Gå til innhold Go to content
Bokmål Nynorsk English
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Vi tar sikkerheten din på alvor. Her er det du trenger å vite.

Du kan kontakte oss med spørsmål og innspill eller kontakte kundeservice for hjelp. Bruk gjerne PGP-nøkkelen vår for sensitive henvendelser.

Hva som sendes med Digipost

Hva vi sender deg på e-post

Vi sender deg varsler og informasjon om tjenesten. Vi vil aldri be deg om passord via e-post.

Hva vi sender deg på SMS

Vi sender deg varsler og informasjon om tjenesten. Vi vil aldri be deg om ditt passord via SMS-meldinger.

Hva slags brev vi sender

Alle brev vi sender vil kreve at du logger inn i Digipost ved hjelp av passord, BankID eller Buypass.

Hva som ikke sendes med Digipost

Hva vi ikke sender på e-post

Vi sender deg ikke e-post som ber om personlig informasjon eller om ditt passord. Alle linker i e-poster fra Digipost vil gå til www.digipost.no.

Hva vi ikke sender på SMS

Vi sender deg ikke meldinger som ber om personlig informasjon eller om ditt passord. Alle linker i SMS-meldinger fra Digipost vil gå til www.digipost.no.

Hva slags brev vi ikke sender

Vi vil aldri sende deg brev som ber om ditt passord eller annen innloggingsinformasjon. Vi sender ikke brev som vedlegg på e-post.

Slik kan du være trygg når du bruker Digipost

Velg et sikkert passord

Et godt passord bør både være langt, og være lett å huske. Velg et passord med begge disse egenskapene. Hvordan velge et sikkert passord.

Vær forsiktig med e-post

Det er mulig for andre å sende e-post som ser ut som den kommer fra et annet sted. Pass på at linker i e-poster tar deg til www.digipost.no.

Kontakt oss med spørsmål

Hvis du har spørsmål om sikkerheten i Digipost, hvis noe er uklart, eller du vil tipse oss om noe risikabelt, kan du kontakte oss om sikkerhet.

Bruk en sikker maskin

Hold alltid din maskin oppdatert. Dette gjelder spesielt programmer som Java og Adobe Reader.

Offisielle kanaler for Posten og Digipost

Digipost på nett Din postkasse på nett. Logg inn her for å lese dine brev.
Digipost på Twitter Her finner du siste nytt fra Digipost, og sende oss spørsmål og kommentarer.
Posten på Facebook Her finner du siste nytt fra Posten, og kan sende inn spørsmål og kommentarer.
Digipost på Github På vår Github-konto finner du kode og eksempler for å bruke Digipost.
App for iOS Du kan laste ned vår app for iOS fra Apple App Store.
App for Android Du kan laste ned vår app for Android fra Google Play Store.

Hall of fame 🏆

En viktig del av sikkerhetsarbeidet til Digipost er å jobbe med sikkerhetsmiljøet. Digipost ønsker å takke følgende for deres bidrag til å gjøre Digipost sikrere, gjennom ansvarlig offentliggjøring og varsling:

2022

Gaurang Maheta

Vi tek sikkerheita di på alvor. Her er det du treng å vite.

Du kan også kontakte oss med spørsmål eller kontakte kundeservice for hjelp. Bruk gjerne PGP-nøkkelen vår for sensitive førespurnader.

Kva som sendast med Digipost

Kva vi sender deg på e-post

Vi sender deg varsel og informasjon om tenesta. Vi vil aldri be deg om passord via e-post.

Kva vi sender deg på SMS

Vi sender deg varsel og informasjon om tenesta. Vi vil aldri be deg om passordet ditt via SMS-meldingar.

Kva slags brev vi sender

Alle brev vi sender vil krevje at du loggar deg inn i Digipost ved hjelp av passord, BankID eller Buypass.

Kva som ikkje sendast med Digipost

Kva vi ikkje sender på e-post

Vi sender deg ikkje e-post som ber om personleg informasjon eller om ditt passord. Alle linkar i e-postar frå Digipost vil gå til www.digipost.no.

Kva vi ikkje sender på SMS

Vi sender deg ikkje meldingar som ber om personleg informasjon eller om ditt passord. Alle linkar i SMS-meldingar frå Digipost vil gå til www.digipost.no.

Kva slags brev vi ikkje sender

Vi vil aldri sende deg brev som ber om passordet ditt eller annan innloggingsinformasjon. Vi sender ikkje brev som vedlegg på e-post.

Slik kan du være trygg når du bruker Digipost

Vel eit sikkert passord

Eit godt passord bør både være langt, og være lett å hugse. Vel eit passord med begge desse eigenskapane. Korleis velje eit sikkert passord.

Vær forsiktig med e-post

Det er mogleg for andre å sende e-post som ser ut som om den kjem frå ein annan stad. Pass på at linkar i e-postar tek deg til www.digipost.no.

Kontakt oss med spørsmål

Om du har spørsmål om sikkerheita i Digipost, om noko er uklårt, eller du vil tipse oss om noko risikabelt, kan du kontakte oss om sikkerheit.

Bruk ei sikker maskin

Hold alltid maskina di oppdatert. Dette gjeld spesielt program som Java og Adobe Reader.

Offisielle kanalar for Posten og Digipost

Digipost på nett Postkassa di på nett. Logg inn her for å lese breva dine.
Digipost på Twitter Her finn du siste nytt frå Digipost, og sende oss spørsmål og kommentarar.
Posten på Facebook Her finn du siste nytt frå Posten, og kan sende inn spørsmål og kommentarar.
Digipost på Github På vår Github-konto finn du kode og eksempel for å bruke Digipost.
App for iOS Du kan laste ned appen vår for iOS frå Apple App Store.
App for Android Du kan laste ned appen vår for Android frå Google Play Store.

Hall of fame 🏆

Ein viktig del av sikkerheitsarbeidet til Digipost er å jobbe med sikkerheitsmiljøet. Digipost ønskjer å takke følgjande for deira bidrag til å gjere Digipost sikrare, gjennom ansvarleg offentleggjering og varsling:

2022

Gaurang Maheta

We value your security. Here's what you should know.

You can send us questions or contact our customer service for help. Please use our PGP key if you want to encrypt your communication.

What Digipost sends

What we send you via email

We send you notfications and information about Digipost. We will never ask for your password via email.

What we send you via SMS

We send you notfications and information about Digipost. We will never ask for your password via SMS.

What letters we send

Alle digital mail we send you will require password, BankID or Buypass authentication i Digipost.

What Digipost will not send

What we do not send via email

We will not send you emails requesting personal infomation or your password. All links in emails from Digipost should point to www.digipost.no.

What we do not send via SMS

We will not send you SMS messages requesting personal infomation or your password. All links in SMS messages from Digipost should point to www.digipost.no.

What types of letters we do not send

We will never send you digital mail requesting your password or other authentication details. We do not send letters as attachments to emails.

Stay secure when using Digipost

Choose a secure password

A secure password should be both long and easy to remember. Choose a password based on these criteria.

Be careful when using email

Others can send email that appear to come from another sender. Make sure that all links in emails point to www.digipost.no.

Contact us with questions

If you have any questions about Digipost and security, feel some security aspects are unclear or wish to inform us about a vunerability, please contact us.

Use a secure computer

Always keep your computer software upgraded to the latest version. This applies especially to applications/programs such as Java and Adobe Reader.

Use a secure web browser

Make sure you are running the latest version of your web browser.

Official channels for Norway Post and Digipost

Digipost on the web You digital mailbox on the web. Log in to read your digital mail.
Digipost on Twitter Latest news about Digipost. Send us your questions and comments.
Posten on Facebook Latest news about Posten. Send us your questions and comments.
Digipost on Github See our GitHub account for code and examples on how to use the Digipost API.
iOS app You can download the Digipost iOS app from the Apple App Store.
Android App You can download the Digipost Android app from Google Play Store.

Hall of fame 🏆

An important part of the security work at Digipost is working with the security community. Digipost would like to thank the following for their contributions towards making Digipost more secure, through responsible disclosure:

2022

Gaurang Maheta