost
 2. Trykk på knappen med navnet ditt eller et tannhjul, slik at du kommer inn i innstillingene dine
 3. Velg Min konto i Digipost
 4. Under Deaktivere eller stenge konto velger du Logg inn med BankID eller Buypass
 5. Gjennomfør autentisering
 6. Velg Deaktiver mottak av brev i Digipost
 7. Bekreft deaktiveringen

Hvis du ikke har BankID eller Buypass tilgjengelig kan du fylle ut skjemaet for oppsigelse eller deaktivering og sende det til Posten og Bring Kundeservice.

Om du velger å stenge kontoen, vil du ikke lenger kunne logge inn i Digipost. Tre måneder etter stengingen vil alt innholdet i kontoen slettes. Det er derfor viktig at du henter ut brev, kvitteringer og filer før du avslutter kontoen. Dersom du har sendt brev til andre i Digipost, vil de fortsatt kunne se brevet inkludert avsenderinformasjon.

Hvis du gjenåpner kontoen innen tre måneder, beholder du innholdet slik det var da du valgte å stenge. Tilganger til andre postkasser må settes opp på nytt.

Kan eg deaktivere Digipost-kontoen min?

Du kan enkelt deaktivere kontoen din om du ikkje ønsker du å nytte deg av Digipost.

 1. Logg inn i Digipost
 2. Trykk på knappen med namnet ditt eller eit tannhjul, slik at du kjem inn i innstillingane dine
 3. Vel Min konto i Digipost
 4. Under Deaktivere eller stenge konto vel du Logg inn med BankID eller Buypass
 5. Gjennomfør autentisering
 6. Vel Deaktiver mottak av brev i Digipost
 7. Bekreft deaktiveringa

Viss du ikkje har BankID eller Buypass tilgjengeleg kan du fylle ut skjemaet for oppseiing eller deaktivering og sende det til Posten og Bring Kundeservice.

Om du vel å stenge kontoen, vil du ikkje lenger kunne logge inn i Digipost. Tre månader etter stenginga vil alt innhaldet i kontoen bli sletta. Derfor er det viktig at du hentar ut brev, kvitteringar og filer før du avsluttar kontoen. Dersom du har sendt brev til andre i Digipost, vil dei framleis kunne sjå brevet inkludert informasjon om avsendaren.

Viss du opnar kontoen igjen innan tre månader, kan du halde fram med å ha innhaldet slik det var då du valde å stenge. Tilgang til andre postkassar må settast opp på nytt.

Can I deactivate my Digipost account?

You can easily deactivate your account if you do not wish to use Digipost.

 1. Log into Digipost
 2. Click on the button with your name, or the cogwheel, to access your settings.
 3. Select My account in Digipost
 4. Below Deactivate or close account, select Log in with BankID or Buypass
 5. Complete authentication
 6. Select Deactivate receipt of post in Digipost
 7. Confirm deactivation

If you don't have BankID or Buypass availiable, you can fill out the deactivation form and send it to Posten and Bring customer service.

If you close your account, you will no longer be able to log into Digipost. Three months after you close your account, all of the account's content will be deleted, so it is important that you download letters, receipts and files before you close the account. If you have sent letters to others via Digipost, they will still be able to see the letter, including the sender details.

If you re-open the account within three months, the content will be retained as it was when you closed your account. Access to other mailboxes must be set up again.

Hva skjer når jeg deaktiverer brevmottak i Digipost?

Om du deaktiverer brevmottaket i den digitale postkassen din vil du ikke lenger motta ny post. Du har fortsatt tilgang til brev du allerede har mottatt og dokumenter du har lastet opp. Du kan når som helst aktivere brevmottaket igjen for å få fullt utbytte av tjenesten.

Kva skjer når eg deaktiverer brevmottak i Digipost?

Om du deaktiverer brevmottaket i den digitale postkassa di, vil du ikkje lenger kunne ta imot ny post. Du har framleis tilgang til brev du allereie har tatt imot, og dokument som du har lasta opp. Du kan når som helst aktivere brevmottaket igjen for å få fullt utbytte av tenesta.

What happens when I deactivate receipt of post in Digipost?

If you deactivate receipt of post in your digital mailbox, you will no longer receive any new post. You will still have access to post that you have already received and documents that you have uploaded. You can re-activate receipt of post again at any time, in order to benefit fully from the service.

Hvordan aktiverer jeg den digitale postkassen min igjen?

Hvis du har deaktivert brevmottaket i den digitale postkassen, må du være innlogget med BankID eller Buypass for å reaktivere Postkassen. Åpne innstillingene dine, som du finner ved å trykke på knappen med navnet ditt eller et tannhjul, og velg Din konto i Digipost. Hvis du trykker på knappen Aktiver vil du igjen kunne motta ny post i Digipost.

Korleis aktiverer eg den digitale postkassa mi igjen?

Viss du har deaktivert brevmottaket i den digitale postkassa, må du vere innlogga med BankID eller Buypass for å reaktivere Postkassa. Opne innstillingane dine, som du finn ved å trykke på knappen med namnet ditt eller eit tannhjul, og vel Din konto i Digipost. Trykker du på knappen Aktiver vil du igjen kunne få ny post i Digipost.

How do I reactivate my mailbox?

If you have deactivated receipt of post in your digital mailbox, you must be logged in with BankID or Buypass in order to reactivate the Mailbox. Open your settings by clicking on the button with your name, or on the cogwheel, and select Your account in Digipost. If you click on the Activate button you will once again be able to receive new post in Digipost.

Hvordan kan jeg avslutte eller overdra en Digipost-konto til pårørende ved dødsfall?

Ved død vil kundens Digipost-konto automatisk deaktiveres etter at Digipost mottar melding om dødsfallet fra folkeregisteret. Etter seks måneder stenges Digipost-kontoen, og alt innhold blir slettet.

Om du ønsker tilgang til avdødes Digipost-konto må du sende oss følgende informasjon innen seks måneder:

 • Skifteattest fra tingretten
 • Din e-postadresse
 • Ditt telefonnummer

Når vi har mottatt informasjonen kontakter vi deg for å overdra kontoen.

Send informasjonen til:

Posten og Bring Kundeservice
Stølsmyr 10
5542 Karmsund

Korleis kan eg avslutte eller overdra ein Digipost-konto til pårørande ved dødsfall?

Ved død vil kunden sin Digipost-konto automatisk bli deaktivert etter at Digipost har fått melding om dødsfallet frå folkeregisteret. Etter seks månader blir Digipost-kontoen stengd, og alt innhald blir sletta.

Om du ønsker tilgang til avdøde sin Digipost-konto må du sende oss følgjande informasjon innan seks månader:

 • Skifteattest frå tingretten
 • Din e-postadresse
 • Ditt telefonnummer

Når vi har motteke informasjonen kontaktar vi deg for å overdra kontoen.

Send informasjonen til:

Posten og Bring Kundeservice
Stølsmyr 10
5542 Karmsund

How can a Digipost account be closed or transferred to the next of kin if a person dies?

If a person dies, his or her Digipost account will be automatically deactivated when Digipost receives notice of the death from the National Registry. After six months the Digipost account will be closed, and all content deleted.

If you wish to access the deceased’s Digipost account, you must send us the following information within six months:

 • Certificate of Probate from the district court
 • Your email address
 • Your phone number

We will contact you to grant access to the account after we have received the information.

Send the above mentioned information to:

Posten og Bring Kundeservice
Stølsmyr 10
5542 Karmsund

Hvordan kan jeg få tilgang til en konto gjennom vergefullmakt?

Om du ønsker tilgang til en Digipost-konto fordi du har vergefullmakt, må du sende en melding til Digipost kundeservice i Digipost. I meldingen må du beskrive situasjonen, oppgi kontaktinformasjonen din og legge ved en kopi av vergefullmakten.

Du vil få tilgang til kontoen når Fylkesmannen har utstedt og godkjent papirene.

Korleis kan eg få tilgang til ein konto gjennom vergefullmakt?

Om du ønsker tilgang til en Digipost-konto fordi du har vergefullmakt, må du sende ei melding til Digipost kundeservice i Digipost. I meldinga må du framstille situasjonen, oppgi kontaktinformasjonen din og legge ved kopi av vergefullmakta.

Du vil få tilgang til kontoen når Fylkesmannen har utstedt og godkjend papira.

How can I access an account through guardianship authorization?

If you want to access a Digipost account in connection with guardianship authorization, you must send a message to Digipost kundeservice in Digipost. The message must describe the situation, include your contact information and contain a copy of the guardianship authorization.

You will be able to access the account when the papers are issued and approved by the County Governor.

Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg krav til sterk autentisering for min Digipost-konto?

Du kan enkelt aktivere eller deaktivere krav til sterk autentisering, ved å logge inn i Digipost.

 1. Logg inn i Digipost
 2. Trykk på knappen med navnet ditt eller et tannhjul, slik at du kommer inn i innstillingene dine
 3. Velg Min konto i Digipost
 4. Under Krev sterk autentisering velger du Logg inn med BankID eller Buypass
 5. Gjennomfør autentisering
 6. Velg Aktiver krav om sterk autentisering for å aktivere, eller Deaktiver krav om sterk autentisering for å deaktivere

Hvis du aktiverer krav til sterk autentisering, vil det ikke lengre være mulig å logge inn med kun fødselsnummer og passord. Det vil alltid kreves sterk autentisering for å logge inn i Digipost, eller når Digipost brukes som innloggingsmetode for andre applikasjoner.

Korleis aktiverer eller deaktiverer eg krav til sterk autentisering for min Digipost-konto?

Du kan enkelt aktivere eller deaktivere krav til sterk autentisering, ved å logge inn i Digipost.

 1. Logg inn i Digipost
 2. Trykk på knappen med namnet ditt eller eit tannhjul, slik at du kjem inn i innstillingane dine
 3. Vel Min konto i Digipost
 4. Under Krev sterk autentisering vel du Logg inn med BankID eller Buypass
 5. Gjennomfør autentisering
 6. Vel Aktiver krav om sterk autentisering for å aktivere, eller Deaktiver krav om sterk autentisering for å deaktivere

Viss du aktiverer krav til sterk autentisering, vil det ikkje lenger vere mogleg å logge inn berre med fødselsnummer og passord. Det vil alltid bli kravd sterk autentisering for å logge inn i Digipost, eller når Digipost nyttast som innloggingsmetode for andre applikasjonar.

How can I activate or deactivate strong authentication requirements for my Digipost account?

You can easily activate or deactivate strong authentication requirements by logging in to Digipost.

 1. Log into Digipost
 2. Click on the button with your name, or on the cogwheel, to access your settings.
 3. Select My account in Digipost
 4. Below Require strong authentication, select Log in with BankID or Buypass
 5. Complete authentication
 6. Select Activate Require strong authentication to activate, or Deactivate Require strong authentication to deactivate

If you activate Require strong authentication, it will no longer be possible to log in solely with your national identity number and password. Strong authentication will always be required to log into Digipost, or when Digipost is used as the log-in method for other applications.

Hva er forskjellen på vanlig og sterk autentisering?

I Digipost tilbyr vi vanlig autentisering i form av en-faktor innlogging som krever fødselsnummer og passord.

For økt sikkerhet tilbyr vi også to-faktor autentisering fra BankID og Buypass, samt ID-porten for åpning av brev fra det offentlige.

To-faktor autentisering, også kalt sterk autentisering, identifiserer brukeren ved hjelp av to ulike faktorer.

Eksempel på faktorer:

 • Noe brukeren vet, for eksempel brukernavn og passord
 • Noe brukeren har, for eksempel en kodekalkulator
 • Noe brukeren er eller som er en fysisk del av brukeren, som for eksempel et fingeravtrykk, stemme eller øyets iris
Kva er forskjellen på vanleg og sterk autentisering?

I Digipost tilbyr vi vanleg autentisering i form av ein-faktor innlogging som krev fødselsnummer og passord.

For auka sikkerheit tilbyr vi og to-faktor autentisering fra BankID og Buypass, i tillegg til ID-porten for opning av brev frå det offentlege.

To-faktor autentisering, også kalla sterk autentisering, identifiserer brukaren ved hjelp av to ulike faktorar.

Døme på faktorar:

 • Noko brukaren veit, til dømes brukarnamn og passord
 • Noko brukaren har, til dømes ein kodekalkulator
 • Noko brukaren er eller som er ein fysisk del av brukaren, til dømes eit fingeravtrykk, stemme eller irisen i auget
What is the difference between ordinary and strong authentication?

In Digipost we offer ordinary authentication in the form of single-factor log-in that requires your national identity number and password.

To increase security, we also offer two-factor authentication from BankID and Buypass, and two-factor authentication via "ID-porten" to read post from public authorities.

Two-factor authentication, also called strong authentication, identifies the user with the help of two different factors.

Examples of factors:

 • Something the user knows, such as user name and password.
 • Something the user has, such as a code calculator.
 • Something the user is or which is a physical part of the user, such as a fingerprint, voice, or the iris of the eye.

Lagring

Lagring

Storage

Hvordan bruker jeg mappene mine?

Du kan organisere innholdet ditt i mapper du selv oppretter og navngir, eller benytte mappene som følger med oppsettet av kontoen din. Du kan endre navn, rekkefølge og ikon, eller slette mappene hvis du ønsker.

 • For å flytte et brev kan du enten dra det til den mappen du ønsker, eller åpne brevet og velge hvilken mappe du vil legge det i fra verktøylinjen til høyre på skjermen.
 • For å laste opp filer til en mappe kan du dra filer til ønsket mappe, eller velge Last opp.

Du kan søke etter avsender, tidsrom eller tittel på brev og dokumenter. Vi anbefaler at du bruker Postkassen til mottak av nye brev, og sorterer post du har lest og opplastede filer i mapper.

Du kan laste opp de fleste filtyper, og du vil kunne se innholdet i standardformater for bilder, tekstfiler og PDF-dokumenter direkte i Digipost.

Korleis nyttar eg mappene mine?

Du kan organisere innhaldet ditt i mapper som du sjølv opprettar og gir namn til, eller nytte mappene som følgjer med oppsettet av kontoen din. Du kan endre namn, rekkefølgje og ikon, eller slette mappene.

 • For å flytte eit brev kan du enten dra det til ei mappe, eller opne brevet og velje kva mappe du vil legge det i frå verktøylinja til høgre på skjermen.
 • For å laste opp filer til ei mappe kan du dra filer til mappa, eller velje Last opp.

Du kan søke etter avsendar, tidsrom eller tittel på brev og dokument. Vi anbefaler at du brukar Postkassa til mottak av nye brev, og sorterer post du har lest og opplasta filer i mapper.

Du kan laste opp dei fleste filtypar, og du vil kunne sjå innhaldet i standardformat for bilde, tekstfiler og PDF-dokument direkte i Digipost.

How do I use my folders?

You can organize your content in folders that you can create and navigate yourself, or use the folders that are part of the default set-up for your account. For previous users of Digipost the default folders are Workarea and Archive and for newer users, the Archive folder is included on registration. You can change the name, sequence and icon, or delete the folders if you so wish.

 • To move a letter, you can either drag and drop it to the required folder, or open the letter and select which folder you wish to place it in, from the toolbar on the right-hand side of the screen.
 • To upload files to a folder, you can drag and drop files to the required folder, or select Last opp.

You can search by sender, time frame or titles of letters and documents. We recommend that you use Mailbox to receive new post and to sort your read post and uploaded files in folders.

You can upload most file types and you will be able to view the content in standard formats for images, text files and PDF documents directly in Digipost.

Hvor lenge kan jeg lagre brev og filer?

Du kan lagre brev og filer så lenge du er registrert som kunde i Digipost. Dersom kontoen deaktiveres vil du fortsatt ha tilgang til brev du har mottatt og filer du har lastet opp, men du vil ikke motta nye brev til den digitale postkassen din. Hvis du avslutter kontoen din vil alt innhold, som brev, filer og kvitteringer, bli slettet etter tre måneder.

Kor lenge kan eg lagre brev og filer?

Du kan lagre brev og filer så lenge du er registrert som kunde av Digipost. Dersom kontoen blir deaktivert vil du framleis ha tilgang til brev du har tatt imot og filer du har lasta opp, men du vil ikkje få nye brev til den digitale postkassa di. Viss du avsluttar kontoen vil alt innhald, som brev, filer og kvitteringar bli sletta etter tre månader.

How long can I store letters and files?

You can store letters and documents for as long as you are registered as a Digipost user. If the account is deactivated, you will still have access to your letters and documents, but you will not receive new post in your digital mailbox. If you close your account, all content such as letters, files and receipts will be deleted after three months.

Hvor stor lagringsplass har jeg?

Du kan lagre inntil 1 GB brev og dokumenter så lenge du vil.

Kor mykje lagringsplass har eg?

Du kan lagre inntil 1 GB brev og dokument så lenge du vil.

How much storage space do I have?

You can store up to 1 GB of letters and documents for as long as you wish.

Hvordan håndteres betalingsinformasjonen for mine kjøp av lagringsplass?

Digipost bruker PayEx til betaling for lagringsplass. Kortinformasjonen din lagres direkte hos PayEx, som er sertifisert for håndtering og lagring av betalingsinformasjon. Du kan få kvitteringer for abonnementskjøpene ved å klikke på betalingen du ønsker kvittering for.

Du ser hvilket betalingskort du benytter ved å velge Lagringsplass under innstillingene dine, som du finner ved å trykke på knappen med et tannhjul eller navnet ditt når du er innlogget. Trykk på «Bytt kort» for å endre kortinformasjonen, for eksempel hvis kortet har gått ut på dato. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på mobil.

Korleis vert betalingsinformasjonen for mine kjøp av lagringsplass handtert?

Digipost nyttar PayEx til betaling for lagringsplass. Kortinformasjonen din vert lagra direkte hos PayEx, som er sertifisert for handtering og lagring av betalingsinformasjon. Du kan få kvitteringar for abonnementskjøpa ved å klikke på betalinga du ønsker kvittering for.

Du ser kva for betalingskort du nyttar ved å velje Lagringsplass under innstillingane dine, som du finn ved å trykke på knappen med eit tannhjul eller namnet ditt når du er logga inn. Trykk på «Bytt kort» for å endre kortinformasjonen, til dømes om kortet har gått ut på dato. Denne funksjonen er ikkje tilgjengeleg på mobil.

How are the payment details for my purchase of storage space handled?

Digipost uses PayEx for payment of storage space. Your card details are stored directly at PayEx, which is certified for the handling and storage of payment details. You can get receipts for subscription purchases by clicking on the payment for which you require a receipt.

You can see which payment cards you can use by selecting Storage space under your settings, which you can find by clicking on the button with a cogwheel or your name, when you are logged in. Click on «Change card» to change the card details, for example if the card has expired. This function is not available on a mobile phone.

Tjenester og apper

Tenester og appar

Services and apps

Kan jeg få kvitteringer i Digipost?

Vi har for tiden ingen aktiv kvitteringstjeneste, så det er ikke mulig å registrere seg for å motta kvitteringer nå. Hvis du var registrert i den gamle kvitteringstjenesten kan du fremdeles motta kvitteringer fra enkelte butikker og tjenesteytere. Du finner kvitteringer du tidligere har mottatt under mappen “Kvitteringer”.

Oppdatert informasjon kommer når ny tjeneste er på plass.

Kan eg få kvitteringar i Digipost?

Vi har for tida inga aktiv kvitteringsteneste, så det er ikkje mogleg å registrere seg for å ta imot kvitteringar no. Dersom du var registrert i den gamle kvitteringstenesta, kan du framleis ta imot kvitteringar frå enkelte butikkar og tenesteytarar. Du finn kvitteringae du tidlegare har fått, under mappa «Kvitteringar».

Oppdatert informasjon kjem når ny teneste er på plass.

Can I receive receipts in Digipost?

We don’t have an active receipt service at the moment, so it’s not possible to register to receive receipts at present. If you were registered for the old receipt service, you can still receive receipts from some shops and service providers. You’ll find receipts that you’ve previously received in the “Receipts” folder.

Updated information will be received when a new service is in place.

Hva er Neonomics?

Neonomics er et norsk betalingsforetak med base i Oslo. Selskapet tilbyr betaling fra bankkonto til bankkonto gjennom en sikker tilkobling til norske banker. Neonomics har konsesjon fra Finanstilsynet i Norge og er underlagt de krav myndighetene stiller til selskaper som driver med betalingstjenester.

Hvorfor ber Neonomics om transaksjonshistorikk? Hva brukes denne til?

Når du gir samtykke til at Neonomics kan bruke din konto til å betale faktura i Digipost, vil banken spørre deg om du ønsker å gi kontodetaljer for de valgte betalingskontoene til Neonomics. Det er kun informasjon fra kontoen du gir samtykke til å bruke som bankene videresender til Neonomics.

Banken ber om lik informasjon i alle forespørsler, uavhengig om informasjonen tas i bruk eller ei. Digipost vil bare bruke informasjon som er nødvendig for at en betaling skal kunne gjennomføres:

 • Kontonummer
 • Saldoinformasjon
 • Kontonavn

Neonomics forplikter seg til å beskytte dine individuelle rettigheter og holde dine personlige data trygge. Vennligst se vår personvernerklæring for mer informasjon om hvordan vi samler inn, behandler og lagrer data.

Hvordan fungerer betaling i Digipost?

Når du har mottatt en faktura i Digipost og ikke har en aktiv avtale må du gjøre følgende:

 • Åpne fakturaen og klikk på knappen “Gå videre til betaling” under overskriften “betal faktura i Digipost”
 • På neste side velger du hvilken bank du ønsker å bruke til betalingen
 • Etter at du har valgt bank må du samtykke til at Neonomics kan hente kontoinformasjon og gjennomføre betalingen på dine vegne
 • Deretter vil du bli bedt om å identifisere deg med elektronisk-ID slik at Neonomics kan hente kontoer som er registrert på deg
 • Når listen med bankkontoer kommer opp velger du den du ønsker å betale fra
 • Du vil så komme tilbake til Digipost der du velger bankkonto og trykker “betal”
 • Du må bekrefte betalingen ved å logge inn med elektronisk-ID
 • Etter vellykket betalingen vil du bli sendt tilbake til Digipost der fakturaen nå er markert som betalt

Hvis du har en aktiv avtale:

 • Åpne fakturaen og klikk på knappen “Gå videre til betaling” under overskriften “betal faktura i Digipost”
 • På neste side ser du en oversikt over dine aktive avtaler, og fra listen velger du hvilken bank du ønsker å bruke til betalingen
 • Du blir så sendt videre til betalingsvinduet i Digipost der du velger hvilken bankkonto du ønsker å betale fra
 • Du må bekrefte betalingen ved å logge inn med elektronisk-ID
 • Etter vellykket betalingen vil du bli sendt tilbake til Digipost der fakturaen nå er markert som betalt
Når blir betalingen faktisk gjennomført?

Betalingen blir gjennomført i det du bekrefter betalingen ved å logge deg inn med elektronisk-ID. Bankkontoen du har valgt vil bli belastet umiddelbart.

Hva betyr det at jeg inne på en faktura kan "Endre status til betalt"?

Hvis du har fått faktura i Digipost og har betalt den et annet sted så kan du selv markere fakturaen som betalt i postkassen din. Hensikten er at du enklere holder oversikt over fakturaer du har betalt.

Hvordan finner jeg detaljer om en betalt faktura?

For å finne detaljer om en betalt faktura må du åpne fakturaen og klikke på linken under overskriften "Betalt".

Jeg har fått en faktura i Digipost men får ikke mulighet til å betale den, hvorfor det?

For at du skal kunne betale i Digipost, må avsendaren sende fakturaen i eit fakturaformat der data som kontonummer, KID-nummer, beløp og forfallsdato er lesbare for Digipost. Dersom avsendaren berre sender fakturaen til Digipost som ei PDF-fil, kan ikkje Digipost hente ut data for for å gjere betalinga.

Kva er Neonomics?

Neonomics er eit norsk betalingsføretak med base i Oslo. Selskapet tilbyr betaling frå bankkonto til bankkonto gjennom ei sikker tilkobling til norske bankar. Neonomics har konsesjon frå Finanstilsynet i Noreg og er underlagt dei krava styresmaktene stiller til selskap som driv med betalingstenester.

Kvifor ber Neonomics om transaksjonshistorikk? Kva blir han brukt til?

Når du gjev samtykke til at Neonomics kan bruke kontoen din til å betale faktura i Digipost, vil banken spørje deg om du ønskjer å gje kontodetaljar for dei valde betalingskontoane til Neonomics. Det er berre informasjon frå kontoen du gjev samtykke til å bruke som bankane sender vidare til Neonomics.

Banken ber om lik informasjon i alle førespurnader, uavhengig av om informasjonen blir teken i bruk eller ikkje. Digipost vil berre bruke informasjon som er nødvendig for at ei betaling skal kunne gjennomførast:

 • kontonummer
 • saldoinformasjon
 • kontonamn

Neonomics forpliktar seg til å verne om dei individuelle rettane dine og halde dei personlege dataa trygge. I personvernerklæringa vår kan du lese meir om korleis vi samlar inn, behandlar og lagrar data.

Korleis fungerer betaling i Digipost?

Når du har fått ein faktura i Digipost og ikkje har ein aktiv avtale, må du gjere følgjande:

 • Opne fakturaen og klikk på knappen «Gå vidare til betaling» under overskrifta «Betal faktura i Digipost».
 • På neste side vel du kva for ein bank du ønskjer å bruke til betalinga.
 • Etter at du har valt bank, må du samtykkje til at Neonomics kan hente kontoinformasjon og gjennomføre betalinga på vegner av deg.
 • Deretter vil du bli beden om å identifisere deg med elektronisk ID slik at Neonomics kan hente kontoar som er registrerte på deg.
 • Når lista med bankkontor kjem opp, vel du den du ønskjer å betale frå.
 • Du vil så kome tilbake til Digipost, der du vel bankkonto og trykkjer «Betal».
 • Du må stadfeste betalinga ved å logge inn med elektronisk ID.
 • Etter vellykka betaling vil du bli send tilbake til Digipost, der fakturaen no er markert som betalt.

Dersom du har ein aktiv avtale:

 • Opne fakturaen og klikk på knappen «Gå vidare til betaling» under overskrifta «Betal faktura i Digipost».
 • På neste side ser du ei oversikt over dei aktive avtalane dine, og frå lista vel du kva for ein bank du ønskjer å bruke til betalinga.
 • Du blir så send vidare til betalingsvindauget i Digipost, der du vel kva for ein bankkonto du ønskjer å betale frå.
 • Du må stadfeste betalinga ved å logge inn med elektronisk ID.
 • Etter vellykka betaling vil du bli send tilbake til Digipost, der fakturaen no er markert som betalt.
Når blir betalinga faktisk gjennomført?

Betalinga blir gjennomført i det du stadfestar betalinga ved å logge deg inn med elektronisk ID. Bankkontoen du har valt, vil bli belasta med ein gong.

Kva vil det seie at eg inne på ein faktura kan endre status til betalt?

Dersom du har fått faktura i Digipost og har betalt han ein annan stad, kan du sjølv markere fakturaen som betalt i postkassen din. Føremålet er at du enklare kan halde oversikt over om du har betalt.

Korleis finn eg detaljar om ein betalt faktura?

For å finne detaljar om ein betalt faktura må du opne fakturaen og klikke på lenkja under overskrifta «Betalt».

Eg har fått ein faktura i Digipost men får ikkje høve til å betale den, kvifor det?

For at du skal kunne betale i Digipost må avsendaren sende fakturaen i eit faktura-format kor data som kontonummer, KID-nummer, beløp og forfallsdato er lesbar for Digipost. Dersom avsendaren kun sender fakturaen til Digipost som ei pdf-fil kan ikkje Digipost hente ut data for å gjere betalinga.

What is Neonomics?

Neonomics is a Norwegian payment company based in Oslo. The company offers bank account to bank account payment via a secure link to Norwegian banks. Neonomics is licensed by the Financial Supervisory Authority of Norway and is subject to the requirements imposed by the authorities on companies providing payment services.

Why is Neonomics requesting transaction history? What is this used for?

When you consent to Neonomics using your account to pay invoices in Digipost, the bank will ask you whether you wish to provide account details for the selected payment accounts to Neonomics. Banks will only forward to Neonomics information from the account you give consent to use.

The bank requests the same information for all enquiries, regardless of whether or not the information is used. Digipost will only use information that is necessary to make it possible to make a payment:

 • Account number
 • Balance information
 • Account name

Neonomics is committed to protecting your individual rights and keeping your personal data safe. Please see our privacy policy for more information on how we collect, process and store data.

How does payment work in Digipost?

When you have received an invoice in Digipost and do not have an active agreement, this is what you have to do:

 • Open the invoice and click the “Continue to invoice payment” button under “pay invoice in Digipost”
 • On the next page, select which bank you want to use for the payment
 • When you have selected a bank, you have to agree to allow Neonomics to retrieve your account information and make the payment on your behalf.
 • You will then be asked to identify yourself by means of electronic ID so that Neonomics can retrieve accounts registered to you
 • Select the bank account that you want to use to make your payment when the list of bank accounts is displayed
 • You will then be taken back to Digipost, where you select your bank account and click “pay”
 • You have to confirm your payment by logging in with your electronic ID
 • On successful payment, you will be returned to Digipost, where the invoice is now marked as paid

If you have an active agreement:

 • Open the invoice and click the “Continue to invoice payment” button under “pay invoice in Digipost”
 • The next page shows an overview of your active agreements, and from the list you select which bank you want to use for your payment
 • You will then be redirected to the payment window in Digipost, where you select which bank account you want to use to make your payment
 • You have to confirm your payment by logging in with your electronic ID
 • On successful payment, you will be returned to Digipost, where the invoice is now marked as paid
When will the payment actually be made?

The payment will be made when you confirm the payment by logging in with your electronic ID. The bank account you have selected will be charged immediately.

I can “Change status to Paid” for an invoice – what does that mean?

If you have received an invoice in Digipost and have paid it elsewhere, you can mark the invoice as Paid in your mailbox. This allows you to easily keep track of whether you have paid your invoices.

How can I find details relating to paid invoices?

To view details about a paid invoice, you can open the invoice and click the link under “Paid”.

I’ve received an invoice in Digipost but don’t have an option for paying it. Why not?

To be able to make payments in Digipost, the sender has to send the invoice in a format where data such as the account number, KID number, amount and due date are readable for Digipost. If the sender only sends the invoice to Digipost as a PDF file, Digipost can’t retrieve data to allow the payment to be made.

Jeg har fakturaavtale i DNB, hvordan påvirker ny betalingsløsning meg?

DNB-kunder vil fortsatt få fakturaer som er mottatt i Digipost tilsendt til nettbanken. Hvis du allerede har en aktiv avtale med DNB trenger du ikke foreta deg noe.

Hvordan oppretter jeg fakturaavtale i nettbanken til DNB?

For å få fakturaer du mottar i Digipost opp i nettbanken må du opprette en fakturaavtale i DNB. Logg deg inn i nettbanken, og gå til siden «Avtalegiro og eFaktura». Under «Digipost» oppretter du enkelt avtalen.

Når avtalen din er opprettet så vil fakturaen legge seg i forfallsoversikten din hos DNB.

Eg har fakturaavtale i DNB, korleis påverkar ny betalingsløysing meg?

DNB-kundar vil framleis få fakturaer som er mottekne i Digipost, i nettbanken sin. Dersom du allereie har ein aktiv avtale med DNB, treng du ikkje gjere noko.

Korleis oppretter eg fakturaavtale i nettbanken til DNB?

For å få fakturaer du får i Digipost, opp i nettbanken, må du opprette ein fakturaavtale i DNB. Logg deg inn i nettbanken og gå til sida «Avtalegiro og eFaktura». Under «Digipost» opprettar du enkelt avtalen.

Når avtalen din er oppretta, vil fakturaen leggje seg i forfallsoversikta di hos DNB.

I have an invoice agreement in DNB, how does the new payment solution affect me?

For DNB customers, invoices received in Digipost will continue to be sent to the online bank. You do not need to do anything if you already have an active agreement with DNB.

How do I create an invoice agreement in DNB’s online bank?

You have to create an invoice agreement in DNB for invoices received in Digipost to be placed in online banking. Log in to the online bank and go to the “Direct Debit and eInvoice” page. You can easily create the agreement under “Digipost”.

When your agreement has been created, the invoice will appear in your DNB due dates summary.

Hvor finner jeg Digipost sine apper for iOS og Android?

Appen for iOS finner du i Apples App store

iOS-appen er optimalisert for iPhone og iPad. Du må ha iOS 12.0 eller nyere for å bruke appen.

Appen for Android finner du i Google Play Store.

Alle Android-enheter med Android versjon 8.1 (Oreo) eller nyere kan bruke appen.

Kvar finn eg Digipost sine appar for iOS og Android?

Appen for iOS finn du i Apples App store

iOS-appen er optimalisert for iPhone og iPad. Du må ha iOS 12.0 eller nyare for å bruke appen.

Appen for Android finn du i Google Play Store.

Android versjon 8.1 (Oreo) eller nyare kan bruke appen.

Where can I find Digipost's apps for iOS and Android?

You can find the app for iOS in Apples App store

The iOS app is optimized for iPhone and iPad. You must have iOS 12.0 or a newer version to be able to use the app.

You can find the app for Android in Google Play Store.

All Android devices with Android version 8.1 (Oreo) or newer versions can use the app.

Hvordan vedlikeholdes sikkerheten i iOS-appen?

Brev og kvitteringer som lastes ned til iOS-enheten din lagres med AES256-kryptering, med passordet ditt som krypteringsnøkkel. Innloggingsdetaljene dine lagres i Apples Keychain på enheten din.

Korleis vert sikkerheita i iOS-appen heldt ved like?

Brev og kvitteringar som blir lasta ned til ein mobil, pc eller nettbrett med iOS, lagrast med AES256-kryptering, med passordet ditt som krypteringsnøkkel. Innloggingsdetaljane dine lagrast i Apple sin Keychain på mobilen eller datamaskina di.

How is security protected in the iOS app?

Post and receipts that are downloaded to your iOS device are stored with AES256 encryption, with your password as the encryption key. Login credentials are saved in Apple Keychain on your device.

Hvordan vedlikeholdes sikkerheten i Android-appen?

Android-appen bruker Digipost sitt OAuth2-API, som vil si at applikasjonen aldri er i besittelse av passordet ditt, og har kun tillatelse til å hente data fra kontoen din.

Innhold som hentes fra Digipost (for eksempel brev eller kvitteringer) lastes og vises når du trenger det, og bil aldri lagres lokalt på enheten.

Dersom du har skrudd på skjermlås på enheten, vil applikasjonen lagre denne innloggingen kryptert slik at du slipper å logge inn hver gang du skal bruke Digipost.

Om du ikke har skrudd på skjermlås, vil du måtte logge inn på nytt hver gang.

Korleis blir sikkerheita i Android-appen helt ved like?

Android-appen brukar Digipost sitt OAuth2-API, som vil seie at applikasjonen aldri eig passordet ditt, og har til å hente data frå kontoen din.

Innhald som hentast frå Digipost (til dømes brev eller kvitteringar) blir lasta og vist når du treng det, og blir aldri lagra lokalt.

Dersom du har skjermlås på mobilen, pc-en eller nettbrettet, vil applikasjonen lagre denne innlogginga kryptert slik at du slepp å logge inn kvar gong du skal bruke Digipost.

Om du ikkje har skjermlås, vil du måtte logge inn på nytt kvar gong.

How is security protected in the Android app?

The Android app uses Digipost's OAuth2-API, which means that the application never has your password, but only has authorization to get data from your account.

Content that is loaded from Digipost, such as post or receipts, is never stored locally on the device, but loaded and displayed when you require it.

If you have turned on the screen lock on your device, the application will store an encrypted version of your log-in, so that you do not have to log in every time you use Digipost.

If you have not turned on the screen lock, you will have to log in again each time.

Sende og motta post

Sende og motta post

Sending and receiving post

Hva slags post kan jeg motta og sende i Digipost?

Du kan motta alle typer brev som i dag sendes fysisk som papirpost. I tillegg kan du motta forsendelser som på grunn av sikkerhetskrav eller formaliteter ikke er egnet for vanlig e-post. Avtaledokumenter, forsikringspoliser, fakturaer, årsoppgaver, kontoutskrifter, PIN-koder og søknader, er gode eksempler på post det er naturlig å motta i Digipost.

Digipost er også godt egnet til å sende attester, husleiekontrakter, kjøpsavtaler, klasselister, sakspapirer eller nabovarsler. All informasjon krypteres og du kan være sikker på at den som mottar brevet faktisk er rette vedkommende, fordi alle Digipost-kunder har bekreftet hvem de er.

Kva slags post kan eg motta og sende i Digipost?

Du kan få alle typar brev som i dag sendast fysisk som papirpost. I tillegg kan du ta imot sendingar som på grunn av tryggleikskrav eller formalitetar ikkje er eigna for vanleg e-post. Avtaledokument, forsikringspoliser, fakturaer, årsoppgåver, kontoutskrifter, PIN-kodar og søknadar, er døme på post det er naturleg å få i Digipost.

Digipost er og godt eigna til å sende attestar, husleigekontraktar, kjøpsavtalar, klasselister, sakspapir eller nabovarsel. All informasjon blir kryptert og du kan vere sikker på at den som tar imot brevet faktisk er rette vedkomande, fordi alle Digipost-kundar har stadfesta kven dei er.

Which types of post can I receive and send in Digipost?

You can receive all types of post that today is sent physically as printed post. You can also receive post that due to security requirements or formalities cannot be sent by ordinary email. Agreement documents, insurance policies, invoices, annual statements, account statements, PIN codes and applications are good examples of post that it is natural to receive via Digipost.

Digipost is also suitable to send certificates, rental contracts, purchase agreements, class lists, case documents or neighbor alerts. All information is encrypted and you can be certain that the sender or recipient of the post is the correct person, because everyone in the system has verified their identity.

Hvordan sendes post til min digitale postkasse?

Når du registrerer deg kobler Digipost fødselsnummeret ditt med adressene som ligger i Postens adresseregister. I tillegg er den digitale postkassen din knyttet til fødselsnummeret ditt og din unike Digipost-adresse.

Avsendere kan dermed bruke Digipost-adresse, navn, postadresse eller postnummer for å sende deg digital post. I tillegg kan bedrifter søke etter mottakere ved bruk av fødselsnummer. Hvis du flytter, kan du melde adresseendring på vanlig måte til Posten, så vil dette automatisk endres i Digipost ved neste oppdatering mot Postens adresseregister. Du kan være registrert med flere adresser om du ønsker.

Korleis blir post sendt til mi digitale postkasse?

Når du registrerer deg koplar Digipost fødselsnummeret ditt med adressene som ligg i Posten sitt adresseregister. I tillegg er den digitale postkassa di knytt til fødselsnummeret ditt den unike Digipost-adressa di.

Avsendarar kan dermed bruke Digipost-adresse, namn, postadresse eller postnummer for å sende deg digital post. I tillegg kan bedrifter søke etter mottakarar ved bruk av fødselsnummer. Dersom du flyttar, kan du melde adresseendring på vanleg måte til Posten. Dette blir automatisk endra i Digipost ved neste oppdatering mot Posten sitt adresseregister. Du kan vere registrert med fleire adresser om du ønsker.

How is post sent to my digital mailbox?

When you register, Digipost links your national identity number with the addresses in Norway Post's address register. In addition, your digital mailbox is linked to your national identity number and your unique Digipost address.

This means that senders can use your Digipost address, name, postal address or postcode to send you digital mail. Companies can also search for recipients using national identity numbers. If you move, you can notify your change of address to Norway Post in the usual way, and this will be changed automatically in Digipost when it is next updated against Norway Post's address register. You may be registered with several addresses, if you require.

Hvordan vet jeg om jeg har fått ny post i min digitale postkasse?

Når du får ny post sendes det et varsel til e-postadressen du har oppgitt i kontaktinformasjonen din. Spesielt viktige brev kan også varsles per SMS, om avsenderen ønsker det. Om du ikke mottar varslene dine kan du kontrollere at kontaktinformasjonen din er riktig. Det gjør du under Varsling og kontaktinfo i innstillingene dine, som du finner ved å trykke på knappen med navnet ditt eller et tannhjul.

Av sikkerhetshensyn anbefaler vi at du alltid bekrefter at kontaktinformasjonen er korrekt. Det gjør du ved å trykke på lenken ”Verifiser” til høyre for feltet med e-postadressen. Du får da tilsendt en e-post med en unik lenke, som er gyldig i 24 timer. Trykk på lenken, for å bekrefte at du er eier av e-postadressen og at kontaktinformasjonen er riktig.

Korleis veit eg om eg har fått ny post i mi digitale postkasse?

Når du får ny post sendast eit varsel til e-postadressa du har oppgjeve i kontaktinformasjonen din. Når det gjeld spesielt viktige brev kan du og få et varsel på SMS, om avsendaren ønsker det. Om du ikkje får varsla dine kan du kontrollere at kontaktinformasjonen er riktig. Det gjer du under Varsling og kontaktinfo i innstillingane dine, som du finn ved å trykke på knappen med namnet ditt eller eit tannhjul.

Av tryggleiksomsyn anbefaler vi at du alltid stadfestar at kontaktinformasjonen er korrekt. Det gjer du ved å trykke på lenka ”Verifiser” til høgre for feltet med e-postadressa. Du får då tilsendt ein e-post med ei unik lenke, som er gyldig i 24 timar. Trykk på lenka, for å stadfeste at du er eigar av e-postadressa og at kontaktinformasjonen er rett.

How do I know that I have new post in my digital mailbox?

When you get new post, a message is sent to the email address you have registered in your contact details. Particularly important letters can also be notified by text message, if the sender so requires. If you do not receive your messages, you should check that your contact details are correct. You can do this under Messages and contact details under your settings, which you can find by clicking on the button with your name, or on the cogwheel.

For security reasons we recommend that you verify that the contact information you have stated is correct. To do this, click on "Verify" on the right hand side of the input field for your email address and mobile number. Digipost will send you an unique link, which is valid for 24 hours. Click the link to confirm that the contact information is correct.

Hvordan sender jeg brev i Digipost?

Du kan sende brev til privatpersoner, offentlige virksomheter og bedrifter med konto i Digipost, hvis mottakeren har aktivert postmottaket sitt. Du kan også velge flere mottakere per brev du sender, og opprette kontaktlister som kan gjenbrukes neste gang du vil sende brev til de samme.

Logg deg inn på digipost.no for å sende digitale brev i Digipost. Det er ikke mulig å sende brev fra Digipost-appene.

Slik sender du brev:

 1. Klikk på Nytt brev i venstremenyen
 2. Bruk Til-feltet for å søke etter digitale mottakere ved hjelp av navn, adresse, poststed eller Digipost-adresse.
 3. Skriv inn ønsket tittel på brevet i Emne-feltet
 4. Velg om du vil skrive brevet i Digipost, laste opp klargjorte filer, eller benytte en kombinasjon av klargjorte filer og tekst du skriver inn.

Du kan maksimalt sende 10 MB per brev, fordelt på inntil 30 filer. For å legge til filer kan du enten dra og slippe de inn i Digipost, eller velge knappen Velg filer, eller dra og slipp her. Den første filen du laster opp blir hoveddokumentet i brevet, med øvrige filer som vedlegg. Om du har forfattet innhold i Digipost, benyttes teksten som hoveddokument og eventuelle filer som vedlegg.

Dersom du ikke finner de du ønsker å sende til, kan det være at de ikke ønsker å være tilgjengelig for offentlig oppslag. Det kan også hende at mottakeren ennå ikke er registrert i Digipost, eller har deaktivert postmottaket sitt for kun å sende utgående post digitalt.

Korleis sender eg brev i Digipost?

Du kan sende brev til privatpersonar, offentlege verksemder og bedrifter med konto i Digipost, viss mottakaren har aktivert postmottaket sitt. Du kan og velje fleire mottakarar per brev du sender, og opprette kontaktlister som kan brukast igjen seinare.

Logg deg inn på digipost.no for å sende digitale brev i Digipost. Det er ikkje mogleg å sende brev frå Digipost-appane.

Slik sender du brev:

 1. Klikk på Nytt brev i venstremenyen
 2. Bruk Til-feltet for å søke etter digitale mottakarar ved hjelp av namn, adresse, poststad eller Digipost-adresse.
 3. Skriv inn ønska tittel på brevet i Emne-feltet
 4. Vel om du vil skrive brevet i Digipost, laste opp klargjorte filer, eller nytte ein kombinasjon av klargjorte filer og tekst som du skriv inn.

Du kan maksimalt sende 10 MB per brev, fordelt på inntil 30 filer. For å legge til filer kan du enten dra og sleppe dei inn i Digipost, eller velje knappen Vel filer, eller dra og slipp her. Den første fila du lastar opp blir hovuddokumentet i brevet, med eventuelle andre filer som vedlegg. Om du har skrive innhald i Digipost, nyttar du teksten som hovuddokument og andre filer som vedlegg.

Dersom du ikkje finn dei du ønsker å sende til, kan det hende at dei ikkje ønsker å vere tilgjengeleg for offentleg oppslag. Det kan og hende at mottakaren enno ikkje er registrert i Digipost, eller har deaktivert postmottaket sitt for berre å sende utgåande post digitalt.

How do I send post in Digipost?

You can send letters to private individuals, public enterprises and companies that have a Digipost account, as long as the recipient wants to receive digital mail. You may also choose several recipients per letter, and create contact lists which you can reuse next time you want to send letters to the same recipients.

Log in on digipost.no to send digital letters in Digipost. It is not possible to send letters from the Digipost apps.

This is how you do it:

 1. Click the New letter button in the left menu
 2. Use the To field in order to search for digital recipients by name, address, city or Digipost address.
 3. Type your preferred title for the letter in the Subject field
 4. Choose to write the letter in Digipost, to upload readymade files, or to use a combination of files and text.

Maximum volume per letter is 10 MB and 30 files. In order to add files you can either pull and release them into Digipost, or push the Choose files, or Pull and release buttons. The first file you upload will be the letter’s main document, while other files will be attachments. If you have written content in Digipost, this text will be main document, and eventual files will be attachments.

If you don’t find the persons you want to send to, they may not want to be available for public lookup. Another reason can be that they have not signed in to Digipost yet, or they may have deactivated their mail reception, in order to only send outgoing mail digitally.

Bør jeg be om sikker autentisering med BankID eller Buypass hos den som mottar brevet mitt?

Den grunnleggende sikkerheten i Digipost er høy nok for de aller fleste digitale brevsendinger. Likevel har du muligheten til å kreve at mottakeren skal bruke BankID eller Buypass for å lese brevet ditt.

Bør eg be om sikker autentisering med BankID eller Buypass hos den som får brevet mitt?

Den grunnleggande sikkerheten i Digipost er høg nok for dei aller fleste digitale brevsendingar. Likevel har du moglegheit til å krevje at mottakaren skal bruke BankID eller Buypass for å lese brevet ditt.

Should I request secure authentication with BankID or Buypass from recipients of my letter?

The basic security in Digipost is high enough for most digital post. Nonetheless, you can require the recipient to use BankID or Buypass to read your post.

Hvordan kan jeg forhindre at andre finner meg i Digipost?

Dersom telefonnummeret ditt er registrert som hemmelig i søketjenester som Gule Sider eller Opplysningen 1881, vil likevel adressen kunne finnes ved oppslag i Digipost. Du kan skru av synligheten under Personlig info i innstillingene dine, som du finner ved å trykke på knappen med navnet ditt eller et tannhjul. Fjern haken tilhørende teksten "Jeg godtar at min adresse er synlig for andre brukere". Du kan også blokkere enkeltpersoner fra å sende deg brev igjen. Dette gjøres under Blokkering av avsendere.

Dersom din fysiske postadresse er registrert som hemmelig hos Posten, vil du ikke kunne søkes frem i Digipost.

Korleis kan eg hindre at andre finn meg i Digipost?

Dersom telefonnummeret ditt er registrert som hemmeleg i søketenester som Gule Sider eller Opplysningen 1881, vil likevel adressa kunne bli funnen ved oppslag i Digipost. Du kan skru av synleg-funksjonen under Personleg info i innstillingane dine. Dei finn du ved å trykke på knappen med namnet ditt eller tannhjulet. Fjern haka med teksten "Eg godtar at adressa mi er synleg for andre brukarar". Du kan og blokkere enkeltpersoner frå å sende deg brev igjen. Dette gjerast under Blokkering av avsendarar.

Dersom den fysiske postadressa di er registrert som hemmeleg hos Posten, vil du ikkje kunne bli søkt fram i Digipost.

How can I prevent others from finding me in Digipost?

If your telephone number is registered as undisclosed in directory inquiries such as the Yellow Pages or "Opplysningen 1881", it will still be possible to find your address via look-up in Digipost. You can turn this off under Personal information under your settings, which you can find by clicking on the button with your name, or on the cogwheel. Untick "I allow my address to be visible to other users". You can also block specific individuals from sending you any further post. You can do this under Blocking senders.

If your physical postal address is registered as undisclosed at Norway Post, it will not be possible to look you up in Digipost.

Hva kan jeg gjøre hvis jeg har sendt brev til feil person?

Dersom uhellet er ute og du har sendt feil, er det dessverre ikke mulig å rette det opp. Dette gjelder i Digipost på samme måte som brev du sender i posten.

Kva kan eg gjere om eg har sendt brev til feil person?

Dersom uhellet er ute og du har sendt feil, er det dessverre ikkje mogleg å rette det opp. Dette gjeld i Digipost på same måte som brev du sender i posten.

What can I do if I have sent post to the wrong person?

If you have accidentally sent to the wrong person, unfortunately this cannot be corrected. This applies to Digipost in the same way as to your ordinary physical post.

Hvor finner jeg brev jeg har sendt eller kladdet?

Når du sender brev i Digipost lagres en kopi i Sendte brev, som du finner i venstremenyen når du er innlogget. Du kan enkelt slette brevene ved å markere ett eller flere, og velge Slett i toppmenyen. Alt du sletter i Digipost blir slettet for godt, og vil ikke bli lagt i en papirkurv eller lignende. Vær derfor varsom når du sletter brev og filer.

Påbegynte brev lagres i Utkast. Du kan fortsette arbeidet med et påbegynt brev ved å åpne det.

Kvar finn eg brev eg har sendt eller kladda?

Når du sender brev i Digipost lagrast det ein kopi i Sendte brev, som du finn i venstremenyen når du er logga inn. Du kan enkelt slette brev ved å markere eitt eller fleire, og velje Slett i toppmenyen. Alt du slettar i Digipost blir borte for godt, og vil ikkje bli lagt i ein papirkurv eller liknande. Ver derfor forsiktig når du slettar brev og filer.

Brev du er i gang med lagrast i Utkast. Du kan halde fram med eit brev ved å opne det.

How do I find a letter I have sent, or a draft?

When you send a letter in Digipost, a copy is saved in Sent letters in the left-hand menu when you are logged in. You can easily delete letters by selecting one or more and clicking Delete in the top menu. When you delete content in Digipost the action is irreversible. The deleted content will not be stored in a trash bin, so be careful.

Drafts are stored in Drafts. You can resume working with a draft by opening it.

Er det sikkert å sende brev i Digipost?

Sikkerheten i Digipost er svært høy. Alle meldinger er kryptert både når de sendes og der de lagres. Alle avsendere og mottakere i Digipost har bekreftet hvem de er med en sikker elektronisk ID, slik at det ikke finnes falske identiteter i tjenesten.

Er det sikkert å sende brev i Digipost?

Sikkerheita i Digipost er særs høg. Alle meldingar er krypterte både når dei sendast og der dei lagrast. Alle avsendarar og mottakarar i Digipost har stadfesta kven dei er med ein sikker elektronisk ID, slik at det ikkje finst falske identitetar i tenesta.

Is it safe to send post in Digipost?

The level of security in Digipost is very high. All messages are encrypted both when they are sent and when they are stored. All senders and recipients in Digipost have verified their identity with a secure electronic ID, so that there are no false identities in this service.

Hvorfor mottar jeg ikke post i den digitale postkassen min?

Dersom du ikke mottar post, kan det være at de som sender deg post ikke er registrert i Digipost ennå. Det vil ta litt tid å koble alle private og offentlige virksomheter til Digipost-løsningen, derfor kan det også gå litt tid før du mottar post. Dersom du ikke mottar post fra avsendere du vet bruker systemet, kan du kontakte dem og opplyse om Digipost-adressen din.

Kontroller også at adresseopplysningene dine hos avsender stemmer overens med adresseinformasjonen som Posten har registrert. Et avvik her vil kunne medføre at avsender ikke oppdager at du har en digital postkasse i Digipost. Du kan se hvilken adresse du er registrert med under Personlig info i innstillingene dine, som du finner ved å trykke på knappen med navnet ditt eller et tannhjul.

Kvifor får eg ikkje post i den digitale postkassa mi?

Dersom du ikkje får noko kan det hende at dei som sender deg post ikkje er registrert i Digipost enno. Det vil ta litt tid å kople alle private og offentlege verksemder til Digipost-løysinga. Dersom du ikkje får post frå avsendarar du veit brukar systemet, kan du kontakte desse og opplyse om Digipost-adressa di.

Kontroller og at adresseopplysningane dine hos avsendaren stemmer med adresseinformasjonen som Posten har registrert. Eit avvik her vil kunne føre til at avsendaren ikkje oppdagar at du har ein digital postkasse i Digipost. Du kan sjå kva adresse du er registrert med under Personleg info i innstillingane dine, som du finn ved å trykke på knappen med namnet ditt eller eit tannhjul.

Why do I not receive any post in my digital mailbox?

If you do not receive any post, this may be because your contacts are not registered in Digipost yet. It will take some time for private and public enterprises to be connected to the Digipost solution, so that it may be a little while before you receive post from them via Digipost. If you do not receive post from senders that you know to be users of the system, you can contact them to inform them of your Digipost address.

You should also check that your address details held by the sender correspond to the address details registered by Norway Post. Any discrepancy might prevent the sender from knowing that you have a digital mailbox in Digipost. You can see the address registered for you under Personal details under your settings, which you can find by clicking on the button with your name, or on the cogwheel.

Sikker digital post fra det offentlige

Sikker digital post frå det offentlige

Secure digital post from public authorities

Hvordan kan jeg flytte post fra det offentlige?

Du kan flytte brev fra det offentlige fra e-Boks til Digipost ved å velge ”Flytt din post fra det offentlige”, som du finner i menyen når du har logget inn. For at nye brev skal sendes til Digipost må du oppdatere brukerprofilen din på norge.no.

Du kan også sende en kopi av brevene du har mottatt i Digipost til e-Boks.

Korleis kan eg flytte post frå det offentlege?

Du kan flytte brev frå det offentlege frå e-Boks til Digipost ved å velje ”Flytt din post frå det offentlege”, som du finn i menyen når du har logga inn. For at nye brev skal sendast til Digipost må du oppdatere brukarprofilen din på norge.no.

Du kan og sende ein kopi av breva du har fått i Digipost til e-Boks.

How can I move mail from the public authorities?

You can move the letter from the public authorities from e-Boks to Digipost by selecting "Move your mail from the public authorities", which can be found in the menu when you login. In order to get new post delivered to Digipost you will have to update your user profile on norge.no.

You can also send a copy of the mail you have received Digipost to e-Boks.

Hva må jeg gjøre for å få digital post fra det offentlige?

Du trenger ikke å foreta deg noe for å motta post fra det offentlige digitalt om du har en konto i Digipost. Det kan ta noe tid før alle offentlige virksomheter sender posten digitalt, fordi avsenderen må digitalisere sine utsendelser.

Noen velger å sende enkelte typer postforsendelser digitalt, og andre som papirpost, i en overgangsfase. Du kan derfor oppleve å få brev i både postkassen og Digipost fra samme avsender.

Kva må eg gjere for å få digital post frå det offentlige?

Du treng ikke å gjere noko for å motta post frå det offentlege digitalt, om du har ein konto i Digipost. Det kan ta litt tid før alle offentlege verksemder sender posten digitalt, fordi avsendaren må digitalisere sine utsendingar.

Nokon veljer å sende enkelte typar postsendingar digitalt, og andre som papirpost, i ein overgangsfase. Du kan derfor oppleve å få brev i både postkassen og Digipost frå same avsendar.

What must I do to get digital post from public authorities?

You do not need to do anything. By registering in Digipost you have consented to public authorities sending you digital post, which means that mail is sent to your Digipost account automatically when possible. Still it could take some time before you receive digital post from the public authorities, since they are now working on the digitalization of their postal volumes.

Some choose to send certain types of mail digitally and other as paper mail, in a transitional phase. You may therefore experience to get post in your physical mailbox and Digipost from the same sender.

Hva er forskjellen på sikkerhetsnivåene avsenderne ber om?

Om du er innlogget med BankID eller Buypass via ID-porten, kan du lese alle typer post og gjøre endre på alle innstillinger. Hvis du i stedet logger inn med MinID eller Commfides via ID-porten, må du logge inn på nytt med BankID eller Buypass for å endre innstillinger eller lese brev med strengere krav til sikkerhet.

Alle brev fra offentlig sektor krever innlogging via ID-porten. Grunnen til dette er at ID-porten er en felles innlogging for alle offentlige tjenester, og åpning av offentlige brev i Digipost betraktes som en offentlig tjeneste. Ønsker du mer informasjon om dette, vennligst ta kontakt med brukerstotte@difi.no.

Kva er forskjellen på sikkerheitsnivåa avsendarane ber om?

Om du er innlogga med BankID eller Buypass via ID-porten, kan du lese alle typar post og endre på alle innstillingar. Viss du loggar inn med MinID eller Commfides via ID-porten, må du logge inn på nytt med BankID eller Buypass for å endre innstillingar eller lese brev med strengare krav til sikkerheit.

Alle brev frå offentleg sektor krevjer innlogging via ID-porten. Grunnen til dette er at ID-porten er ei felles innlogging for alle offentlege tenester, og opning av offentlege brev i Digipost reknast som ein offentleg teneste. Ønsker du meir informasjon om dette, ver venleg å ta kontakt med brukerstotte@difi.no.

What are the different security levels requested by senders?

If you are logged in by BankID or Buypass under ID-porten you can read all post in your Digipost mailbox and adjust any settings. If you log in with MinID or Commfides via ID-porten instead, you must log in again with BankID or Buypass to adjust settings or read post with a higher safty requirements.

All post from public authorities requires log-in via ID-porten to open any letters, irrespective of the authentication level with which users are logged in. The reason is that ID-porten is a shared log-in for all public services, and opening post from public authorities in Digipost is considered to be a public service. If you require more information about this, please contact brukerstotte@difi.no.

Kan jeg velge å fortsatt motta post på papir?

Dersom du ikke oppretter en digital postkasse får du brev på papir som før.

I henhold til Forvaltningsloven er det også mulig å registrere en generell reservasjon mot digital kommunikasjon fra det offentlige. Mer informasjon om dette finner du på norge.no.

Kan eg velje om eg framleis vil motta post på papir?

Dersom du ikkje opprettar ein digital postkasse får du brev på papir som før.

Jamfør Forvaltningslova er det og mogleg å registrere ein generell reservasjon mot digital kommunikasjon frå det offentlege. Meir informasjon om dette finn du på norge.no.

Can I choose to continue to receive printed post?

If you do not set up a digital mailbox, you will receive printed post as before.

In accordance with the Norwegian Public Administration Act it is possible to register a general opt-out from digital communication with public authorities. You can find more information about this at norge.no.

Teknisk

Teknisk

Technical

Hvordan kan jeg laste opp eller laste ned brev og filer?

Opplasting av filer gjøres ved å trykke på Last opp i menyen, eller ved å trekke og slippe filene rett i nettleseren når du er inne i mappen der du vil laste opp filene. Du kan laste opp de fleste filtyper i Digipost og vil kunne se innholdet i standardformater direkte i Digipost. Andre filformater vil lagres i arkivet ditt, så kan du laste ned filen for å se innholdet.

For å laste ned brev eller filer åpner du innholdet i Digipost og klikker på menyvalget Last ned dokumentet, som du finner i verktøylinjen til høyre på skjermen.

Korleis kan eg laste opp eller laste ned brev og filer?

Du lastar opp filene ved å trykke på Last opp i menyen, eller ved å trekke og sleppe filene rett i nettlesaren når du er inne i mappa der du vil laste opp filene. Du kan laste opp dei fleste filtypar i Digipost og vil kunne sjå innhaldet i standardformat direkte i Digipost. Andre filformat blir lagra i arkivet ditt, slik du kan laste ned fila for å sjå innhaldet.

For å laste ned brev eller filer opnar du innhaldet i Digipost og klikkar på menyvalget Last ned dokumentet, som du finn i verktøylinja til høgre på skjermen.

Why cannot I upload or download letters and files?

Files are uploaded by clicking on Upload in the menu, or by dragging and dropping the files directly in the browser when you are in the folder where you want to upload them. You can upload most file types in Digipost and you will be able to view the content in standard formats directly in Digipost. Other file formats will be stored in your archive, so that you must download the file in order to view the content.

To download letters or files, open the content in Digipost and click on Download the document, which you will find in the toolbar to the right on the screen.

Hvorfor får jeg ikke lastet opp dokumentene mine?

Opplastingsfunksjonen støtter alle dokumenttyper, med unntak av HTML-filer. Maks filstørrelse per fil er 100 MB. Hvis du ikke får lastet opp en fil som er innenfor disse rammene kan du kontakte kundeservice på kundeservice@digipost.no eller på telefon 22 03 00 00.

Kvifor får eg ikkje lasta opp dokumenta mine?

Opplastingsfunksjonen støttar alle dokumenttypar, med unntak av HTML-filer. Maks filstørrelse per fil er 100 MB. Om du ikkje får lasta opp ei fil som er innanfor desse rammene kan du kontakte kundeservice på kundeservice@digipost.no eller på telefon 22 03 00 00.

Why cannot I upload my documents?

The upload function supports all document types, with the exception of HTML files. The maximum file size per file is 100 MB. If you cannot upload a file that fulfills these requirements, you can contact customer service at kundeservice@digipost.no or on telephone no. 22 03 00 00.

Hvorfor får jeg ikke registrert meg i Digipost?

For å kunne registrere deg i Digipost må du ha tilgang til en personlig BankID (autentiseringsløsning for nettbank eller på mobil) eller Buypass (autentiseringsløsning utstedt av Buypass, Altinn eller Norsk tipping). Har du ikke noen av disse løsningene, kan du kontakte din bank for å bestille BankID, eller bestille Buypass på Buypass sine nettsider.

Opplever du problemer med din BankID eller Buypass, finner du hjelp på disse sidene:

Kvifor får eg ikkje registrert meg i Digipost?

For å kunne registrere deg i Digipost må du ha tilgong til ein personleg BankID (autentiseringsløysning for nettbank eller på mobil) eller Buypass (autentiseringsløysning frå av Buypass, Altinn eller Norsk Tipping). Har du inga av desse løysningene, kan du kontakte banken din for å bestille BankID, eller bestille Buypass på Buypass sine nettsider.

Om du opplever problem med din BankID eller Buypass, finn du hjelp på desse sidene:

Why cannot I register in Digipost?

To be able to register in Digipost, you must have access to a personal BankID (authentication solution for online banking or on mobile phones) or Buypass (authentication solution issued by Buypass, Altinn and Norsk tipping). If you do not have access to any of these solutions, you can contact your bank to order BankID, or order Buypass on Buypass' website.

If you have problems with your BankID or Buypass, you can find help on these pages:

Hvordan kan jeg endre passordet mitt?

På innloggingssiden kan du klikke på Glemt passord. Du blir da sendt videre til en side hvor du kan logge på med engangskoder, BankID eller Buypass og deretter få mulighet til å legge inn et nytt passord.

Hvis du allerede er innlogget kan du velge Endre passord i innstillingene dine, som du finner ved å trykke på knappen med navnet ditt eller et tannhjul. For å endre passordet må du ha BankID eller Buypass tilgjengelig. I passordet du velger må du bruke minst 9 tegn bestående av små og store bokstaver. Bruk gjerne tall og spesialtegn. Vi anbefaler at du følger rådene på denne siden når du skal velge passord.

Korleis kan eg endre passordet mitt?

På innloggingssida kan du klikke på Gløymt passord. Du vert då sendt vidare til ei side der du kan logge på med eingongskodar, BankID eller Buypass og deretter få leggje inn eit nytt passord.

Om du allereie er innlogga kan du velje Endre passord i innstillingane dine, som du finn ved å trykke på knappen med namnet ditt eller eit tannhjul. For å endre passordet må du ha BankID eller Buypass tilgjengeleg. Passordet må ha minst 9 teikn og innehalde store og små bokstavar. Bruk gjerne tal og spesialteikn. Vi anbefalar råda på denne sida når du skal velje passord.

Why cannot I change my password?

On the log-in page you can click on Forgotten password. You will then be redirected to a page where you can log in with one-time passcodes, BankID or Buypass and then be able to register a new password.

If you are already logged in, you can select Change password under your settings, which you can find by clicking on the button with your name, or on the cogwheel. To change your password, you must have BankID or Buypass available. Try using at least 9 characters, with a mixture of small and uppercase letters, numbers or special characters for your password. We recommend that you follow the advice on this page when you select your password.

Hvordan endrer jeg hvilken e-postadresse eller mobilnummer jeg vil bruke til varsling?

Du kan endre kontaktinformasjonen din under Varsling og kontaktinfo i innstillingene dine, som du finner ved å trykke på knappen med navnet ditt eller et tannhjul. Av sikkerhetshensyn anbefaler vi at du alltid verifiserer ny kontaktinformasjon.

Korleis endrar eg den e-postadressa eller mobilnummeret eg nyttar til varsling?

Du kan endre kontaktinformasjonen din under Varsling og kontaktinfo i innstillingane dine, som du finn ved å trykkje på knappen med namnet ditt eller eit tannhjul. Av omsyn til sikkerheit anbefaler vi at du alltid verifiserer ny kontaktinformasjon.

How do I change which email address and mobile number I use for messages?

You can change your contact details under Messages and contact details under your settings, which you can find by clicking on the button with your name, or on the cogwheel. For security reasons, we recommend that you always verify new contact details.

Deling av postkasse

Du velger selv hvem du vil gi tilgang til postkassen din, men den du velger må også være registrert med en konto i Digipost. Du kan dele den digitale postkassen din med én eller flere, og det er enkelt å fjerne tilganger du både har gitt og fått.

For å administrere tilganger må du logge inn i Digipost med BankID eller Buypass. Når du er logget inn klikker du på navnet ditt øverst i høyre hjørne for å åpne innstillingene, velg deretter Deling av postkasse og legg inn Digipost-adressen til de personene som skal få tilgang til den digitale postkassen din.

De som får tilgang kan:

 • Sende post på vegne av den som eier postkassen man har tilgang til
 • Lese, lagre og laste ned innhold fra postkassen og arkivet
 • Se de elektroniske kvitteringene

De som får tilgang kan ikke:

 • Endre innstillingene
 • Motta varsler
 • Benytte fakturatjenesten
 • Legge til nye betalingskort for mottak av elektroniske kvitteringer

Du kan når som helst se hvilke tilganger du har gitt eller fått, og eventuelt trekke disse tilbake, under Deling av postkasse i innstillingene dine.

For å åpne en postkasse du har fått tilgang til klikker du på navnet ditt for å åpne innstillingene og velger deretter postkassen du vil åpne.

Deling av postkasse

Du veljer sjølv kven som skal få tilgang til postkassa di, men vedkommande må og vere registrert med ein konto i Digipost. Du kan dele den digitale postkassa di med ein eller fleire, og det er enkelt å fjerne tilgongar du både har gitt og fått.

For å administrere tilgangar må du logge inn i Digipost med BankID eller Buypass. Når du er logga inn klikkar du på namnet ditt øvst i høgre hjørne for å opne innstillingane, velg deretter Deling av postkasse og legg inn Digipost-adressa til dei personane som skal få tilgang til den digitale postkassa din.

Dei som får tilgang kan:

 • Sende post på vegne av den som eig postkassa
 • Lese, lagre og laste ned innhald frå postkassa og arkivet
 • Sjå elektroniske kvitteringar

Dei som får tilgang kan ikkje:

 • Endre innstillingar
 • Motta varslingar
 • Nytte fakturatenesten
 • Legge til nye betalingskort for mottak av elektroniske kvitteringar

Du kan når som helst sjå kva for tilgangar du har gitt eller fått, og eventuelt trekke desse tilbake, under Deling av postkasse i innstillingane dine.

For å opne ei postkasse du har fått tilgang til klikkar du på namnet ditt for å opne innstillingane og vel postkassa du vil opne.

Sharing your mailbox

You can choose who to give access to your mailbox, but the person you select must also be registered with an account in Digipost. You can share your digital mailbox with one or several persons, and it is easy to remove any access that you have given or received.

To administer access, you must log into Digipost with BankID or Buypass. When you have logged in, click on your name in the top right-hand corner to open your settings, and then select Sharing your mailbox and add the Digipost addresses of the persons who are to have access to your digital mailbox.

Holders of access may:

 • Send post on behalf of the person who owns the mailbox to which they have access
 • Read, store and download content from the mailbox and archive
 • View electronic receipts

Holders of access may not:

 • Change settings
 • Receive messages
 • Use the invoice service
 • Add new payment cards for receipt of electronic receipts

At any time you can see which access you have given or received, and possibly revoke this access, under Sharing your mailbox in your settings.

To open a mailbox to which you have access, click on your name to open the settings and then select the mailbox you wish to open.

Hvordan skriver jeg ut et brev?

Klikk på brevet du vil skrive ut, slik at det åpnes. Du kan enten:

 • bruke den innebygde funksjonen for utskrift som ligger til høyre for meldingen, eller under Flere valg
 • høyreklikke på brevet og velge Skriv ut
 • klikke på skriversymbolet i verktøylinjen (gjelder Edge)
 • trykke på Ctrl+P, eller
 • laste ned meldingen før du skriver den ut

For noen typer brev kan du oppleve at deler av Digipost-menyen blir med i utskriften. Du unngår dette hvis du bruker den innebygde funksjonen for å skrive ut, eller åpner dokumentet i fullskjerm før du skriver ut.

For å skrive ut fra Digipost-appen på mobil eller nettbrett velger du “Eksporter” som ligger under “Flere valg”.

Korleis skriv eg ut eit brev?

Klikk på brevet du vil skrive ut, slik at det vert opna. Du kan:

 • bruke den innebygde funksjonen for utskrift som ligg til høgre for meldinga, eller under Fleire val
 • høgreklikke på brevet og velje Skriv ut
 • klikke på skrivarsymbolet på verktøylinja (gjeld Edge)
 • trykkje på Ctrl+P, eller
 • laste ned meldinga før du skriv henne ut

For nokre typar brev kan du oppleve at delar av Digipost-menyen blir med i utskrifta. Du unngår dette dersom du brukar den innebygde funksjonen for å skrive ut, eller opnar dokumentet i fullskjerm før du skriv ut.

For å skrive ut frå Digipost-appen på mobil eller nettbrett vel du “Eksporter” som ligg under “Fleire val”.

How do I print out a letter?

Click on the letter that you want to print to open it. You can either:

 • use the built-in print feature to the right of the message, or select More Options
 • right-click on the letter and select Print
 • press Ctrl+P, or
 • download the message before printing it

You may find that parts of the Digipost menu are included in the printout for some letter types. This can be avoided if you use the built-in feature to print, or open the document in full screen format before printing.

To print from the Digipost app on telephone or tablet, choose “Export” under “More options”.

Kan brev jeg har slettet gjenopprettes?

Brev som er slettet kan ikke gjenopprettes. Du kan lagre brev og filer i mapper i arkivet ditt så lenge du ønsker.

Kan eg opprette brev eg har sletta på nytt?

Brev som er sletta kan ikkje opprettast på nytt. Du kan lagre brev og filer i mapper i arkivet ditt så lenge du ønsker.

Can letters that I have deleted be restored?

Letters that have been deleted cannot be restored. You can store letters and files in folders in your archive for as long as you wish.

Hvorfor får jeg ikke logget inn med BankID?

Prøv om du kan logge inn i nettbanken din på normalt vis. Fungerer ikke dette, kan det skyldes at koden er ugyldig eller at din nettbank har tekniske problemer.

Du kan også se på sidene for problemløsning og feilrapportering for BankID.

Kontakt din bank som har utstedt din BankID for ytterligere informasjon.

Lykkes du med å logge på nettbanken din, men ikke på Digipost, kan dette skyldes tekniske problemer hos oss. Prøv igjen senere, eller kontakt kundeservice på telefon 22 03 00 00.

Kvifor greier eg ikkje å logge inn med BankID?

Prøv om du kan logge inn i nettbanken din på normalt vis. Om dette ikkje fungerer, kan årsaka vere at koden er ugyldig eller at nettbanken din har tekniske problem. Du kan og sjå på sidene for problemløysning og feilrapportering for BankID.

Du kan òg sjå på sidene for problemløysning og feilrapportering for BankID.

Kontakt banken din som har sendt BankID din for meir informasjon.

Om du lukkast med å logge på nettbanken din, men ikkje på Digipost, kan årsaka vere tekniske problem hjå oss. Prøv igjen seinare, eller kontakt kundeservice på telefon 22 03 00 00.

Why cannot I log in with BankID?

See whether you can log into your online bank in the normal way. If this does not work, the reason may be that the code is invalid or that your online bank has technical problems.

You can also view the pages for solving problems and reporting errors concerning BankID..

Contact your bank that issued your BankID for further information.

If you can log into your online bank, but not Digipost, this may be due to our own technical problems. Try again later, or contact customer service on telephone no. 22 03 00 00.

Hvorfor får jeg ikke logget inn med Buypass?

Prøv om du kan logge på andre brukersteder som krever Buypass. Fungerer heller ikke dette, kan det skyldes tekniske problemer hos Buypass.

Du kan også se på sidene for problemløsning og feilrapportering for Buypass. Kontakt Buypass for ytterligere informasjon.

Lykkes du med å logge på et annet brukersted med Buypass, men ikke på Digipost, kan dette skyldes tekniske problemer hos oss. Prøv igjen senere, eller kontakt kundeservice på telefon 22 03 00 00.

Kvifor greier eg ikkje å logge inn med Buypass?

Prøv om du kan logge på andre stadar som krev Buypass. Om det heller ikkje lukkast, kan årsaka vere tekniske problem frå Buypass.

Du kan og sjå på sidene for problemløysning og feilrapportering for Buypass. Kontakt Buypass for meir informasjon.

Om du lukkast med å logge på ein annan stad med Buypass, men ikkje på Digipost, kan årsaka vere tekniske problem hjå oss. Prøv igjen seinare, eller kontakt kundeservice på telefon 22 03 00 00.

Why cannot I log in with Buypass?

See whether you can log into other merchants that require Buypass. If this does not work either, this may be due to technical problems at Buypass.

You can also view the pages for solving problems and reporting errors concerning Buypas. Contact Buypass for further information.

If you can log into another merchant with Buypass, but not Digipost, this may be due to our own technical problems. Try again later, or contact customer service on telephone no. 22 03 00 00.

Hvilke krav stilles det til min datamaskin?

Nedenfor følger en liste over hva du trenger på datamaskinen din for å benytte Digipost.

Nettlesere:

Vi anbefaler deg å holde nettleseren din oppdatert slik at du benytter deg av den nyeste og sikreste versjonen. Se listen over nettlesere vi anbefaler her.

Java

For å benytte Buypass må du ha Java installert på datamaskinen din. Noen nettlesere vil gi deg automatisk melding om dette. I andre tilfeller må du selv laste ned og installere Java. Vi anbefaler at du til enhver tid bruker den nyeste versjonen. Last ned Java gratis.

PDF

De fleste nettlesere har innebygget støtte for å vise pdf-filer. Hvis ikke nettleseren har støtte for pdf, kan du laste ned en gratis pdf-leser, for eksempel Adobe Reader.

Kva for krav må datamaskina mi handtere?

Under følgjer ei liste over kva du treng på datamaskina di for å nytte Digipost.

Nettlesere:

Digipost er utvikla for moderne nettleserar. Vi anbefaler deg å halde nettlesaren din oppdatert slik at du nyttar deg av den nyaste og sikraste versjonen. Sjå lista over nettlesarar vi anbefaler her.

Java

For å nytte Buypass må du ha Java installert på datamaskina di. Nokre nettlesarar vil gi deg automatisk melding om dette. I andre tilfelle må du sjølv laste ned og installere Java. Vi anbefaler at du til ei kvar tid nyttar den nyeste versjonen. Last ned Java gratis.

PDF

Dei fleste nettlesarar har innebygd støtte for å vise PDF-filer. Om nettlesaren ikkje har støtte for PDF, kan du laste ned ein gratis PDF-lesar, til dømes Adobe Reader.

Which requirements are made of my computer?

Below is a list of how your computer should be set up for you to be able to use Digipost.

Web browsers:

We recommend that you keep your web browser updated, so that you always use the latest and most secure version. See the list of web browsers we recommend here.

Java

To use Buypass, you must have Java installed on your computer. Some web browsers will inform you of this automatically. In other cases, you must download and install Java yourself. We recommend that you always use the latest version. Download Java free of charge.

PDF

Most browsers have built-in support for PDF file display. If your browser doesn’t support PDF, you can download a free PDF reader such as Adobe Reader.

Hvordan aktiverer jeg Java-støtte i nettleseren?

Sjekk hvilken nettleser du benytter og følg fremgangsmåten under:

Internet Explorer

For å aktivere Java-støtte i Internet Explorer, gjør følgende: Klikk øverst i menylinjen på «Verktøy/Tools» og deretter «Alternativer for Internet/Internet options». Velg fanen «Avansert/Advanced» øverst i menylinjen. Bla ned til du finner valget Java (Sun) og huk av.

Opera (Windows)

For å aktivere Java-Støtte i Opera, gjør følgende:Klikk øverst i menylinjen på «Verktøy/Tools/» og klikk på «Innstillinger/Preferences». Velg «Innhold/Content» i menyen til venstre, klikk på boksen «Aktiver JavaScript/ Enable JavaScript».

Firefox (Windows)

For å aktivere Java-støtte i Firefox klikk på «Verktøy/Tools» øverst i menylinjen og velg «Innstillinger /Preferences». Velg ikonet «Innhold/content». Huk av for «Tillat/allow JavaScript» og «Tillat/allow Java».

Firefox (Linux)

Velg «Rediger/Edit» og «Innstillinger/Preferences» i menyen øverst. Velg ikonet «Innhold/Content». Sett hake ved «Aktiver/Enable JavaScript» og «Aktiver/Enable Java».

Firefox (Mac)

Velg «Firefox» i menyen øverst og deretter «Valg...». Velg ikonet «Innhold/Content» og sett hake ved «Tillat/Allow JavaScript» og «Tillat/Allow Java».

Safari (Mac)

Velg «Safari» i menyen øverst og og deretter «Valg...». Velg ikonet «Sikkerhet/Security» og sett hake ved «Aktiver/Enable Java» og «Aktiver/Enable JavaScript».

Korleis aktiverer eg Java-støtte i nettlesaren?

Sjekk kva for nettlesar du nyttar og følg framgongsmåten under:

Internet Explorer

For å aktivere Java-støtte i Internet Explorer, gjer følgjande: Klikk øvst i menylinja på «Verktøy/Tools» og så «Alternativer for Internett/Internet options». Vel fana «Avansert/Advanced» øvst i menylinjen. Bla ned til du finn valet Java (Sun) og huk av.

Opera (Windows)

For å aktivere Java-Støtte i Opera: Klikk øvst i menylinja på «Verktøy/Tools/» og klikk på «Innstillingar/Preferences». Vel «Innhold/Content» i menyen til venstre, klikk på «Aktiver JavaScript/ Enable JavaScript».

Firefox (Windows)

For å aktivere Java-støtte i Firefox klikk på «Verktøy/Tools» øvst i menylinja og velg «Innstillingar /Preferences». Vel ikonet «Innhold/Content». Huk av for «Tillat/Allow JavaScript» og «Tillat/Allow Java».

Firefox (Linux)

Vel «Rediger/Edit» og «Innstillingar/Preferences» i menyen øvst. Vel ikonet «Innhold/Content». Kryss av ved «Aktiver/Enable JavaScript» og «Aktiver/Enable Java».

Firefox (Mac)

Vel «Firefox» i menyen øvst og deretter «Valg...». Vel ikonet «Innhold/Content» og kryss av ved «Tillat/Allow JavaScript» og «Tillat/Allow Java».

Safari (Mac)

Vel «Safari» i menyen øvst og deretter «Valg...». Vel ikonet «Sikkerhet/Security» og kryss av ved «Aktiver/Enable Java» og «Aktiver/Enable JavaScript».

How do I activate Java support in my web browser?

Check which web browser you use and follow the procedure below:

Internet Explorer

To activate Java support in Internet Explorer, do the following: Click on «Tools» in the menu bar and then «Internet options». Select «Advanced» in the menu bar. Scroll down under you find the Java (Sun) option and tick it.

Opera (Windows)

To activate Java support in Opera, do the following: Click on «Tools» in the menu bar and then click on «Preferences». Select «Content» in the menu to the left and click on the «Enable JavaScript» box.

Firefox (Windows)

To activate Java support in Firefox, click on «Tools» in the menu line and select «Preferences». Select the «Content» icon. Tick «Allow JavaScript» and «Allow Java».

Firefox (Linux)

Select «Edit» and «Preferences» in the menu bar. Select the «Content» icon. Tick «Enable JavaScript» and «Enable Java».

Firefox (Mac)

Select «Firefox» in the menu bar and then «Select...». Select the «Content» icon and tick «Allow JavaScript» and «Allow Java».

Safari (Mac)

Select «Safari» in the menu bar and then «Select...». Select the «Security» icon and tick «Enable Java» and «Enable JavaScript».

Åpne Posten og Bring sin chatdialog