Registrer meg
Tjenester privat Tjenester bedrift Digipost Labs Hjelp
For partnere For utviklere Sikkerhet Vilkår
Du må oppgradere din nettleser for å bruke Digipost. Les mer her.
Kundeservice Kundeservice Customer service

Henvendelser som gjelder feil i adresser, løses kun på telefon.

Henvendingar om adressefeil vert kun løyst per telefon.

Queries concerning errors in addresses can only be handled by telephone.

kundeservice@digipost.no

Tlf. 04004

Fra utlandet: +47 21 31 62 60

Mandag-Fredag 8-18
Lørdag 9-14

Frå utlandet: +47 21 31 62 60

Måndag-Fredag 8-18
Laurdag 9-14

From abroad: +47 21 31 62 60

Monday-Friday 8-18
Saturday 9-14

Pris per minutt avhenger av

telefonleverandøren din

Pris per minutt er gitt av

telefonleverandør du har

Price per minute depends on

your telephone supplier

Pressekontakter Pressekontakter Press contact

Se vår oversikt over pressekontakter.

Sjå oversikta over pressekontakter.

See our overview of press contacts.

Virksomheter Verksemder Companies

Du kan opprette en virksomhetskonto her,
eller sende oss en e-post
salg@digipost.no.

Du kan opprette ein konto for verksemda di her,
eller sende ein e-post
til salg@digipost.no.

You can create a company account here,
or send an e-mail
to salg@digipost.no.

Søket ga dessverre ingen treff.

Søket ga dessverre ingen treff.

The search did not return any results

Forsøk et annet ord, eller kontakt Kundeservice
E-post: kundeservice@digipost.no
Telefon: 04004 (fra utlandet: +47 21 31 62 60)

Forsøk et annet ord, eller kontakt Kundeservice
E-post: kundeservice@digipost.no
Telefon: 04004 (fra utlandet: +47 21 31 62 60)

Try another query, or contact Customer Service
E-mail: kundeservice@digipost.no
Telephone: 04004 (from abroad: +47 21 31 62 60)

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Frequently asked questions

Hvordan registrerer jeg meg i Digipost?

For å registrere deg må du bekrefte identiteten din gjennom BankID eller Buypass.

Slik registrerer du deg på 1-2-3.

Steg 1

Gå inn på digipost.no og velg «Registrer meg» øverst til høyre i menylinjen.

 • Opprett brukerprofil ved å oppgi kontaktinformasjonen din (e-post og mobil)
 • Velg et sikkert passord, og gjenta passordet i feltet under.
 • Les brukervilkårene og huk av i feltet for at du godtar disse.
 • Klikk på knappen «Registrer meg i Digipost»
Steg 2

Når du registrerer deg som bruker av Digipost gir du tillatelse til at alle avsendere kan sende deg digital post i stedet for fysiske brev til den vanlige postkassen din. Likevel er enkelte avsendere underlagt strengere juridiske krav, derfor blir du bedt om å gi et særskilt samtykke på siden «Samtykke til elektronisk kommunikasjon»

 • Huk av i boksen «Jeg samtykker til elektronisk kommunkasjon»
 • Trykk på knappen «Jeg samtykker»

Dette innebærer at avsendere kan velge om de vil sende deg posten digitalt eller fysisk.

Steg 3

Når du har avgitt samtykke til elektronisk kommunikasjon blir du bedt om å bekrefte identiteten din ved hjelp av BankID eller Buypass. Velg metoden du vil bruke for å bekrefte identiteten din, og følg instruksjonen på skjermen.

Siden alle som bruker Digipost har bekreftet identiteten sin, kan du være helt sikker på at personer og virksomheter er den de utgir seg for å være.

Korleis registrerer eg meg i Digipost?

For å registrere deg må du bekrefte identiteten din gjennom BankID eller Buypass.

Slik registrerer du deg på 1-2-3.

Steg 1

Gå inn på digipost.no og velg «Registrer meg» øvst til høgre i menylinja.

 • Opprett brukarprofil ved å oppgi kontaktinformasjonen din (e-post og mobil)
 • Velg eit sikkert passord, og gjenta passordet i feltet under
 • Les brukarvilkåra og huk av i feltet for at du godtek desse.
 • Klikk på knappen «Registrer meg i Digipost»
Steg 2

Når du registrerer deg som brukar av Digipost gjev du di tillating til at alle avsendarar kan sende deg digital post i staden for fysiske brev til den vanlige postkassa di. Trass dette er enkelte avsendarar underlagt strengare juridiske krav, difor blir du bedt om å gi eit særskilt samtykke på sida «Samtykke til elektronisk kommunikasjon»

 • Huk av i boksa «Eg samtykker til elektronisk kommunikasjon»
 • Trykk på knappen «Eg samtykker»

Dette innebærer at avsendarar kan velge om dei vil sende deg posten digitalt eller fysisk.

Steg 3

Når du har gitt ditt samtykke til elektronisk kommunikasjon blir du bedt om å bekrefte identiteten din ved hjelp av BankID eller Buypass. Velg metoden du vil bruke for å bekrefte identiteten din, og følg instruksjonen på skjermen.

Sidan alle som nyttar Digipost har bekrefta identiteten sin, kan du vere heilt sikker på at personer og verksemder er den dei utgir seg for å vere.

How do I register in Digipost?

To register, you must verify your identity via BankID or Buypass.

How to register, in 1-2-3 steps.

Step 1

Go to digipost.no and select «Registrer meg» at the top right in the menu bar.

 • Create your user profile by entering your contact information (email address and mobile number).
 • Create a secure password and repeat the password in the field below.
 • Read the terms for Digipost and tick the box to accept them.
 • Click on «Register me in Digipost»
Step 2

When you register as a user of Digipost, you permit all senders to send you digital post, instead of physical post to your usual postbox. Nonetheless, individual senders are subject to stricter legal requirements, so that you are asked to provide specific consent on the «Agreement for the use of Electronic Communication» page.

 • Tick the «I consent to electronic communication» box.
 • Click on the «I consent» button.

This means that senders can choose whether to send you digital or physical post.

Step 3

When you have consented to electronic communication you are asked to verify your identity using BankID or Buypass. Select the method you wish to use to verify your identity, and follow the instructions on the screen.

Since every user of Digipost has verified their identity, you can be certain that people and companies are who they present themselves to be.

Hva gjør jeg når jeg ikke får logget inn?

Har du glemt passordet går du til innlogging og trykker på lenken Glemt passord. Da blir du sendt videre til en side hvor du kan logge på med BankID for nettbank, BankID på mobil eller Buypass og deretter får mulighet til å legge inn et nytt passord. Passordet må ha minst 7 tegn og det bør inneholde store og små bokstaver, i tillegg til tall eller spesialtegn. Vi anbefaler at du følger rådene på denne siden når du skal velge passord.

Dersom du opplever problemer med BankID kan du se mer informasjon her.

Dersom du trenger hjelp med Buypass kan du se mer informasjon her.

Innloggingsmetoder vises kun hvis de er støttet på enheten du bruker. BankID og BankID på mobil fungerer på alle enheter, mens Buypass krever en enhet med Java installert og kodekortleser tilkoblet.

Kva gjer eg når eg ikkje får logga inn?

Om du har gløymt passordet ditt går du til innloggingssida og trykkjer på lenkja Gløymt passord. Da vert du sendt vidare til ei side der du kan logge på med BankID for nettbank, BankID på mobil eller Buypass. Etter dette får du moglegheita til å leggje inn eit nytt passord. Passordet må ha minst åtte teikn og det bør innehalde store og små bokstavar, i tillegg til tal eller spesialteikn. Vi anbefalar at du følgjer råda på denne sida når du skal velge passord.

Dersom du opplever problem med BankID kan du få meir informasjon her.

Dersom du treng hjelp med Buypass kan du få meir informasjon her.

Innloggingsmetodar vert kun vist om dei er støtta på den enheten du nyttar. BankID og BankID på mobil fungerar på alle einheiter, mens Buypass krev ei einhet som har installert Java installert og der ein kodekortleser er tilkobla.

What must I do if I cannot log in?

If you have forgotten your password, go to the log-in page and click on the Forgotten password link. You will be redirected to a page where you can log in with BankID for online banking, BankID for mobile, or Buypass. Then you can log in with a new password. The password must have at least 8 characters and should include both upper case and lower case letters, as well as numbers or special characters. We recommend that you follow the advice on this page when you select your password.

If you have problems with BankID you can see more information here.

If you need help with Buypass you can see more information here.

Log-in methods are only displayed if they are supported by the device that you are using. BankID and BankID for mobile can function on all devices, while Buypass requires a device with Java installed and a connected code card reader.

Hvordan kan jeg forhåndsvise innholdet i brev direkte i Digipost?

De fleste brev som sendes i Digipost inneholder PDF-filer, som kan forhåndsvises i Digipost om nettleseren din har installert en PDF-leser. Du kan lese mer om installasjon av PDF-lesere til Internet Explorer, Chrome og Firefox på denne siden. Digipost forhåndsviser de vanligste bildeformatene.

Korleis kan eg forhandsvise innhaldet i brev direkte i Digipost?

Dei fleste brev som vert sendt i Digipost inneheld PDF-filer, som kan forhandsvisast i Digipost om nettlesaren din har installert ein PDF-lesar. Du kan lese meir om installasjon av PDF-lesarar til Internet Explorer, Chrome og Firefox på denne sida. Digipost forhandsviser dei vanlegaste bildeformata.

How can I preview the content of a letter directly in Digipost?

Most letters sent in Digipost contain PDF files that can be previewed in Digipost if your web browser has installed a PDF reader. You can read more about installing PDF readers for Internet Explorer, Chrome and Firefox on this page. Digipost previews the most common image formats.

Hvordan løser jeg problemer med BankID?

Slik løser du de vanligste problemene med BankID:

 • Beskjed om feil inntastet data: Hvis du får tastet inn fødselsnummer og kode fra kodekalkulator, men deretter får beskjed om at du har tastet inn feil data, så kan det hende BankID-brikken din er deaktivert. Dette kan du løse ved å logge inn i nettbanken eller kontakte banken din.
 • BankID med skrapekort: Hvis du bruker skrapekort for engangskoder, så må du trykke i feltet der du skriver inn koden før du får informasjon om hvilken kode du skal skrive inn.

Du finner svar på de fleste andre spørsmål på BankID sine hjelpesider.

Korleis løyser eg problema med BankID?

Slik løyser du dei vanlegaste problema med BankID:

 • Beskjed om feil inntasta data: Om du får tasta inn fødselsnummer og kode frå kodekalkulator, men deretter får beskjed om at du har tasta inn feil data, så kan årsaka vere at BankID-brikken din er deaktivert. Dette kan du løyse ved å logge inn i nettbanken eller kontakte banken din.
 • BankID med skrapekort: Om du nyttar skrapekort for eingongskodar, så må du trykke i feltet der du skriv inn koden før du får informasjon om kva for kode du skal skrive inn.

Du finn svar på dei fleste andre spørsmål på BankID sine hjelpesider.

How can I solve problems with BankID?

How to solve the most common problems with BankID

 • Message concerning incorrectly entered data: If you have entered your national identity number and the code from your code calculator, but then get the message that you have entered incorrect data, your BankID chip may have been deactivated. You can solve this by logging into your online bank or contacting your bank.
 • BankID with scratch card: If you use a scratch card for one-off codes, you must click on the field in which the code is to be entered before you can see which code to enter.

You can find answers to most other questions on BankID's help pages.

Vilkår og sikkerhet

Vilkår og sikkerheit

Terms and security

Hvem kan registrere seg i Digipost?

Alle innbyggere over 15 år som har norsk fødselsnummer eller D-nummer kan opprette en egen konto i Digipost.

For å registrere deg må du bekrefte identiteten din gjennom BankID eller Buypass. Siden alle som bruker Digipost har bekreftet identiteten sin, kan du være helt sikker på at personer og virksomheter er den de utgir seg for å være.

Kven kan registrere seg i Digipost?

Alle innbyggjarar over 15 år som har norsk fødselsnummer eller D-nummer kan opprette ein egen konto i Digipost.

For å registrere deg må du bekrefte identiteten din gjennom BankID eller Buypass. Sidan alle som nyttar Digipost har bekrefta identiteten sin, kan du vere heilt sikker på at personar og verksemder er den dei utgir seg for å vere.

Who can register in Digipost?

All residents over 15 years of age with a Norwegian national identity number or D number can create an account in Digipost.

To register, you must verify your identity via BankID or Buypass. Since every user of Digipost has verified their identity, you can be certain that people and companies are who they present themselves to be.

Hva skjer med den vanlige postkassen min?

Når du registrerer deg som bruker av Digipost, gir du tillatelse til at alle avsendere kan sende deg digital post i stedet for fysiske brev til den vanlige postkassen din. Du vil fortsatt kunne motta post i den vanlige postkassen din fra avsendere som ikke har Digipost, eller som velger å sende deg fysiske brev i stedet for digital post.

Kva skjer med den vanlige postkassa mi?

Når du registrerer deg som brukar av Digipost, gir du di tillating til at alle avsendarar kan sende deg digital post i staden for fysiske brev til den vanlige postkassa di. Du vil framleis kunne motta post i den vanlige postkassa di frå avsendarar som ikkje sender til Digipost, eller som vel å sende deg fysiske brev i staden for digital post.

What will happen to my usual postbox?

When you register as a user of Digipost, you permit all senders to send you digital post, instead of physical post to your usual postbox. You will still be able to receive post in your usual postbox from senders who do not send to Digipost, or who prefer to send your physical post instead of digital post.

Hvordan registreres riktig navn og postadresse?

Når du oppretter en Digipost-konto, hentes kontaktopplysningene dine fra BankID eller Buypass, og fra Postens adressedatabase.

Dersom du melder adresseforandring, vil dette endre seg automatisk ved neste oppdatering av Digipost. Dersom du i registreringsprosessen får melding om at adressen din ikke blir funnet, kan årsaken være:

 1. At fødselsnummeret ditt ikke er registrert hos Posten
 2. At adressen din ikke er registrert hos Posten

Du kan også ha flere adresser registrert. Dersom du ønsker å slette, legge til, eller rette en adresseoppføring, kan du kontakte kundeservice på telefon 04004.

Korleis registreres rett namn og postadresse?

Når du opprettar ein Digipost-konto, vert kontaktopplysningane dine henta frå BankID eller Buypass, og fra Postens adressedatabase.

Dersom du melder adresseendring hjå Posten vil adressa di automatisk bli endra i Digipost. Dersom du i registreringsprosessen får melding om at adressa di ikkje blir funnen, kan årsaka vere:

 1. At fødselsnummeret ditt ikkje er registrert hjå Posten
 2. At adressen di ikkje er registrert hjå Posten

Du kan og ha fleire adresser registrert. Dersom du ynskjer å slette, legge til, eller rette ei adresseoppføring, kan du kontakte kundeservice på telefon 04004.

How are the correct name and mail address registered?

When you create a Digipost account, your contact details are taken from BankID or Buypass, and from Norway Post's address database.

If you notify a change of address to Norway Post your address will be changed automatically in Digipost. If you are informed, during the registration process, that your address is not found, the reason may be:

 1. That your national identity number is not registered with Norway Post
 2. That your address is not registered with Norway Post

There may also be several addresses registered for you. If you wish to delete, add or correct an address, you should contact customer service on telephone no. 04004 (from abroad: +47 21 31 62 60).

Vil jeg få problemer med søppelpost?

Bedriftene betaler for å sende post i Digipost, noe som gjør det lite attraktivt å sende ut søppelpost. I motsetning til e-post er alle avsendere i Digipost gjennom en streng autentiseringsprosess, slik at du kan vite at avsenderen er den de utgir seg for.

Vil eg få problem med søppelpost?

Bedriftene betalar for å sende post i Digipost, noko som gjer det lite attraktivt å sende ut søppelpost. I motsetning til e-post er alle avsendarar i Digipost gjennom en streng autentiseringsprosess, slik at du kan vite at avsendaren er den dei utgir seg for.

Will I have problems with junk mail?

Companies pay to send mail in Digipost, which makes it less attractive for them to send junk mail. In contrast to email, all senders in Digipost are subject to a strict authentication process, so that you can be sure of the sender's identity.

Hva koster Digipost?

Som privatperson mottar du all digital post gratis, og kan også sende inntil 100 brev per måned uten kostnad. Du kan lagre inntil 1 GB brev og dokumenter så lenge du vil, og du kan også kjøpe mer lagringsplass ved behov. Når du kjøper lagringsplass, etablerer du et abonnement til en fast månedlig pris. Abonnementet løper til du sier det opp. Du kjøper mer lagringsplass ved å velge Lagringsplass under innstillingene dine, som du finner ved å trykke på knappen med navnet ditt. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på mobil. Når Digipost lanserer nye tilleggstjenester, vil disse prises i henhold til egne prislister.

Kva koster Digipost?

Som privatperson mottek du all digital post i Digipost heilt gratis, og kan også sende inntil 100 brev per månad utan kostnad. Du kan lagre inntil 1 GB brev og dokument så lenge du vil, og du kan og kjøpe meir lagringsplass ved behov. Når du kjøper lagringsplass, etablerar du eit abonnement til ein fast månadspris. Abonnementet held fram til du sjølv seier det opp. Du kjøper meir lagringsplass ved å velge Lagringsplass under innstillingane dine, som du finn ved å trykke på knappen med namnet ditt. Denne funksjonen er ikkje tilgjengeleg på mobil. Når Digipost lanserar nye tilleggstenester, vert desse prisa i henhald til eigne prislister.

What does Digipost cost?

As a private individual you receive all digital post in Digipost free of charge, and you can also send up to 100 letters per month at no cost. You can store up to 1 GB of letters and documents for as long as you wish, and you can also buy more storage space if required. When you buy storage space, you set up a subscription at a fixed monthly price. The subscription runs until it is canceled. You can buy more storage space by selecting Storage space under your settings, which you can find by clicking on the button with your name. This function is not available on a mobile phone. When Digipost launches new supplementary services, these will be priced according to specific price lists.

Hva er Digipost-adressen min?

Når du registrerer deg i Digipost opprettes samtidig en unik Digipost-adresse som følger din konto. Den kan brukes av alle avsendere som vil sende deg brev i Digipost, i likhet med navn, adresse og poststed. Du finner Digipost-adressen din ved å velge Personlig info under innstillingene dine, som du finner ved å trykke på knappen med navnet ditt eller et tannhjul.

Eksempel: ola.nordmann#123A

Kva er Digipost-adressa mi?

Når du registrerer deg i Digipost vert det samtidig oppretta ei unik Digipost-adresse som følgjer kontoen din. Den kan nyttast av alle avsendarar som vil sende deg brev i Digipost, på same vis som fødselsnummer, eller namn, adresse og poststad. Du finn Digipost-adressa di ved å velge Personlig info under innstillingane dine, som du finn ved å trykkje på knappen med namnet ditt eller eit tannhjul.

Eksempel: ola.nordmann#123A

What is my Digipost address?

When you register in Digipost, a unique Digipost address is created at the same time, which follows your account. It can be used by all senders that wish to send you letters in Digipost, like your national identity number, or your name, address and postcode. You can find your Digipost address by selecting Personal details under your settings, which you can find by clicking on the button with your name, or on the cogwheel.

Example: ola.nordmann#123A

Kan jeg forhindre at enkelte personer kan sende meg post?

Du kan blokkere enkeltpersoner fra å sende deg post igjen. Velg Blokkering av avsendere under innstillingene dine, som du finner ved å trykke på knappen med navnet ditt. I listen vises alle privatpersoner som har sendt deg brev i Digipost. Du kan blokkere den eller de enkelte du ønsker ved å huke av i listen. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på mobil.

Korleis kan eg hindre at enkelte personar sender meg post?

Du kan blokkere enkeltpersoner frå å sende deg post igjen. Velg Blokkering av avsendarar under innstillingane dine, som du finn ved å trykkje på knappen med namnet ditt eller eit tannhjul. I lista kan du få oversikt over alle privatpersoner som har sendt deg brev i Digipost. Du kan blokkere den eller dei enkelte du ynskjer ved å huke av i lista. Denne funksjonen er ikkje tilgjengeleg på mobil.

How can I prevent specific individuals from sending me post?

You can block specific individuals from sending you any further post. Select Blocking senders under your settings, which you can find by clicking on the button with your name, or on the cogwheel. The list displays all private individuals who have sent you post via Digipost. You can block any individual(s) by ticking them in the list. This function is not available on a mobile phone.

Hvordan ivaretas sikkerheten i løsningen?

Digipost er laget med tilsvarende sikkerhet som du er vant med i nettbanken. Når du er logget inn og leser brevene dine, skjer det gjennom en kryptert forbindelse (SSL). Alle brev og personopplysninger lagres på en sikker måte, i henhold til personopplysningsforskriften. Når du er innlogget blir det også gjort automatisk back-up av alle data lagret i kontoen din. Når en avsender sender brev til deg skjer det gjennom sikrede dataforbindelser.

Les mer om sikkerhet i Digipost her.

Korleis vert sikkerheita i løysinga ivaretatt?

Digipost er laga med tilsvarande sikkerheit som du er vant med i nettbanken. Når du er logga inn og les breva dine, skjer det gjennom ein kryptert forbindelse (SSL). Alle brev og personopplysningar vert lagra på ein sikker måte, i henhald til personopplysningsforskrifta. Når du er logga inn vert det og gjort automatisk back-up av alle data som er lagra i kontoen din. Når ein avsendar sender brev til deg skjer det gjennom sikre dataforbindingar.

Les meir om sikkerheit i Digipost her.

How is the solution's security protected?

Digipost is created with the same security as you know from your online bank. When you log in to read your letters, this takes place via an encrypted connection (SSL). All letters and personal data are stored securely in accordance with the Norwegian personal data regulations. When you are logged in, all of the data stored in your account will be subject to automatic back-up. When a letter is sent to you, this takes place via a secure data connection.

Read more about security in Digipost here.

Hvordan sikres jeg mot at ansatte i Digipost får innsyn i mine dokumenter?

Ansatte i Digipost har verken adgang til dokumentene eller personopplysningene dine. Et fåtall sikkerhetsklarerte medarbeidere er autorisert til å vedlikeholde og korrigere kundeopplysninger. Digipost vil opptre som din databehandler etter personopplysningsloven og innestår for at vilkårene loven pålegger databehandler oppfylles. Alle hendelser i systemløsningen som omfatter persondata loggføres. Digipost er også fysisk sikret for at uautoriserte medarbeidere eller øvrige personer kan få adgang eller kjennskap til persondata.

Korleis vert eg sikra mot at medarbeidarar i Digipost får innsyn i mine dokumenter?

Medarbeidarar i Digipost har ikkje adgang til dokumenta eller personopplysningane dine. Eit fåtal sikkerheitsklarerte medarbeidarar er autorisert til å vedlikehalde og korrigere kundeopplysningar. Digipost vil opptre som din databehandler etter personopplysningsloven og går god for at vilkåra i lova som er pålagt databehandlar vert oppfylt. Alle hendingar i systemløysinga som omfattar persondata vert loggført. Digipost er og fysisk sikra for at uautoriserte medarbeidarar eller andre personar kan få adgang eller kjennskap til persondata.

How am I protected from Digipost employees accessing my documents?

Digipost employees do not have access to your documents or personal data. A small number of security-cleared employees are authorized to maintain and correct customer data. Digipost will act as your data processor in accordance with the Norwegian Personal Data Act and ensure compliance with the terms of the Act concerning data processors. All incidents in the system solution that concern personal data are logged. Digipost is also physically protected from unauthorized employees or other individuals gaining access to or knowledge of personal data.

Hvordan vet jeg at det er Digipost jeg har forbindelse med?

Du kan enkelt kontrollere at du har sikker forbindelse med Digipost ved å se etter en hengelås eller grønt felt i nettleserens adresselinje. Ved å klikke på feltet eller hengelåsen vises et sertifikat utstedt til digipost.no, som bekrefter at det er Digipost du er i kontakt med.

Korleis veit eg at det er Digipost eg er kopla opp mot?

Du kan enkelt kontrollere at du har ei sikker oppkopling med Digipost ved å sjå etter ein hengelås eller eit grønt felt i adresselinja til nettlesaren. Ved å klikke på feltet eller hengelåsen kjem eit sertifikat til syne som er utstedt til digipost.no, som bekreftar at det er Digipost du er i kontakt med.

How do I know that I am connected to Digipost?

You can easily check that you have a secure connection to Digipost by looking for a padlock or green field in your web browser's address line. If you click on the field or padlock, you will see a certificate issued to digipost.no, which confirms that you are connected to Digipost.

Kan jeg deaktivere Digipost-kontoen min?

Ja, du kan enkelt deaktivere kontoen din om du ikke ønsker du å benytte deg av Digipost.

 1. Logg inn i Digipost
 2. Trykk på knappen med navnet ditt eller et tannhjul, slik at du kommer inn i innstillingene dine
 3. Velg Min konto i Digipost
 4. Under Deaktivere eller stenge konto velger du Logg inn med BankID eller Buypass
 5. Gjennomfør autentisering
 6. Velg Deaktiver mottak av brev i Digipost
 7. Bekreft deaktiveringen

Hvis du ikke har BankID eller Buypass tilgjengelig kan du fylle ut skjemaet for oppsigelse eller deaktivering og sende det til Posten og Bring Kundeservice.

Hvis du velger å stenge kontoen, vil du ikke lenger kunne logge inn i Digipost. Tre måneder etter stengingen vil alt innholdet i kontoen slettes, det er derfor viktig at du henter ut brev, kvitteringer og filer før du avslutter kontoen. Dersom du har sendt brev til andre i Digipost, vil de fortsatt kunne se brevet inkludert avsenderinformasjon.

Hvis du gjenåpner kontoen innen tre måneder, beholder du innholdet slik det var da du valgte å stenge. Tilganger til andre postkasser må settes opp på nytt.

Kan eg deaktivere Digipost-kontoen min?

Ja, du kan enkelt deaktivere kontoen din om du ikkje ynskjer å nytte deg av Digipost.

 1. Logg inn i Digipost
 2. Trykk på knappen med navmet ditt eller eit tannhjul, slik at du kjem inn i innstillingene dine
 3. Velg Min konto i Digipost
 4. Under Deaktivere eller stenge konto vel du Logg inn med BankID eller Buypass
 5. Gjennomfør autentisering
 6. Velg Deaktiver mottak av brev i Digipost
 7. Bekreft deaktiveringea

Hvis du ikkje har BankID eller Buypass tilgjengeleg kan du fylle ut skjemaet for oppsigelse eller deaktivering og sende det til Posten og Bring Kundeservice.

Om du vel å stenge kontoen din, vil du ikkje lenger kunne logge inn i Digipost. Tre månader etter kontoen er stengd vert alt innhald sletta, difor er det viktig at du hentar ut brev, kvitteringer og filer før du avsluttar kontoen. Dersom du har sendt brev til andre i Digipost, vil dei framleis kunne sjå brevet inkludert avsendarinformasjonen.

Om du opner kontoen på ny innan tre måneder, beheld du innhaldet slik det var då du velde å stenge kontoen din. Tilgongar til andre postkasser må settast opp på nytt.

Can I deactivate my Digipost account?

Yes, you can easily deactivate your account if you do not wish to use Digipost.

 1. Log into Digipost
 2. Click on the button with your name, or the cogwheel, to access your settings.
 3. Select My account in Digipost
 4. Below Deactivate or close account, select Log in with BankID or Buypass
 5. Complete authentication
 6. Select Deactivate receipt of post in Digipost
 7. Confirm deactivation

If you don't have BankID or Buypass availiable, you can fill out the deactivation form and send it to Posten and Bring customer service.

If you close your account, you will no longer be able to log into Digipost. Three months after you close your account, all of the account's content will be deleted, so it is important that you download letters, receipts and files before you close the account. If you have sent letters to others via Digipost, they will still be able to see the letter, including the sender details.

If you re-open the account within three months, the content will be retained as it was when you closed your account. Access to other mailboxes must be set up again.

Hva skjer når jeg deaktiverer brevmottak i Digipost?

Hvis du deaktiverer brevmottaket i den digitale postkassen din vil du ikke lenger motta ny post. Du har fortsatt tilgang til brev du allerede har mottatt og dokumenter du har lastet opp. Du kan når som helst aktivere brevmottaket igjen for å få fullt utbytte av tjenesten.

Kva skjer når eg deaktiverer brevmottak i Digipost?

Om du deaktiverer brevmottaket i den digitale postkassa di vil du ikkje lenger motta ny post. Du har framleis tilgong til brev du allereie har motteke og dokument du har lasta opp. Du kan når som helst aktivere brevmottaket igjen for å få fullt utbytte av tenesta.

What happens when I deactivate receipt of post in Digipost?

If you deactivate receipt of post in your digital mailbox, you will no longer receive any new post. You will still have access to post that you have already received and documents that you have uploaded. You can re-activate receipt of post again at any time, in order to benefit fully from the service.

Hvordan aktiverer jeg Postkassen min igjen?

Hvis du har deaktivert brevmottaket i den digitale postkassen, må du være innlogget med BankID eller Buypass for å reaktivere Postkassen. Åpne innstillingene dine, som du finner ved å trykke på knappen med navnet ditt eller et tannhjul, og velg Din konto i Digipost. Hvis du trykker på knappen Aktiver vil du igjen kunne motta ny post i Digipost.

Korleis aktiverer eg Postkassa mi igjen?

Om du har deaktivert brevmottaket i den digitale postkassa, må du vere innlogga med BankID eller Buypass for å reaktivere Postkassa. Opne innstillingane dine, som du finn ved å trykkje på knappen med namnet ditt eller eit tannhjul, og vel Din konto i Digipost. Om du trykkjer på knappen Aktiver vil du igjen kunne motta ny post i Digipost.

How do I re-activate my mailbox?

If you have deactivated receipt of post in your digital mailbox, you must be logged in with BankID or Buypass in order to re-activate the Mailbox. Open your settings by clicking on the button with your name, or on the cogwheel, and select Your account in Digipost. If you click on the Activate button you will once again be able to receive new post in Digipost.

Hvordan kan jeg avslutte eller overdra en Digipost-konto til pårørende ved dødsfall?

Ved dødsfall vil brukerens Digipost-konto slettes innen tre måneder etter at Digipost mottok skriftlig melding om dødsfallet, meldt gjennom en dødsattest.

Pårørende eller andre som kan forplikte brukeren, må kontakte Digipost for å få tilgang til Brukerens Digipost-konto innen sletting. For å få tilgang til avdødes Digipost-konto må Digipost ha mottatt dødsattest og skifteattest fra tingretten.

Dødsattest og skifteattest, samt telefonnummer og e-postadresse til pårørende må sendes til:

Posten og Bring Kundeservice
Postboks 2190
5504 Haugesund

Når vi har mottatt denne informasjonen vil vi kontakte den pårørende for å overdra kontoen.

Korleis kan eg avslutte eller overdra ein Digipost-konto til pårørende ved dødsfall?

Ved dødsfall vil brukaren sin Digipost-konto bli sletta innan tre månader etter at Digipost mottok skriftlig melding om dødsfallet, meldt gjennom ein dødsattest.

Pårørande eller andre som kan forplikte brukaren, må kontakte Digipost for å få tilgong til brukaren sin Digipost-konto innan den vert sletta. For å få tilgong til den døde sin Digipost-konto må Digipost ha motteke dødsattest og skifteattest frå tingretten.

Desse må sendast til:

Posten Norge AS
Digipost
Biskop Gunnerus’ gate 14A
0001 Oslo

How can a Digipost account be closed or transferred to the next of kin if a user dies?

If a user dies, his or her Digipost account will be deleted within three months after Digipost receives written notice of the death, notified via a death certificate.

The next of kin or anyone else acting on the user's behalf must contact Digipost for access to the user's Digipost account before it is deleted. To be able to allow access to the deceased's Digipost account, Digipost must have received the death certificate and probate certificate from the probate court.

These must be sent to:

Posten Norge AS
Digipost
Biskop Gunnerus’ gate 14A
0001 Oslo

Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg krav til sterk autentisering for min Digipost-konto?
 1. Logg inn i Digipost
 2. Trykk på knappen med navnet ditt eller et tannhjul, slik at du kommer inn i innstillingene dine
 3. Velg Min konto i Digipost
 4. Under Krev sterk autentisering velger du Logg inn med BankID eller Buypass
 5. Gjennomfør autentisering
 6. Velg Aktiver krav om sterk autentisering for å aktivere, eller Deaktiver krav om sterk autentisering for å deaktivere

Hvis du aktiverer krav om sterk autentisering, vil det ikke lengre være mulig å logge inn med kun fødselsnummer og passord. Det vil alltid kreves sterk autentisering for å logge inn i Digipost, eller når Digipost brukes som innloggingsmetode for Labs og andre applikasjoner.

Korleis aktiverer eller deaktiverer eg krav til sterk autentisering for min Digipost-konto?
 1. Logg inn i Digipost
 2. Trykk på knappen med namnet ditt eller eit tannhjul, slik at du kjem inn i innstillingane dine
 3. Velg Min konto i Digipost
 4. Under Krev sterk autentisering vel du Logg inn med BankID eller Buypass
 5. Gjennomfør autentisering
 6. Velg Aktiver krav om sterk autentisering for å aktivere, eller Deaktiver krav om sterk autentisering for å deaktivere

Om du aktiverer krav om sterk autentisering, vil det ikkje lenger vere mogleg å logge inn med kun fødselsnummer og passord. Det vil alltid vere eit krav om sterk autentisering for å logge inn i Digipost, eller når Digipost vert brukt som innloggingsmetode for Labs og andre applikasjonar.

How can I activate or deactivate strong authentication requirements for my Digipost account?
 1. Log into Digipost
 2. Click on the button with your name, or on the cogwheel, to access your settings.
 3. Select My account in Digipost
 4. Below Require strong authentication, select Log in with BankID or Buypass
 5. Complete authentication
 6. Select Activate Require strong authentication to activate, or Deactivate Require strong authentication to deactivate

If you activate Require strong authentication, it will no longer be possible to log in solely with your national identity number and password. Strong authentication will always be required to log into Digipost, or when Digipost is used as the log-in method for Labs and other applications.

Hva er forskjellen på vanlig og sterk autentisering?

I Digipost tilbyr vi vanlig autentisering i form av en-faktor innlogging som krever fødselsnummer og passord.

For økt sikkerhet tilbyr vi også to-faktor autentisering fra BankID og Buypass, og to-faktor autentisering gjennom ID-porten for lesing av brev fra det offentlige.

To-faktor autentisering, også kalt sterk autentisering, identifiserer brukeren ved hjelp av to ulike faktorer.

Eksempel på faktorer:

 • Noe brukeren vet, for eksempel brukernavn og passord
 • Noe brukeren har, for eksempel en kodekalkulator
 • Noe brukeren er eller som er en fysisk del av brukeren, som for eksempel et fingeravtrykk, stemme eller øyets iris
Kva er forskjellen på vanlig og sterk autentisering?

I Digipost tilbyr vi vanleg autentisering i form av ein-faktor innlogging som krev fødselsnummer og passord.

For auka sikkerheit tilbyr vi og to-faktor autentisering frå BankID og Buypass, og to-faktor autentisering gjennom ID-porten for lesing av brev frå det offentlige.

To-faktor autentisering, også kalla sterk autentisering, identifiserar brukaren ved hjelp av to ulike faktorar.

Eksempel på faktorar:

 • Noko brukaren veit, for eksempel brukarnamn og passord
 • Noko brukaren har, for eksempel en kodekalkulator
 • Noko brukaren er eller som er ein fysisk del av brukaren, som for eksempel eit fingeravtrykk, stemme eller iris i auge
What is the difference between ordinary and strong authentication?

In Digipost we offer ordinary authentication in the form of single-factor log-in that requires your national identity number and password.

To increase security, we also offer two-factor authentication from BankID and Buypass, and two-factor authentication via "ID-porten" to read post from public authorities.

Two-factor authentication, also called strong authentication, identifies the user with the help of two different factors.

Examples of factors:

 • Something the user knows, such as user name and password.
 • Something the user has, such as a code calculator.
 • Something the user is or which is a physical part of the user, such as a fingerprint, voice, or the iris of the eye.

Lagring

Lagring

Storage

Hvordan bruker jeg mappene mine?

Du kan organisere innholdet ditt i mapper du selv oppretter og navngir, eller benytte mappene som følger med oppsettet av kontoen din. For tidlige brukere av Digipost heter de klargjorte mappene Kjøkkenbenken og Arkivet, og for nyere brukere følger mappen Arkivet med ved registrering. Du kan endre navn, rekkefølge og ikon, eller slette mappene hvis du ønsker.

 • For å flytte et brev kan du enten dra det til den mappen du ønsker, eller åpne brevet og velge hvilken mappe du vil legge det i fra verktøylinjen til høyre på skjermen.
 • For å laste opp filer til en mappe kan du dra filer til ønsket mappe, eller velge Last opp.

Du kan søke etter avsender, tidsrom eller tittel på brev og dokumenter. Vi anbefaler at du bruker Postkassen til mottak av nye brev, og sorterer post du har lest og opplastede filer i mapper.

Du kan laste opp de fleste filtyper, og du vil kunne se innholdet i standardformater for bilder, tekstfiler og PDF-dokumenter direkte i Digipost. Du kan lese mer om hvordan du bruker arkivet her.

Korleis nyttar eg mappene mine?

Du kan organisere innhaldet ditt i mapper du sjølv opprettar og gir namn til, eller du kan nytte mappene som følgjer med oppsettet av kontoen din. For dei fyrste brukarane av Digipost heiter dei klargjorte mappene Kjøkkenbenken og Arkivet, og for nyare brukarar følgjer mappa Arkivet med ved registrering. Du kan endre namn, rekkefølgje og ikon, eller slette mappene om du ynskjer det.

 • For å flytte eit brev kan du enten dra det til den mappa du ynskjer, eller opne brevet og velge kva mappe du vil leggje det i frå verktylinja til høgre på skjermen.
 • For å laste opp filer til ei mappe kan du drage filer til den mappa du vil, eller velge Last opp.

Du kan søke etter avsendar, tidsrom eller tittel på brev og dokument. Vi anbefalar at du nyttar Postkassa til mottak av nye brev, og sorterer post du har lest og filer du har lasta opp i mapper.

Du kan laste opp dei fleste filtypar, og du vil kunne sjå innhaldet i standardformat for bilete, tekstfilar og PDF-dokument direkte i Digipost. Du kan lese meir om korleis du nyttar arkivet her.

How do I use my folders?

You can organize your content in folders that you can create and navigate yourself, or use the folders that are part of the default set-up for your account. For previous users of Digipost the default folders are Workarea and Archive and for newer users, the Archive folder is included on registration. You can change the name, sequence and icon, or delete the folders if you so wish.

 • To move a letter, you can either drag and drop it to the required folder, or open the letter and select which folder you wish to place it in, from the toolbar on the right-hand side of the screen.
 • To upload files to a folder, you can drag and drop files to the required folder, or select Last opp.

You can search by sender, time frame or titles of letters and documents. We recommend that you use Mailbox to receive new post and to sort your read post and uploaded files in folders.

You can upload most file types and you will be able to view the content in standard formats for images, text files and PDF documents directly in Digipost. Read more about how to use the archive here.

Hvor lenge kan jeg lagre brev og filer?

Du kan lagre brev og dokumenter så lenge du er registrert som bruker av Digipost. Dersom kontoen deaktiveres vil du fortsatt ha tilgang til brevene og dokumentene dine, men du vil ikke motta nye brev til den digitale postkassen din. Hvis du avslutter kontoen din vil alt innhold, som brev, filer og kvitteringer, bli slettet etter tre måneder.

Kor lenge kan eg lagre brev og filer?

Du kan lagre brev og dokument så lenge du er registrert som bruker av Digipost. Dersom kontoen deaktiveres vil du fortsatt ha tilgang til breva og dokumenta dine, men du vil ikkje motta nye brev til den digitale postkassa di. Om du avsluttar kontoen din vil alt innhald, som brev, filer og kvitteringar, bli sletta etter tre månader.

How long can I store letters and files?

You can store letters and documents for as long as you are registered as a Digipost user. If the account is deactivated, you will still have access to your letters and documents, but you will not receive new post in your digital mailbox. If you close your account, all content such as letters, files and receipts will be deleted after three months.

Hvor stor lagringsplass har jeg og hvordan endrer jeg den?

Du kan lagre inntil 1 GB brev og dokumenter så lenge du vil, og eventuelt kjøpe mer lagringsplass ved behov. Du ser hvilken lagringskapasitet din konto har ved å velge Lagringsplass under innstillingene dine, som du finner ved å trykke på knappen med navnet ditt når du er innlogget. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på mobil.

Våre lagringsprodukter er abonnementer som løper til du sier det opp. Her er abonnementene du kan velge mellom:

 • 1 GB – Gratis
 • 5 GB – 29,- pr måned
 • 10 GB – 49,- pr måned
 • 15 GB – 69,- pr måned
 • 25 GB – 99,- pr måned

Hvis du har økt lagringsplass og ønsker nedgradere, kan du ikke ha mer lagret innhold enn grensen for produktet du velger når endringen gjøres.

Kor mykje lagringsplass har eg og kroleis endrar eg den?

Du kan lagre inntil 1 GB brev og dokument så lenge du vil, og eventuelt kjøpe meir lagringsplass ved behov. Du ser kva for lagringskapasitet din konto har ved å velge Lagringsplass under innstillingene dine, som du finn ved å trykkje på knappen med namnet ditt når du er logga inn. Denne funksjonen er ikkje tilgjengeleg på mobil.

Våre produkt for lagring er abonnement som held fram til du seier det opp. Her er abonnementa du kan velge mellom:

 • 1 GB – Gratis
 • 5 GB – 29,- pr måned
 • 10 GB – 49,- pr måned
 • 15 GB – 69,- pr måned
 • 25 GB – 99,- pr måned

Om du har auka lagringsplass og ynskjer å nedgradere, kan du ikkje ha meir lagra innhald enn grensa for produktet du vel når endringa vert gjort.

How much storage space do I have, and how can I change this?

You can store up to 1 GB of letters and documents for as long as you wish, and you can buy more storage space if required. You can see how much storage capacity your account has by selecting Storage space under your settings, which you can find by clicking on the button with your name, when you are logged in. This function is not available on a mobile phone.

Our storage products are subscriptions that run until canceled by you. The following subscriptions are available:

 • 1 GB – Free
 • 5 GB – NOK 29,- per month
 • 10 GB – NOK 49,-per month
 • 15 GB – NOK 69,- per month
 • 25 GB – NOK 99,- per month

If you have increased your storage space and wish to downgrade, your stored content must not exceed the limit for the product to which you wish to downgrade.

Hvordan håndteres betalingsinformasjonen for mine kjøp av lagringsplass?

Digipost bruker PayEx til betaling for lagringsplass. Kortinformasjonen din lagres direkte hos PayEx, som er sertifisert for håndtering og lagring av betalingsinformasjon. Du kan få kvitteringer for abonnementskjøpene ved å klikke på betalingen du ønsker kvittering for.

Du ser hvilket betalingskort du benytter ved å velge Lagringsplass under innstillingene dine, som du finner ved å trykke på knappen med navnet ditt når du er innlogget. Trykk på «Bytt kort» for å endre kortinformasjonen, for eksempel hvis kortet har gått ut på dato. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på mobil.

Kvorleis vert betalingsinformasjonen for mine kjøp av lagringsplass handtert?

Digipost nyttar PayEx til betaling for lagringsplass. Kortinformasjonen din vert lagra direkte hjå PayEx, som er sertifisert for handtering og lagring av betalingsinformasjon. Du kan få kvitteringar for abonnementskjøpa ved å klikke på betalinga du ynskjer kvittering for.

Du ser kva for betalingskort du nyttar ved å velge Lagringsplass under innstillingane dine, som du finn ved å trykkje på knappen med eit tannhjul eller namnet ditt når du er logga inn. Trykk på «Bytt kort» for å endre kortinformasjonen, for eksempel om kortet har gått ut på dato. Denne funksjonen er ikkje tilgjengelig på mobil.

How are the payment details for my purchase of storage space handled?

Digipost uses PayEx for payment of storage space. Your card details are stored directly at PayEx, which is certified for the handling and storage of payment details. You can get receipts for subscription purchases by clicking on the payment for which you require a receipt.

You can see which payment cards you can use by selecting Storage space under your settings, which you can find by clicking on the button with a cogwheel or your name, when you are logged in. Click on «Change card» to change the card details, for example if the card has expired. This function is not available on a mobile phone.

Tjenester og apper

Tenester og appar

Services and apps

Hvordan kan jeg få elektroniske kvitteringer automatisk tilsendt min Digipost-konto?

For å motta elektroniske kvitteringer i Digipost må du kople betalingskortene dine med tjenesten. Det gjør du ved å registrere kortene dine før neste kjøp på ett av brukerstedene. Kvitteringene vil vises i Digipost etter du har bekreftet kjøpesummen fra ett av de tre siste kjøpene dine. Du trenger kun å legge inn et av kjøpesummene for kortet én gang, etterpå vil alt gå automatisk.

Du kan begynne å motta kvitteringer i Digipost først én virkedag etter at du har registrert kortet. Handler du samme dag som du har registrert kortet vil du ikke kunne motta denne kvitteringen i Digipost.

NB! Hvis internettforbindelsen i en butikk ustabil kan betalingen din bli gjort gjennom en reserveløsning. Dette opplever du som at du ikke skriver inn kode, men heller må signere kvitteringen. I disse tilfellene har butikken heller ikke kontakt med Digipost. Ta derfor vare på papirkvitteringen, da butikken ikke har mulighet til å få sendt kvitteringen elektronisk.

Korleis kan eg få elektroniske kvitteringar sendt til min Digipost-konto automatisk?

For å motta elektroniske kvitteringer i Digipost må du kople betalingskorta dine med tenesten. Det gjer du ved å registrere korta dine før neste kjøp. Kvitteringane vil då kome til syne i Digipost etter at du har bekrefta kjøpesummen frå eit av dei tre siste kjøpa dine. Du treng kun å legge inn ein av kjøpesummane du har gjort med kortet, og dette treng du kun å gjere ein gong. Når kjøpesummen er lagt inn vil alt gå automatisk.

Først ein dag etter du har registrert kortet kan du byrje å motta kvitteringar i Digipost. Handlar du same dag som du har registrert kortet vil du ikke kunne motta denne kvitteringa i Digipost.

NB! Om internettforbindinga i ein butikk er ustabil kan betalinga di bli gjort gjennom ei reserveløysning. Du må dermed ikkje skrive inn ein kode, men signere på kvitteringa. I desse tilfella har butikken heller ikke kontakt med Digipost. Ta difor vare på papirkvitteringa, då butikken ikkje har moglegheit til å sende kvitteringa elektronisk.

How can I get electronic receipts sent to my Digipost account automatically?

To receive electronic receipts in Digipost, you must connect your payment cards to the service. You can do this by registering your cards before your next purchase from one of the merchants. The receipts will be displayed in Digipost after you have confirmed the purchase sum for one of your last three purchases. You only need to register one of the purchase sums for your purchases using the card, and this only needs to be done once. When the purchase sum has been registered, everything will take place automatically.

You can start to receive receipts in Digipost one business day after you have registered the card. If you shop on the same day as you have registered the card, you will not be able to receive this receipt in Digipost.

NB! If the Internet connection in a shop is unstable, your payment may take place via a back-up solution. This will mean that you cannot enter your code, but have to sign the receipt. In these cases the shop will not have contact with Digipost either. You should therefore save the paper receipt, as the shop will not be able to send an electronic receipt.

Hvorfor trenger Digipost både kredittkortnummer og bankkontonummer?

Rundt 80% av kortkjøpene i Norge behandles av BankAxept, som benytter bankkontonummere i sine transaksjoner. Uten kontonummeret ditt vil derfor ikke systemet ha tilstrekkelig informasjon til å sende deg elektroniske kvitteringer.

Kredittkortnummer og bankkontonummer behandles kun av partnere som er PCI-sertifisert av Visa og MasterCard. Du kan derfor være trygg på at dine kortdata behandles på en trygg og forsvarlig måte.

Kvifor treng Digipost både kredittkortnummer og bankkontonummer?

Rundt 80 % av kortkjøpa i Norge vert behandla av BankAxept, som nyttar bankkontonummer i sine transaksjoner. Utan kontonummeret ditt vil ikkje systemet ha tilstrekkeleg informasjon til å sende deg elektroniske kvitteringer.

Kredittkortnummer og bankkontonummer vert kun behandla av partnarar som er PCI-sertifisert av Visa og MasterCard. Du kan vere trygg på at kortdataene dine vert behandla på en trygg og forsvarleg måte.

Why does Digipost need both a credit card number and bank account number?

Around 80% of card purchases in Norway are processed by BankAxept, which uses the bank account number in its transactions. Without your account number, the system will therefore not have sufficient information to be able to send you electronic receipts.

Credit card and bank account numbers are only processed by partners that are PCI-certified by Visa and MasterCard. You can rest assured that your card data will be handled on a secure and responsible basis.

Hvorfor må jeg verifisere kortet mitt ved å legge inn en av kjøpesummene?

Det er et nødvendig sikkerhetstiltak som skal sørge for at kvitteringene sendes til riktig mottaker. Når du har lagt inn informasjon om kortet, vil kvitteringer tas vare på av Digipost.

Verifiser kortet ved å taste inn kjøpesummen for et av de tre siste kjøpene. Kjøpesummen finner du nettbanken, papirkvitteringen eller kontoutskriften din. Alle kvitteringer du får etter det blir automatisk tilgjengelig i Digipost.

Kvifor må jeg verifisere kortet mitt ved å leggje inn ein av kjøpesummane?

Dette er eit nødvendig sikkerheitstiltak som skal sørgje for at kvitteringane vert sendt til rett mottakar. Når du har lagt inn informasjon om kortet, vert kvitteringane tatt vare på av Digipost.

Verifiser kortet ved å taste inn kjøpesummen for eit av dei tre siste kjøpa. Kjøpesummen finn du i nettbanken, på papirkvitteringa eller på kontoutskrifta di. Alle kvitteringane du får etter du har verifisert kortet blir automatisk tilgjengeleg i Digipost.

Why must I verify my card by registering one of the purchase sums?

This is a necessary security measure, to ensure that the receipts are send to the correct recipient. When you have registered the card details, receipts will be handled by Digipost.

You can verify the card by entering the purchase sum for one of your last three purchases. You can find the purchase sum in your online bank, on the printed receipt, or on your account statement. All receipts that you receive after your have verified your card will be available automatically in Digipost.

Hvorfor får jeg ikke kvitteringer når kortet mitt allerede er registrert i Digipost?

Noen butikker sender kvitteringene sine til Digipost med en gang du har betalt, mens andre kun sender én gang om dagen. Derfor vil det kunne ta litt tid fra du gjør kjøpet til du har tilgang til kvitteringen i Digipost. Husk også at ikke alle butikker har støtte for elektroniske kvitteringer ennå.

Du finner alltid en oppdatert oversikt over brukersteder som tilbyr elektroniske kvitteringer på denne siden.

Kvifor får eg ikkje kvitteringar når kortet mitt allereie er registrert i Digipost?

Nokre butikkar sender kvitteringane sine til Digipost med ein gong du har betalt, mens andre kun sender dei ein gong om dagen. Difor vil det kunne ta litt tid frå du gjer kjøpet til du har tilgong til kvitteringa i Digipost. Husk og på at ikkje alle butikker har støtte for elektroniske kvitteringer enno.

Du finn alltid ei oppdatert oversikt over stader som tilbyr elektroniske kvitteringer på denne sida.

Why do I not receive receipts when my card is already registered in Digipost?

Some shops send their receipts to Digipost as soon as you have paid, while others only send once a day. It may therefore take a little time from your purchase is made until you have access to the receipt in Digipost. You should also remember that not all shops support electronic receipts yet.

You can always find an updated overview of merchants that offer electronic receipts on this page.

Hvordan holder jeg orden i kvitteringene mine?

Du finner alle kvitteringene du har mottatt i en egen seksjon for Kvitteringer når du logger inn i Digipost. Her kan du søke og filtrere kvitteringer basert på kjøpstidspunkt og butikk. Du kan også slette kvitteringer som du ikke ønsker å ta vare på.

Kvitteringene dine ligger trygt lagret så lenge du ønsker. Dersom du skulle ønske å ta vare på en kvittering et annet sted kan du laste ned en kopi som en PDF.

Korleis held eg orden i kvitteringane mine?

Du finn alle kvitteringane du har motteke i ein eigen seksjon for Kvitteringer når du loggar inn i Digipost. Her kan du søkje i, eller filtrere, kvitteringar basert på kjøpstidspunkt og butikk. Du kan og slette kvitteringar som du ikke ynskjer å ta vare på.

Kvitteringene dine ligg trygt lagra så lenge du ynskjer. Dersom du ynskjer å ta vare på ei kvittering ein annan stad kan du laste ned ein kopi (PDF).

How do I keep my receipts in order?

You will find all of the receipts you have received in a separate Receipts section when you have logged into Digipost. Here, you can search or filter receipts based on the time of purchase and shop. You can also delete receipts that you do not wish to keep.

Your receipts will be stored securely for as long as you require. If you wish to save a receipt elsewhere, you can download a copy (PDF).

Hvordan tar jeg i bruk tjenesten Send til nettbank?

For å ta i bruk tjenesten Send til nettbank må du først velge hvilken bank og bankkonto du vil betale fakturaer fra. Når du deretter mottar en faktura kan du velge å legge denne i forfallsregisteret til den valgte kontoen.

Her er fremgangsmåten:

 1. Logg inn i Digipost
 2. Trykk på knappen med navnet ditt, slik at du kommer inn i innstillingene dine
 3. Velg Fakturabetaling
 4. Velg banken du har konto hos
 5. Velg hvilken konto du vil bruke
 6. Åpne et brev som inneholder en faktura, og velg Send til nettbank

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på mobil.

Korleis ter eg i bruk tenesta Send til nettbank?

For å ta i bruk tenesta Send til nettbank må du først velje kva bank og bankkonto du vil betale fakturaer frå. Når du deretter mottek ein faktura kan du velje å legge denne i forfallsregisteret til den valgte kontoen.

Her er fremgangsmåten:

 1. Logg inn i Digipost
 2. Trykk på knappen med eit tannhjul eller namnet ditt, slik at du kjem inn i innstillingene dine
 3. Velg Fakturabetaling
 4. Velg banken du har konto hjå
 5. Velg kva konto du vil bruke
 6. Opne et brev som inneheld ein faktura, og velg Send til nettbank

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på mobil.

How can I use the Send to online bank service?

To use the Send to online bank service, you must first choose which bank and bank account you wish to pay invoices from. When you then receive an invoice, you can place it in the due date register for the selected account.

This is the procedure:

 1. Log into Digipost
 2. Click on the cogwheel button or your name, so that you access your settings
 3. Select Invoice payment
 4. Select the bank in which you have an account
 5. Select which account you wish to use
 6. Open a letter containing an invoice, and select Send to online bank

This function is not available on a mobile phone.

Kan jeg endre fakturainformasjonen eller se om fakturaer er betalt når jeg bruker tjenesten Send til nettbank?

Fakturaen kan kun sendes til forfallsregisteret uten endringer. Ønsker du å endre detaljer, må du gjøre dette i nettbanken din. Det er ikke mulig å endre beløp, forfallsdato, KID-nummer eller fakturautsteders kontonummer fra Digipost.

Informasjonen Digipost har tilgang til er den som er oppgitt i fakturaen; beløp, forfallsdato, KID-nummer og fakturautsteders kontonummer. Alle andre fakturadetaljer, for eksempel om fakturaen har blitt betalt eller om du har dekning på konto, er ikke tilgjengelige i Digipost.

Kan eg endre fakturainformasjonen eller sjå om fakturaer er betalt når jeg nyttar tenesten Send til nettbank?

Fakturaen kan kun sendast til forfallsregisteret utan endringer. Ynskjer du å endre detaljer, må du gjere dette i nettbanken din. Det er ikkje mogleg å endre beløp, forfallsdato, KID-nummer eller fakturautsteders kontonummer frå Digipost.

Informasjonen Digipost har tilgong til er den som er oppgitt i fakturaen; beløp, forfallsdato, KID-nummer og fakturautsteders kontonummer. Alle andre fakturadetaljar, for eksempel om fakturaen har blitt betalt eller om du har dekning på konto, er ikkje tilgjengelig i Digipost.

Can I change the invoice details or see whether invoices have been paid when I use the Send to online bank service?

Invoices can only be sent to the due date register without any changes. If you wish to change any details, you must do this in your online bank. It is not possible to change the amount, due date, KID number, or the invoice issuer's account number, from Digipost.

The information to which Digipost has access is the details stated on the invoice: amount, due date, KID number and the invoice issuer's account number. All other invoice details, such as whether the invoice has been paid, or whether there are sufficient funds on your account, are not available in Digipost.

Kan jeg skru av tjenesten Send til nettbank?

Dersom du ikke ønsker å sende faktura til forfallsregisteret fra Digipost, kan du betale fakturaen på vanlig måte i nettbanken. Hvis du har lagt til din konto kan du deaktivere tjenesten ved å fjerne kontoen fra dine innstillinger.

Kan eg skru av tenesta Send til nettbank?

Dersom du ikkje ynskjer å sende faktura til forfallsregisteret frå Digipost, kan du betale fakturaen på vanleg måte i nettbanken. Om du har lagt til kontoen din kan du deaktivere tenesta ved å fjerne kontoen i innstillingane dine.

Can I turn off the Send to online bank service?

If you do not wish to send invoices to the due date register from Digipost, you can pay the invoice in the usual way via online banking. If you have added your account you can deactivate the service by removing the account from your settings.

Har Digipost tilgang til min konto i nettbanken?

Digipost har ikke tilgang til din bankkontoinformasjon. Det eneste som fremkommer i fakturaen er beløp, forfallsdato, KID-nummer og fakturautsteders kontonummer. I Digipost kan du kun godkjenne fakturaen slik du har fått den, alle endringer må gjøres i nettbanken.

Har Digipost tilgong til kontoen min i nettbanken?

Digipost har ikkje tilgong til bankkontoinformasjonen din. Det einaste som fremkjem i fakturaen er beløp, forfallsdato, KID-nummer og kontonummeret til utsendaren av fakturaen. Dette er informasjon som Digipost får frå utsender av fakturaen. I Digipost kan du kun godkjenne fakturaen slik du har fått den, alle endringar må gjerast i nettbanken.

Does Digipost have access to my online bank account?

Digipost does not have access to your bank account details. The only information on the invoice is the amount, due date, KID number and the invoice issuer's account number. This is the information that Digipost receives from the invoice issuer. In Digipost you can only approve the invoice as you have received it, and any changes must be made in your online bank.

Hva skjer dersom jeg allerede har betalt fakturaen i min nettbank?

Siden Digipost ikke har tilgang til din bankkontoinformasjon, vet vi ikke om du allerede har betalt fakturaen fra et annet sted enn Digipost. Du vil fortsatt kunne sende fakturaen til forfallsregisteret fra Digipost. Hvis fakturaen allerede ligger i forfallsregisteret vil du få beskjed om dette.

Merk: Dette forutsetter at betalingsinformasjonen er identisk for de to betalingene. For eksempel, hvis fra-konto eller forfallsdato er forskjellige, vil betalingen legges i forfallsregisteret.

Kva skjer dersom eg allereie har betalt fakturaen i nettbanken min?

Sidan Digipost ikkje har tilgong til bankkontoinformasjonen din, veit vi ikkje om du allereie har betalt fakturaen frå ein annan stad enn Digipost. Du vil framleis kunne sende fakturaen til forfallsregisteret frå Digipost. Om fakturaen allerede ligg i forfallsregisteret vil du få beskjed om dette.

Merk: Dette forutsett at betalingsinformasjonen er identisk for dei to betalingane. For eksempel, om frå-konto eller forfallsdato er forskjellige, vil betalinga bli lagt i forfallsregisteret

What happens if I have already paid the invoice in my online bank?

Since Digipost does not have access to your bank account details, we do not know whether you have already paid the invoice by other means than via Digipost. You will still be able to send the invoice to the due date register from Digipost. If the invoice is already in the due date register, you will be informed of this.

NB: This requires that the payment details are identical for the two payments. For example, if the from account or due date are different, the payment will be placed in the due date register.

Hvilke banker tilbyr tjenesten Send til nettbank?

KLP Banken og Skandiabanken er først ute med å tilby tjenesten, men alle banker har mulighet til å kople seg på. Om du ønsker at din bank skal tilby dette, oppfordrer vi deg til å kontakte din bank for å melde interesse for tjenesten.

Kva for banker tilbyr tenesta Send til nettbank?

KLP Banken og Skandiabanken er først ute med å tilby tenesta, men alle banker har moglegheit til å kople seg på. Om du ynskjer at din bank skal tilby dette, oppfordrer vi deg til å kontakte banken din for å melde interesse for tenesta.

Which banks offer the Send to online bank service?

KLP Banken and Skandiabanken are the first to offer this service, but all banks are able to sign up for it. If you would like your bank to offer this, you should contact your bank to inform them of your interest in this service.

Hvor finner jeg Digipost sine apper for iOS og Android?

Appen for iOS finner du i Apples App store

iOS-appen er optimalisert for iPhone, iPod Touch og iPad. Du må ha iOS 7.0 eller nyere for å bruke appen.

Appen for Android finner du i Google Play Store.

Alle Android-enheter med Android versjon 4.0 (Ice Cream Sandwich) eller nyere kan bruke appen.

Kvar finn eg Digipost sine appar for iOS og Android?

Appen for iOS finner du i Apples App store

iOS-appen er optimalisert for iPhone, iPod Touch og iPad. Du må ha iOS 7.0 eller nyare for å bruke appen.

Appen for Android finn du i Google Play Store.

Alle Android-einheiter med Android versjon 4.0 (Ice Cream Sandwich) eller nyare kan bruke appen.

Where can I find Digipost's apps for iOS and Android?

You can find the app for iOS in Apples App store

The iOS app is optimized for iPhone, iPod Touch and iPad. You must have iOS 7.0 or a newer version to be able to use the app.

You can find the app for Android in Google Play Store.

All Android devices with Android version 4.0 (Ice Cream Sandwich) or newer versions can use the app.

Hvordan vedlikeholdes sikkerheten i iOS-appen?

Brev og kvitteringer som lastes ned til din iOS-enhet lagres med AES256-kryptering, med ditt passord som krypteringsnøkkel. Dine innloggingsdetaljer lagres i Apples Keychain på din enhet. Du kan skru på automatisk utlogging fra Digipost under instillingene på mobilen eller nettbrettet, slik at appen logger deg ut når du lukker den.

Vi anbefaler at du skrur på automatisk utlogging hvis du ikke har på skjermlås på enheten.

Korleis vert sikkerheita i iOS-appen vedlikehaldt?

Brev og kvitteringar som vert lasta ned til din iOS-einheit blir lagra med AES256-kryptering, med passordet ditt som krypteringsnøkkel. Innloggingsdetaljane dine vert lagra i Apples Keychain på einheita di. Du kan skru på automatisk utlogging fra Digipost under innstillingane på mobilen eller nettbrettet, slik at appen loggar deg ut når du stengjer den.

Vi anbefalar at du skrur på automatisk utlogging om du ikkje har skjermlås på einheita.

How is security protected in the iOS app?

Post and receipts that are downloaded to your iOS device are stored with AES256 encryption, with your password as the encryption key. Your log-in details are stored in Apple's Keychain on your device. You can turn on automatic log-out from Digipost under the mobile or tablet settings, so that the app logs you out when you close it.

We recommend that you turn on automatic log-out if your device does not have a screen lock.

Hvordan vedlikeholdes sikkerheten i Android-appen?

Android-appen bruker Digipost sitt OAuth2-API, som vil si at applikasjonen aldri er i besittelse av ditt passord, men kun din tillatelse til å hente data fra din konto.

Dersom du har skrudd på skjermlås på enheten din vil applikasjonen lagre denne innloggingen kryptert, slik at du slipper å logge inn hver gang du skal bruke Digipost. Hvis du ikke har skrudd på skjermlås vil du måtte logge inn på nytt hver gang.

Innhold som hentes fra Digipost (for eksempel brev eller kvitteringer), lagres aldri lokalt på enheten, men lastes og vises når du trenger det.

Korleis vedlikehalde sikkerheita i Android-appen?

Android-appen bruker Digipost sitt OAuth2-API, som vil seie at applikasjonen aldri er i besittelse av passordet ditt, men kun har tillatelse til å hente data fra kontoen din.

Dersom du har skrudd på skjermlås på einheita di vil applikasjonen lagre denne innlogginga kryptert, slik at du slepp å logge inn kvar gong du skal nytte Digipost. Om du ikkje har skrudd på skjermlåsen vil du måtte logge inn på nytt kvar gang.

Innhold frå Digipost, for eksempel brev eller kvitteringar, vert aldri lagra lokalt på einheita, men blir opplasta og vist når du treng det.

How is security protected in the Android app?

The Android app uses Digipost's OAuth2-API, which means that the application never has your password, but only has authorization to get data from your account.

If you have turned on the screen lock on your device, the application will store an encrypted version of your log-in, so that you do not have to log in every time you use Digipost. If you have not turned on the screen lock, you will have to log in again each time.

Content that is loaded from Digipost, such as post or receipts, is never stored locally on the device, but loaded and displayed when you require it.

Sende og motta post

Sende og motta post

Sending and receiving post

Hva slags post kan jeg motta og sende i Digipost?

Du kan motta alle typer brev som i dag sendes fysisk som papirpost. I tillegg kan du motta forsendelser som på grunn av sikkerhetskrav eller formaliteter ikke er egnet for vanlig e-post. Avtaledokumenter, forsikringspoliser, fakturaer, årsoppgaver, kontoutskrifter, PIN-koder og søknader er gode eksempler på post det er naturlig å motta gjennom Digipost.

Digipost er også godt egnet til å sende attester, husleiekontrakter, kjøpsavtaler, klasselister, sakspapirer eller nabovarsler. All informasjon krypteres og du kan være sikker på at den som mottar brevet faktisk er rette vedkommende, fordi alle i systemet har bekreftet hvem de er.

Kva slags post kan eg motta og sende i Digipost?

Du kan motta alle typar brev som i dag blir sendt fysisk som papirpost. I tillegg kan du motta sendingar som på grunn av sikkerheitskrav eller formaliteter ikkje er eigna for vanleg e-post. Avtaledokument, forsikringspolisar, fakturaer, årsoppgåver, kontoutskrifter, PIN-kodar og søknader er gode eksempel på post det er naturleg å motta gjennom Digipost.

Digipost er og godt egna til å sende attestar, husleigekontrakter, kjøpsavtalar, klasselister, sakspapir eller nabovarslar. All informasjon blir kryptert og du kan vere sikker på at den som sender eller mottek brevet faktisk er rette vedkommende, fordi alle i systemet har bekrefta kven dei er.

Which types of post can I receive and send in Digipost?

You can receive all types of post that today is sent physically as printed post. You can also receive post that due to security requirements or formalities cannot be sent by ordinary email. Agreement documents, insurance policies, invoices, annual statements, account statements, PIN codes and applications are good examples of post that it is natural to receive via Digipost.

Digipost is also suitable to send certificates, rental contracts, purchase agreements, class lists, case documents or neighbor alerts. All information is encrypted and you can be certain that the sender or recipient of the post is the correct person, because everyone in the system has verified their identity.

Hvordan sendes post til min digitale postkasse?

Når du registrerer deg kopler Digipost fødselsnummeret ditt med adressene som ligger i Postens adresseregister. I tillegg er din digitale postkasse knyttet til fødselsnummeret ditt og din unike Digipost-adresse.

Avsendere kan dermed bruke Digipost-adresse, navn, postadresse eller postnummer for å sende deg digital post. I tillegg kan bedrifter søke etter mottakere ved bruk av fødselsnummer. Hvis du flytter, kan du melde adresseendring på vanlig måte til Posten, så vil dette automatisk endres i Digipost ved neste oppdatering mot Postens adresseregister. Du kan være registrert med flere adresser om du ønsker.

Korleis blir post sendt til mi digitale postkasse?

Når du registrerer deg kopler Digipost fødselsnummeret ditt med adressene som ligg i Postens adresseregister. I tillegg er den digitale postkassa di knytt til fødselsnummeret ditt og den unike Digipost-adressa di.

Avsendarar kan dermed nytte Digipost-adressene, namn, postadresse eller postnummer for å sende deg digital post. I tillegg kan bedrifter søke etter mottakarar ved bruk av fødselsnummer. Om du flyttar, kan du melde adresseendring på vanleg måte til Posten, så vil dette automatisk bli endra i Digipost ved neste oppdatering mot Postens adresseregister. Du kan vere registrert med fleire adresser om du ynskjer det.

How is post sent to my digital mailbox?

When you register, Digipost links your national identity number with the addresses in Norway Post's address register. In addition, your digital mailbox is linked to your national identity number and your unique Digipost address.

This means that senders can use your Digipost address, name, postal address or postcode to send you digital mail. Companies can also search for recipients using national identity numbers. If you move, you can notify your change of address to Norway Post in the usual way, and this will be changed automatically in Digipost when it is next updated against Norway Post's address register. You may be registered with several addresses, if you require.

Hvordan vet jeg om jeg har fått ny post i min digitale postkasse?

Når du får ny post sendes det et varsel til e-postadressen du har oppgitt i kontaktinformasjonen din. Spesielt viktige brev kan også varsles per SMS, om avsenderen ønsker det. Om du ikke mottar varslene dine kan du kontrollere at kontaktinformasjonen din er riktig. Det gjør du under Varsling og kontaktinfo i innstillingene dine, som du finner ved å trykke på knappen med navnet ditt eller et tannhjul. Av sikkerhetshensyn anbefaler vi at du verifiserer at e-postadressen og mobilnummeret du oppgir er korrekt.

Korleis veit eg om eg har fått ny post i mi digitale postkasse?

Når du får ny post kjem eit varsel til e-postadressa du har oppgitt i kontaktinformasjonen din. Spesielt viktige brev kan og bli varsla per SMS, om avsendaren ynskjer det. Om du ikkje mottek varsla dine kan du kontrollere at kontaktinformasjonen din er korrekt. Det gjer du under Varsling og kontaktinfo i innstillingane dine, som du finn ved å trykkje på knappen med namnet ditt eller eit tannhjul. Av hensyn til sikkerheita anbefalar vi at du verifiserer at e-postadressa og mobilnummeret du oppgir er korrekt.

How do I know that I have new post in my digital mailbox?

When you get new post, a message is sent to the email address you have registered in your contact details. Particularly important letters can also be notified by text message, if the sender so requires. If you do not receive your messages, you should check that your contact details are correct. You can do this under Messages and contact details under your settings, which you can find by clicking on the button with your name, or on the cogwheel. For security reasons we recommend that you verify that the email address and mobile number you have stated are correct.

Hvordan sender jeg brev i Digipost?

Logg deg inn i Digipost og klikk på Nytt brev i venstremenyen. Klikk på knappen Velg filen du vil sende og last opp innholdet til brevet. Om ønskelig kan du redigere teksten i emnefeltet. Søk frem mottakerne du ønsker å sende brevet til ved å skrive navn, adresse og/eller postnummer i feltet Til.

Dersom du ikke finner de du ønsker å sende til, kan det være at de ikke ønsker å være tilgjengelig for offentlig oppslag. Det kan også hende at de ennå ikke er registrert i Digipost.

Når du sender til flere mottakere om gangen, kan du opprette og navngi en kontaktliste som kan gjenbrukes neste gang du vil sende brev til de samme mottakerne.

De fleste brev som sendes i Digipost er i formatet PDF, men vi åpner stadig for flere filtyper og de fleste standardformater støttes nå. Du kan lese mer om hvordan du sender brev her.

Korleis sender eg brev i Digipost?

Logg deg inn i Digipost og klikk på Nytt brev i venstremenyen. Klikk på knappen Velg filen du vil sende og last opp innhaldet til brevet. Om ønskelig kan du redigere teksten i emnefeltet. Søk fram mottakarane du ynskjer å sende brevet til ved å skrive namn, adresse og/eller postnummer i feltet Til.

Dersom du ikkje finn den du ynskjer å sende til, kan det vere at dei ikkje ynskjer å vere tilgjengelig for offentleg oppslag. Det kan og hende at dei enno ikkje er registrert i Digipost.

Når du sender til fleire mottakarar om gongen, kan du opprette og namngi ei kontaktliste som kan brukast ved neste høve du vil sende brev til dei same mottakarane.

Dei fleste breva som vert sendt i Digipost er i PDF-format, men vi opnar stadig for fleire filtypar og vi støttar dei fleste standardformata. Du kan lese meir om korleis du sender brev her.

How do I send post in Digipost?

Log into Digipost and click on New letter in the left-hand menu. Click on Select the file you wish to send and upload the content to the letter. If you require, you can edit the text in the subject field. Search for the recipients you wish to send the letter to by writing the name, address and/or postcode in the To field.

If you do not find the recipients you wish to send to, it is possible that they do not wish to be available for public searches. It is also possible that they are not yet registered in Digipost.

When you send to several recipients at the same time, you can create and name a contact list that can be used again the next time you wish to send post to the same recipients.

Most post that is sent in Digipost is in the PDF format, but we are continuously making more file types available, and most standard formats are now supported. Read more about how to send post here.

Bør jeg be om sikker autentisering med BankID eller Buypass hos den som mottar brevet mitt?

Den grunnleggende sikkerheten i Digipost er høy nok for de aller fleste digitale brevsendinger. Likevel har du muligheten til å kreve at mottakeren skal bruke BankID eller Buypass for å lese brevet ditt.

Bør eg be om sikker autentisering med BankID eller Buypass hjå den som mottek brevet mitt?

Den grunnleggjande sikkerheita i Digipost er høg nok for dei aller fleste digitale brevsendingar. Samstundes har du moglegheita til å kreve at mottakaren skal nytte BankID eller Buypass for å lese brevet ditt.

Should I request secure authentication with BankID or Buypass from recipients of my letter?

The basic security in Digipost is high enough for most digital post. Nonetheless, you can require the recipient to use BankID or Buypass to read your post.

Hvordan kan jeg forhindre at andre finner meg i Digipost?

Dersom ditt telefonnummer er registrert som hemmelig i søketjenester som Gule Sider eller Opplysningen 1881, vil likevel adressen kunne finnes ved oppslag i Digipost. Du kan du skru av synligheten under Personlig info i innstillingene dine, som du finner ved å trykke på knappen med navnet ditt eller et tannhjul. Fjern haken tilhørende teksten "Jeg godtar at min adresse er synlig for andre brukere". Du kan også blokkere enkeltpersoner fra å sende deg brev igjen. Dette gjøres under Blokkering av avsendere.

Dersom din fysiske postadresse er registrert som hemmelig hos Posten, vil du ikke kunne søkes frem i Digipost.

Korleis kan eg hindre at andre finn meg i Digipost?

Dersom telefonnummeret ditt er registrert som hemmeleg i søketenester som Gule Sider eller Opplysningen 1881, vil likevel kunne finne adressa i Digipost. Du kan du skru av synlegheita under Personlig info i innstillingane dine, som du finn ved å trykkje på knappen med namnet ditt eller eit tannhjul. Fjern haka ved teksten "Eg godtek at mi adresse er synleg for andre brukarar". Du kan og blokkere enkeltpersonar frå å sende deg brev igjen. Dette kan du gjere under Blokkering av avsendarar.

Dersom den fysiske postadressa di er registrert som hemmeleg hjå Posten, vil du ikkje kunne søke fram denne i Digipost.

How can I prevent others from finding me in Digipost?

If your telephone number is registered as undisclosed in directory inquiries such as the Yellow Pages or "Opplysningen 1881", it will still be possible to find your address via look-up in Digipost. You can turn this off under Personal information under your settings, which you can find by clicking on the button with your name, or on the cogwheel. Untick "I allow my address to be visible to other users". You can also block specific individuals from sending you any further post. You can do this under Blocking senders.

If your physical postal address is registered as undisclosed at Norway Post, it will not be possible to look you up in Digipost.

Hva kan jeg gjøre hvis jeg har sendt brev til feil person?

Dersom uhellet er ute og du har sendt feil er det dessverre ikke mulig å rette det opp. Dette gjelder i Digipost på samme måte som for den vanlige posten eller e-posten din.

Kva kan eg gjere om eg har sendt brev til feil person?

Dersom uhellet er ute og du har sendt feil er det dessverre ikkje mogleg å rette det opp. Dette gjeld i Digipost på same måte som for den vanlege fysiske posten du sender.

What can I do if I have sent post to the wrong person?

If you have accidentally sent to the wrong person, unfortunately this cannot be corrected. This applies to Digipost in the same way as to your ordinary physical post.

Hvor finner jeg brev jeg har sendt eller kladdet?

Når du sender brev i Digipost lagres en kopi i Sendte brev, som du finner i venstremenyen når du er innlogget. Du kan enkelt slette brevene ved å markere ett eller flere, og velge Slett i toppmenyen. Påbegynte brev lagres i Usendte brev. Du kan fortsette arbeidet med et påbegynt brev ved å åpne det.

Kvar finn eg brev eg har sendt eller kladda?

Når du sender brev i Digipost legges ein kopi i Sendte brev, som du finn i venstremenyen når du er innlogga. Du kan enkelt slette brevene ved å markere eitt eller flere, og velge Slett i toppmenyen. Påstarta brev legg seg i Usendte brev. Du kan fortsette arbeidet med eit påstarta brev ved å opne det.

How do I find a letter I have sent, or a draft?

When you send a letter in Digipost, a copy is saved in Sent letters in the left-hand menu when you are logged in. You can easily delete your letters by selecting one or more and clicking Delete in the top menu. Drafts are stored in Drafts. You can resume working with a draft by opening it.

Er det sikkert å sende brev i Digipost?

Sikkerheten i Digipost er svært høy. Alle meldinger er kryptert både når de sendes og der de lagres. Alle avsendere og mottakere i Digipost har bekreftet hvem de er med en sikker elektronisk ID, slik at det ikke finnes falske identiteter i tjenesten.

Er det sikkert å sende brev i Digipost?

Sikkerheita i Digipost er svært høg. Alle meldingar er kryptert både når dei vert sendt og lagra. Alle avsendarar og mottakarar i Digipost har bekrefta kven dei er med ein sikker elektronisk ID, slik at det ikkje finst falske identitetar i tenesta.

Is it safe to send post in Digipost?

The level of security in Digipost is very high. All messages are encrypted both when they are sent and when they are stored. All senders and recipients in Digipost have verified their identity with a secure electronic ID, so that there are no false identities in this service.

Hvorfor mottar jeg ikke post i den digitale postkassen min?

Dersom du ikke mottar post, kan det være at dine avsendere ikke er registrert i Digipost ennå. Det vil ta tid å kople private og offentlige virksomheter til Digipost-løsningen, derfor kan det gå litt tid før du mottar post. Dersom du ikke mottar post fra avsendere du vet bruker systemet, kan du kontakte dem og opplyse om din Digipost-adresse.

Kontroller også at dine adresseopplysninger hos avsender stemmer overens med adresseinformasjonen som Posten har registrert. Et avvik her vil kunne medføre at avsender ikke oppdager at du har en digital postkasse i Digipost. Du kan se hvilken adresse du er registrert med under Personlig info i innstillingene dine, som du finner ved å trykke på knappen med navnet ditt eller et tannhjul.

Kvifor mottek eg ikkje post i den digitale postkassa mi?

Dersom du ikkje mottek post, kan det vere at kontaktane dine ikkje er registrert i Digipost enno. Det vil ta tid å kople private og offentlige verksemder til Digipost-løysinga, difor kan det gå litt tid før du mottek post. Dersom du ikkje mottek post frå avsendarar du veit nyttar systemet, kan du kontakte dei og opplyse om Digipost-adressa di.

Kontroller og at adresseopplysningane dine hjå avsendar stemmer med adresseinformasjonen som Posten har registrert. Eit avvik vil kunne medføre at avsendar ikkje oppdagar at du har ei digital postkasse i Digipost. Du kan sjå kva for adresse du er registrert med under Personlig info i innstillingane dine, som du finn ved å trykkje på knappen med namnet ditt eller eit tannhjul.

Why do I not receive any post in my digital mailbox?

If you do not receive any post, this may be because your contacts are not registered in Digipost yet. It will take some time for private and public enterprises to be connected to the Digipost solution, so that it may be a little while before you receive post from them via Digipost. If you do not receive post from senders that you know to be users of the system, you can contact them to inform them of your Digipost address.

You should also check that your address details held by the sender correspond to the address details registered by Norway Post. Any discrepancy might prevent the sender from knowing that you have a digital mailbox in Digipost. You can see the address registered for you under Personal details under your settings, which you can find by clicking on the button with your name, or on the cogwheel.

Sikker digital post fra det offentlige

Sikker digital post frå det offentlige

Secure digital post from public authorities

Hva er Sikker digital post (SDP)?

Sikker digital post er en sentral tjeneste som Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) tilbyr til offentlig sektor for utsendelse av sikker digital post. I utgangspunktet kan alle offentlige virksomheter benytte seg av denne tjenesten. Alle statlige forvaltningsorganer skal innen 1. juli 2015 lage en plan for å ta løsningen for sikker digital post i bruk. Offentlig sektor er pålagt å ta i bruk denne tjenesten innen første kvartal 2016.

Kva er Sikker digital post (SDP)?

Sikker digital post er ei sentral teneste som Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) tilbyr til offentlig sektor for utsending av sikker digital post. I utgangspunktet kan alle offentlege verksemder nytte seg av denne tenesta. Alle statlege forvaltningsorgan skal innan 1. juli 2015 lage ein plan for å ta løysninga for sikker digital post i bruk. Offentlig sektor er pålagd å ta i bruk denne tenesta innan første kvartal 2016.

What is Secure digital post (SDP)?

Secure digital post is a central service offered by Difi (the Norwegian Agency for Public Management and eGovernment) to public authorities, for the distribution of secure digital post. In principle all public enterprises can use this service. Before 1 July 2015, all government administrative bodies must draw up a plan for the implementation of secure digital post. Public authorities are required to implement this service before Q1 2016.

Hva betyr det for meg at det offentlige sender post til Digipost?

For deg som allerede har valgt deg en digital postkasse i Digipost vil du i fremtiden kunne få svar på søknader og henvendelser, vedtak og andre viktige brev fra stat og kommune her. For deg som enda ikke har valgt digital postkasse, oppfordres du til å registrere deg i dag. Vi vil i nær fremtid tilrettelegge for at du vil få din offentlige digitale post i Digipost.

Les mer om hva digitaliseringen betyr for deg.

Om du ikke ønsker post fra det offentlige vil du kunne reservere deg mot dette.

Kva betyr det for meg at det offentlige sender post til Digipost?

For deg som allereie har en digital postkasse i Digipost vil du i fremtida kunne få svar på søknader og spørsmål, vedtak og andre viktige brev frå stat og kommune. For deg som enda ikkje har valgt digital postkasse, vert du oppfordra til å registrere deg i dag.

Les mer om kva digitaliseringa betyr for deg.

Om du ikkje ynskjer post frå det offentlige vil du kunne reservere deg mot dette.

What does it mean for me that public authorities send post via Digipost?

If you already have a digital mailbox in Digipost, in future you will be able to receive replies to applications and inquiries, decisions and other important correspondence from central and local government. If you do not yet have a digital mailbox, you should register today.

Read more about what digitization means for you.

If you do not wish to receive post from public authorities in Digipost, you can opt out of this.

Hvorfor trenger jeg sikker digital post når jeg har e-post?

Når man sender post via e-post kan man ikke garantere for hvem som er avsender eller mottaker, ettersom det er enkelt å utgi seg for en annen enn den man er. Alle som bruker Digipost har bekreftet identiteten sin gjennom BankID eller Buypass, derfor kan du være helt sikker på at du kommuniserer med riktig person eller bedrift. Manglende kryptering i e-postløsninger gjør også dette til en svært usikker kanal. Det er derfor ikke lov for det offentlige å sende sensitiv informasjon, som for eksempel helseopplysninger, på e-post. Digipost er laget med tilsvarende sikkerhet som du er vant med i nettbanken, og tilfredsstiller derfor sikkerhetskravene til det offentlige.

Kvifor treng eg sikker digital post når eg har e-post?

Når ein sender post via e-post kan ein ikkje garantere for kven som er avsendar eller mottakar, ettersom det er enkelt å gi seg ut for ein annan enn den ein er. Alle som nyttar Digipost har bekrefta identiteten sin gjennom BankID eller Buypass, kan difor vere heilt sikker på at dei kommuniserar med korrekt person eller bedrift. Manglande kryptering i e-postløysninger gjer og dette til ein svært usikker kanal. Det er difor ikkje lov for det offentlige å sende sensitiv informasjon, som for eksempel helseopplysningar, på e-post. Digipost er laga med tilsvarande sikkerheit som du er vant med i nettbanken, og tilfredsstiller difor sikkerheitskrava til det offentlege.

Why do I need digital post when I have email?

When you send post via email there is no guarantee of the identity of the sender or recipient, since it is easy to pretend to be someone else. Every user of Digipost has verified their identity via BankID or Buypass, so that you can be quite certain that you are communicating with the right person or company. The lack of encryption of email solutions also makes this a less secure means of communication. Public authorities are therefore not permitted to send sensitive information, such as health details, via email. Digipost is created with the same level security as you know from your online bank, and therefore fulfills the security requirements to which public authorities are subject.

Hva må jeg gjøre for å få digital post fra det offentlige?

Det offentlige ønsker at all viktig post skal komme i din digitale postkasse fremfor på papir. Når du registrerer deg i Digipost gir du samtidig samtykke til at det offentlige kan sende deg posten digitalt. Du vil få digitale brev fra stadig flere av de offentlige aktørene i takt med at de kobler seg på.

Dette må du gjøre motta offentlig post digitalt:

 • Du har allerede Digipost-konto: Du trenger ikke å foreta deg noe. Du har ved å registrere deg i Digipost gitt samtykke til at det offentlige kan sende deg brev digitalt, og får automatisk posten tilsendt til din Digipost-konto når det offentlige starter utsendelsene.
 • Du har ikkje digital postkasse: Du må opprette ei digital postkasse hjå ein av dei to godkjente leverandørene for offentlig digital post.
Kva må eg gjere for å få digital post frå det offentlige?

Det offentlige ynskjer at all viktig post skal kome i den digitale postkassa di framfor på papir. Når du registrerer deg i Digipost gir du samtidig samtykke til at det offentlege kan sende deg posten digitalt. Du vil få digitale brev frå stadig fleire av dei offentlege aktørane i takt med at dei koplar seg på.

Dette må du gjere for å motta offentlig post digitalt:

 • Du har allereie Digipost-konto: Du treng ikkje gjere noko. Du har ved å registrere deg i Digipost gitt samtykke til at det offentlige kan sende deg brev digitalt, og får automatisk posten tilsendt til Digipost-kontoen din når det offentlige startar utsendingane.
 • Du har ikkje digital postkasse: Du må opprette en digital postkasse hos en av de to godkjente leverandørene for offentlig digital post. I tillegg til Digipost kan du velge løsningen e-Boks.
What must I do to get digital post from public authorities?

Public authorities require all important post to be distributed to digital mailboxes, rather than as printed post. When you register in Digipost you also consent to receiving digital post from public authorities. You will receive digital post from more and more public authorities, as they become connected to Digipost.

This is what you must do to receive digital post from public authorities:

 • You already have a Digipost account:: You do not need to do anything. By registering in Digipost you have consented to public authorities sending you digital post, and post is sent to your Digipost account automatically when public authorities start to send digital post.
 • You do not have a digital mailbox:: You must set up a digital mailbox with one of the two approved suppliers of public digital post.
Når får jeg offentlig post digitalt?

Flere offentlige virksomheter sender allerede digital post i Digipost, og stadig flere kobler seg til.

Innen første kvartal 2016 er alle statlige forvaltningsorganer pålagt å ta tjenesten i bruk.

Når får eg offentlig post digitalt?

Fleire offentlige verksemder sender allerede digital post i Digipost, og stadig fleire koplar seg til.

Innan første kvartal 2016 er alle statlege forvaltningsorgan pålagd å ta tenesten i bruk.

When will I start receiving digital post from public authorities?

Several public enterprises already send digital post via Digipost, and more and more are signing up for this.

Before Q1 2016, all government administrative bodies are required to use this service.

Kan jeg velge å fortsatt motta post på papir?

Dersom du ikke oppretter en digital postkasse får du brev på papir som før.

I henhold til Forvaltningsloven er det også mulig å registrere en generell reservasjon mot digital kommunikasjon fra det offentlige. Mer informasjon om dette finner du på norge.no.

Kan eg velje om eg framleis vil motta post på papir?

Dersom du ikkje opprettar ei digital postkasse får du brev på papir som før.

I henhald til Forvaltningslova er det og mogleg å registrere ein generell reservasjon mot digital kommunikasjon frå det offentlege. Meir informasjon om dette finn du på norge.no.

Can I choose to continue to receive printed post?

If you do not set up a digital mailbox, you will receive printed post as before.

In accordance with the Norwegian Public Administration Act it is possible to register a general opt-out from digital communication with public authorities. You can find more information about this at norge.no.

Hva er forskjellen på post som sendes med SDP og vanlig post i Digipost?

Mottakere av digital post vil i praksis merke liten forskjell i selve Digipost. All digital post fra offentlig eller privat sektor vil bli levert i din Digipost-konto. Personer som har en digital postkasse i både Digipost og e-Boks må velge Digipost som “offentlig postkasse” på norge.no for å få posten tilsendt til Digipost.

Kva er forskjellen på post som vert sendt med SDP og vanlig post i Digipost?

Mottakarar av digital post vil i praksis merke liten forskjell i sjølve Digipost. All digital post frå offentleg eller privat sektor vil bli levert i din Digipost-konto. Personar som har ei digital postkasse i både Digipost og e-Boks må velje Digipost som “offentleg postkasse” på norge.no for å få posten tilsendt til Digipost.

What is the difference between post sent by SDP and normal post in Digipost?

Recipients of digital post will in practice not experience much difference in Digipost. All digital post from the public or private sector will be delivered to your Digipost account. Individuals with a digital mailbox in both Digipost and e-Boks must select Digipost as “public mailbox” at norge.no to have post sent to Digipost.

Hvilke typer post sender de offentlige avsenderne?

Offentlige avsendere kan i utgangspunktet sende all post via sikker digital post som de i dag sender via fysisk post. Eksempler på post som sendes er vedtak fra kommuner, innkallinger og bekreftelse på utbetalinger.

Kva type post kjem frå dei offentlage avsendarane?

Offentlige avsendarar kan i utgangspunktet sende all post via sikker digital post som dei i dag sender via fysisk post. Eksempel på post som blir sendt er vedtak fra kommuner, innkallingar og bekreftelse på utbetalinger.

Which types of post are sent by senders in the public sector?

In principle, senders in the public sector can send all post via secure digital mail that they today send via physical post. Examples of post that is sent are municipal decisions, invitations to meetings and payment confirmations.

Hva er forskjellen på sikkerhetsnivåene avsenderne ber om?

Hvis du er innlogget med ID-porten nivå 4 kan du lese alle brev i Digipost-postkassen din. Hvis du er innlogget med ID-porten nivå 3 (MinID) må du logge inn med Signicat nivå 4 for å lese brev fra privat sektor som krever nivå 4 eller med ID-porten nivå 4 for å lese brev fra offentlig sektor som krever nivå 4.

Alle brev fra offentlig sektor krever ID-porten innlogging for å åpne brevet. Dette er uavhengig av autentiseringsnivå som bruker er logget inn med. Grunnen til dette er at ID-porten er en felles innlogging for alle offentlige tjenester og åpning av offentlige brev i Digipost betraktes som en offentlig tjeneste. Ønsker du mer informasjon om dette, vennligst ta kontakt med brukerstotte@difi.no som er ansvarlig for offentlige brev som sendes til Digipost.

Kva er forskjellen på sikkerhetsnivåa avsendarane ber om?

Om du er innlogga med ID-porten nivå 4 kan du lese alle brev i Digipost-kassa di. Om du er innlogga med ID-porten nivå 3 (MinID) må du logge inn med Signicat nivå 4 for å lese brev frå privat sektor som krev nivå 4 eller med ID-porten nivå 4 for å lese brev frå offentleg sektor som krev nivå 4.

Alle brev fra offentlig sektor krev innlogging i ID-porten for å opne brevet. Dette er uavhengig av autentiseringsnivå som brukar er logga inn med. Årsaka til dette er at ID-porten er ei felles innlogging for alle offentlige tenester og opning av offentlige brev i Digipost er betrakta som ei offentleg teneste. Ynskjer du meir informasjon om dette, ver venleg å ta kontakt med brukerstotte@difi.no som er ansvarleg for offentlige brev som vert sendt til Digipost.

What are the different security levels requested by senders?

If you are logged in under ID-porten level 4 you can read all post in your Digipost mailbox. If you are logged in under ID-porten level 3 (MinID) you must log in under Signicat level 4 to read post from the private sector requiring level 4, or under ID-porten level 4 to read post from public authorities requiring level 4.

All post from public authorities requires log-in via ID-porten to open any letters, irrespective of the authentication level with which users are logged in. The reason is that ID-porten is a shared log-in for all public services, and opening post from public authorities in Digipost is considered to be a public service. If you require more information about this, please contact brukerstotte@difi.no, which is responsible for post sent to Digipost by public authorities.

Hvilke sikkerhetsnivåer finnes i ID-porten?

ID-porten tilbyr 4 innloggingsalternativer:

MinID (nivå 3)

 • Innlogging med fødselsnummer/passord, deretter med kode fra enten SMS eller PIN-kode brev
 • Dette er den mest brukte innloggingsmekanismen i ID-porten

BankID (nivå 4)

 • Innlogging med kodebrikke fra banken din
 • ID-porten støtter ikke BankID på mobil
 • ID-porten støtter fra 18.11.2014 BankID 2.0 (uten behov for Java)

Buypass (nivå 4)

 • Innlogging med smartkort og kortleser

Commfides (nivå 4)

 • Innlogging med USB pinne
Kva for sikkerhetsnivå har ID-porten?

ID-porten tilbyr 4 innloggingsalternativ:

MinID (nivå 3)

 • Innlogging med fødselsnummer/passord, deretter med kode fra enten SMS eller PIN-kode brev
 • Dette er den mest brukte innloggingsmekanismen i ID-porten

MinID (nivå 4)

 • Innlogging med kodebrikke frå banken din
 • ID-porten støttar ikke BankID på mobil
 • ID-porten støttar fra 18.11.2014 BankID 2.0 (uten behov for Java)

Buypass (nivå 4)

 • Innlogging med smartkort og kortlesar

Commfides (nivå 4)

 • Innlogging med USB pinne
Which security levels are found in ID-porten?

ID-porten offers 4 log-in alternatives:

MinID (level 3)

 • Log-in with national identity number/password, and then with the code from either a text message or PIN-code letter.
 • This is the most commonly used log-in mechanism in ID-porten

MinID (level 4)

 • Log-in with the code disc from your bank.
 • ID-porten does not support BankID on mobile phones.
 • As from 18.11.2014, ID-porten supports BankID 2.0 (without any need for Java).

Buypass (level 4)

 • Log-in with smart card and card reader.

Commfides (level 4)

 • Log-in with USB stick.
Hvorfor kan jeg ikke bruke BankID på mobil i ID-porten?

ID-porten støtter ikke BankID på mobil.

Kvifor kan eg ikkje nytte BankID på mobil i ID-porten?

ID-porten støttar ikkje BankID på mobil.

Why cannot I use BankID on a mobile phone in ID-porten?

ID-porten does not support BankID on mobile phones.

Teknisk

Teknisk

Technical

Hvordan kan jeg laste opp eller laste ned brev og filer?

Opplasting av filer gjøres ved å trykke på Last opp i venstremenyen. Du kan laste opp de fleste filtyper i Digipost og vil kunne se innholdet i standardformater direkte i Digipost. Andre filformater vil lagres i arkivet ditt, så kan du laste ned filen for å se innholdet. Les mer om hvordan du laster opp dokumenter her.

For å laste ned brev eller filer åpner du innholdet i Digipost og klikker på menyvalget Last ned dokumentet, som du finner i verktøylinjen til høyre på skjermen.

Korleis kan eg laste opp eller laste ned brev og filer?

Du lastar opp filer ved å trykkje på Last opp i venstremenyen. Du kan laste opp dei fleste filtypar i Digipost og vil kunne sjå innhaldet i standardformater direkte i Digipost. Andre filformat blir lagra i arkivet ditt, slik du kan laste ned filen for å sjå innholdet. Les meir om korleis du lastar opp dokumenter her.

For å laste ned brev eller filer opner du innhaldet i Digipost og klikkar på menyvalget Last ned dokumentet, som du finn i verktøylinja til høgre på skjermen.

Why cannot I upload or download letters and files?

Files are uploaded by clicking on Upload i venstremenyen. You can upload most file types in Digipost and you will be able to view the content in standard formats directly in Digipost. Other file formats will be stored in your archive, so that you must download the file in order to view the content. Read more about how to upload documents here..

To download letters or files, open the content in Digipost and click on Download the document, which you will find in the toolbar to the right on the screen.

Hvorfor får jeg ikke lastet opp dokumentene mine?

Opplastingsfunksjonen støtter alle dokumenttyper, med unntak av HTML-filer. Maks filstørrelse per fil er 100 MB. Hvis du ikke får lastet opp en fil som er innenfor disse rammene kan du kontakte kundeservice på kundeservice@digipost.no eller på telefon 04004.

Kvifor får eg ikkje lasta opp dokumenta mine?

Opplastingsfunksjonen støttar alle dokumenttypar, med unntak av HTML-filer. Maks filstørrelse per fil er 100 MB. Om du ikkje får lasta opp ei fil som er innanfor desse rammene kan du kontakte kundeservice på kundeservice@digipost.no eller på telefon 04004.

Why cannot I upload my documents?

The upload function supports all document types, with the exception of HTML files. The maximum file size per file is 100 MB. If you cannot upload a file that fulfills these requirements, you can contact customer service at kundeservice@digipost.no or on telephone no. 04004 (from abroad +47 21 31 62 60).

Hvorfor får jeg ikke registrert meg i Digipost?

For å kunne registrere deg i Digipost må du ha tilgang til en personlig BankID (autentiseringsløsning for nettbank eller på mobil) eller Buypass (autentiseringsløsning utstedt av Buypass, Altinn eller Norsk tipping). Har du ikke noen av disse løsningene, kan du kontakte din bank for å bestille BankID, eller bestille Buypass på Buypass sine nettsider.

Opplever du problemer med din BankID eller Buypass, finner du hjelp på disse sidene:

Kvifor får eg ikkje registrert meg i Digipost?

For å kunne registrere deg i Digipost må du ha tilgong til ein personleg BankID (autentiseringsløysning for nettbank eller på mobil) eller Buypass (autentiseringsløysning utstedt av Buypass, Altinn eller Norsk tipping). Har du inga av desse løysningene, kan du kontakte banken din for å bestille BankID, eller bestille Buypass på Buypass sine nettsider.

OM du opplever problemer med din BankID eller Buypass, finn du hjelp på disse sidene:

Why cannot I register in Digipost?

To be able to register in Digipost, you must have access to a personal BankID (authentication solution for online banking or on mobile phones) or Buypass (authentication solution issued by Buypass, Altinn and Norsk tipping). If you do not have access to any of these solutions, you can contact your bank to order BankID, or order Buypass on Buypass' website.

If you have problems with your BankID or Buypass, you can find help on these pages:

Hvordan kan jeg endre passordet mitt?

På innloggingssiden kan du klikke på Glemt passord. Du blir da sendt videre til en side hvor du kan logge på med BankID eller Buypass og deretter få mulighet til å legge inn et nytt passord.

Hvis du allerede er innlogget kan du velge Endre passord i innstillingene dine, som du finner ved å trykke på knappen med navnet ditt eller et tannhjul. For å endre passordet må du ha BankID eller Buypass tilgjengelig. I passordet du velger må du bruke minst 7 tegn, og helst små og store bokstaver, tall og spesialtegn. Vi anbefaler at du følger rådene på denne siden når du skal velge passord.

Korleis kan eg endre passordet mitt?

På innloggingssida kan du klikke på Gløymt passord. Du vert då sendt vidare til ei side der du kan logge på med BankID eller Buypass og deretter få moglegheita til å leggje inn eit nytt passord.

Om du allereie er innlogga kan du velje Endre passord i innstillingane dine, som du finn ved å trykke på knappen med namnet ditt eller eit tannhjul. For å endre passordet må du ha BankID eller Buypass tilgjengeleg. I passordet du vel må du bruke minst 8 tegn, og helst små og store bokstavar, tal og spesialteikn. Vi anbefalar råda på denne sida når du skal velje passord.

Why cannot I change my password?

On the log-in page you can click on Forgotten password. You will then be redirected to a page where you can log in with BankID or Buypass and then be able to register a new password.

If you are already logged in, you can select Change password under your settings, which you can find by clicking on the button with your name, or on the cogwheel. To change your password, you must have BankID or Buypass available. The password you choose must have at least 8 characters, and preferably upper and lower case letters, numbers and special characters. We recommend that you follow the advice on this page when you select your password.

Hvordan endrer jeg hvilken e-postadresse eller mobilnummer jeg vil bruke til varsling?

Du kan endre kontaktinformasjonen din under Varsling og kontaktinfo i innstillingene dine, som du finner ved å trykke på knappen med navnet ditt eller et tannhjul. Av sikkerhetshensyn anbefaler vi at du alltid verifiserer ny kontaktinformasjon.

Korleis endrar eg den e-postadressa eller mobilnummeret eg nyttar til varsling?

Du kan endre kontaktinformasjonen din under Varsling og kontaktinfo i innstillingane dine, som du finn ved å trykkje på knappen med namnet ditt eller eit tannhjul. Av sikkerheitshensyn anbefalar vi at du alltid verifiserar ny kontaktinformasjon.

How do I change which email address and mobile number I use for messages?

You can change your contact details under Messages and contact details under your settings, which you can find by clicking on the button with your name, or on the cogwheel. For security reasons, we recommend that you always verify new contact details.

Deling av postkasse

Du velger selv hvem du vil gi tilgang til postkassen din, men den du velger må også være registrert med en konto i Digipost. Du kan dele den digitale postkassen din med én eller flere, og det er enkelt å fjerne tilganger du både har gitt og fått.

For å administrere tilganger må du logge inn i Digipost med BankID eller Buypass. Når du er logget inn klikker du på navnet ditt øverst i høyre hjørne for å åpne innstillingene, velg deretter Deling av postkasse og legg inn Digipost-adressen til de personene som skal få tilgang til den digitale postkassen din.

De som får tilgang kan:

 • Sende post på vegne av den som eier postkassen man har tilgang til
 • Lese, lagre og laste ned innhold fra postkassen og arkivet
 • Se de elektroniske kvitteringene

De som får tilgang kan ikke:

 • Endre innstillingene
 • Motta varsler
 • Benytte fakturatjenesten «Send til nettbank»
 • Legge til nye betalingskort for mottak av elektroniske kvitteringer

Du kan når som helst se hvilke tilganger du har gitt eller fått, og eventuelt trekke disse tilbake, under Deling av postkasse i innstillingene dine.

For å åpne en postkasse du har fått tilgang til klikker du på navnet ditt for å åpne innstillingene og velger deretter postkassen du vil åpne.

Deling av postkasse

Du vel sjølv kven som skal få tilgong til postkassa di, men den du vel må og vere registrert med ein konto i Digipost. Du kan dele den digitale postkassa di med éin eller fleire, og det er enkelt å fjerne tilgongar du både har gitt og fått.

For å administrere tilgongar må du logge inn i Digipost med BankID eller Buypass. Når du er logga inn klikkar du på namnet ditt øvst i høgre hjørne for å opne innstillingane, velg deretter Deling av postkasse og legg inn Digipost-adressa til dei personane som skal få tilgong til den digitale postkassa din.

Dei som får tilgong kan:

 • Sende post på vegne av den som eig postkassa
 • Lese, lagre og laste ned innhald frå postkassa og arkivet
 • Sjå elektroniske kvitteringar

Dei som får tilgong kan ikkje:

 • Endre innstillingar
 • Motta varslingar
 • Nytte fakturatenesten «Send til nettbank»
 • Legge til nye betalingskort for mottak av elektroniske kvitteringar

Du kan når som helst sjå kva for tilgongar du har gitt eller fått, og eventuelt trekke desse tilbake, under Deling av postkasse i innstillingane dine.

For å opne ei postkasse du har fått tilgong til klikkar du på namnet ditt for å opne innstillingane og vel postkassa du vil opne.

Sharing your mailbox

You can choose who to give access to your mailbox, but the person you select must also be registered with an account in Digipost. You can share your digital mailbox with one or several persons, and it is easy to remove any access that you have given or received.

To administer access, you must log into Digipost with BankID or Buypass. When you have logged in, click on your name in the top right-hand corner to open your settings, and then select Sharing your mailbox and add the Digipost addresses of the persons who are to have access to your digital mailbox.

Holders of access may:

 • Send post on behalf of the person who owns the mailbox to which they have access
 • Read, store and download content from the mailbox and archive
 • View electronic receipts

Holders of access may not:

 • Change settings
 • Receive messages
 • Use the «Send to online bank» invoice service
 • Add new payment cards for receipt of electronic receipts

At any time you can see which access you have given or received, and possibly revoke this access, under Sharing your mailbox in your settings.

To open a mailbox to which you have access, click on your name to open the settings and then select the mailbox you wish to open.

Hvordan skriver jeg ut et brev?

Klikk på brevet du vil skrive ut, slik at det åpnes. Du kan enten høyreklikke på brevet og velge Skriv ut, eller klikke på skriver-symbolet på verktøylinjen over brevet.

Korleis skriv eg ut eit brev?

Klikk på brevet du vil skrive ut, slik at det vert opna. Du kan enten høgreklikke på brevet og velge Skriv ut, eller klikke på skriver-symbolet på verktøylinja over brevet.

How do I print out a letter?

Click on the letter you wish to print, in order to open it. You can either right-click on the letter and select Print, or click on the printer symbol in the toolbar above the letter.

Kan brev jeg har slettet gjenopprettes?

Brev som er slettet kan ikke gjenopprettes. Du kan lagre brev og filer i mapper i arkivet ditt så lenge du ønsker.

Kan eg gjenopprette brev eg har sletta?

Brev som er sletta kan ikkje opprettast pånytt. Du kan lagre brev og filer i mapper i arkivet ditt så lenge du ynskjer.

Can letters that I have deleted be restored?

Letters that have been deleted cannot be restored. You can store letters and files in folders in your archive for as long as you wish.

Hvorfor får jeg ikke logget inn med BankID?

Prøv om du kan logge inn i nettbanken din på normalt vis. Fungerer ikke dette, kan det skyldes at koden er ugyldig eller at din nettbank har tekniske problemer.

Du kan også se på sidene for problemløsning og feilrapportering for BankID.

Kontakt din bank som har utstedt din BankID for ytterligere informasjon.

Lykkes du med å logge på nettbanken din, men ikke på Digipost, kan dette skyldes tekniske problemer hos oss. Prøv igjen senere, eller kontakt kundeservice på telefon 04004.

Kvifor greier eg ikkje å logge inn med BankID?

Prøv om du kan logge inn i nettbanken din på normalt vis. Om dette ikkje fungerer, kan årsaka vere at koden er ugyldig eller at nettbanken din har tekniske problemer. Du kan og sjå på sidene for problemløysning og feilrapportering for BankID.

Du kan og sjå på sidene for problemløysning og feilrapportering for BankID.

Kontakt banken din som har sendt BankID din for ytterligare informasjon.

Om du lukkast med å logge på nettbanken din, men ikkje på Digipost, kan årsaka vere tekniske problemer hjå oss. Prøv igjen seinere, eller kontakt kundeservice på telefon 04004.

Why cannot I log in with BankID?

See whether you can log into your online bank in the normal way. If this does not work, the reason may be that the code is invalid or that your online bank has technical problems.

You can also view the pages for solving problems and reporting errors concerning BankID..

Contact your bank that issued your BankID for further information.

If you can log into your online bank, but not Digipost, this may be due to our own technical problems. Try again later, or contact customer service on telephone no. 04004 (from abroad: +47 21 31 62 60).

Hvor finner jeg valget for innlogging med BankID eller for Buypass?

Innloggingsmetoder vises kun hvis de er støttet på enheten du bruker. BankID og BankID på mobil fungerer på alle enheter, mens Buypass krever en enhet med Java installert og kodekortleser tilkoblet.

Hvis du logger inn via nettsidene våre kan du velge Bruk BankID eller Buypass på siden for innlogging.

Kvar finn eg valget for innlogging med BankID eller for Buypass?

Det er berre innloggingsmetodar støtta på einheita du nyttar som er synlege. BankID og BankID på mobil fungarar på alle einheiter, mens Buypass krev ei einhet der Java er installert og kodekortleser er tilkopla.

Om du loggar inn via nettsidene våre kan du velge Bruk BankID eller Buypass på sida for innlogging.

Where do I find the option for log-in with BankID or for Buypass?

Log-in methods are only displayed if they are supported by the device that you are using. BankID and BankID on mobile will function on all devices, while Buypass requires a device with Java installed and a connected code card reader.

If you log in via our website you can select Use BankID or Buypass on the log-in page.

Hvorfor får jeg ikke logget inn med Buypass?

Prøv om du kan logge på andre brukersteder som krever Buypass. Fungerer heller ikke dette, kan det skyldes tekniske problemer hos Buypass.

Du kan også se på sidene for problemløsning og feilrapportering for Buypass. Kontakt Buypass for ytterligere informasjon.

Lykkes du med å logge på et annet brukersted med Buypass, men ikke på Digipost, kan dette skyldes tekniske problemer hos oss. Prøv igjen senere, eller kontakt kundeservice på telefon 04004.

Kvifor greier eg ikkje å logge inn med Buypass?

Prøv om du kan logge på andre stadar som krev Buypass. Om det heller ikkje lukkast, kan årsaka vere tekniske problemer frå Buypass.

Du kan og sjå på sidene for problemløysning og feilrapportering for Buypass. Kontakt Buypass for ytterligare informasjon.

Om du lukkast med å logge på ein annan stad med Buypass, men ikkje på Digipost, kan årsaka vere tekniske problem hjå oss. Prøv igjen seinare, eller kontakt kundeservice på telefon 04004.

Why cannot I log in with Buypass?

See whether you can log into other merchants that require Buypass. If this does not work either, this may be due to technical problems at Buypass.

You can also view the pages for solving problems and reporting errors concerning Buypas. Contact Buypass for further information.

If you can log into another merchant with Buypass, but not Digipost, this may be due to our own technical problems. Try again later, or contact customer service on telephone no. 04004 (from abroad: +47 21 31 62 60).

Hvorfor får jeg opp et rødt kryss i venstre hjørne når jeg klikker på brevene mine?

Dette skyldes innstillingene i nettleseren din eller PDF-leseren Acrobat Reader.

Hvis du bruker Internett Explorer 8 eller nyere:

Nettleserens PDF-lesing kan være deaktivert, enten i Internet Explorer, eller i Acrobat Reader. Du kan forsøke følgende alternativer:

 1. I Internet Explorer: Klikk på Verkøy -> Alternativer for Internet -> Program -> Administrer tillegg, og verifiser at Adobe PDF Leser er aktivert
 2. I Acrobat Reader: Klikk på Rediger -> Innstillinger -> Kategori: Internet, og verifiser at «Vis PDF i leser» er aktivert
Kvifor kjem eit raudt kryss til syne i venstre hjørne når eg klikkar på breva mine?

Årsaka er innstillingene i nettlesaren din eller PDF-leseren Acrobat Reader.

Om du nyttar Internett Explorer 8 eller nyare:

Nettlesaren si PDF-lesing kan vere deaktivert, enten i Internet Explorer, eller i Acrobat Reader. Du kan prøve følgjande alternativ:

 1. I Internet Explorer: Klikk på Verkøy -> Alternativer for Internet -> Program -> Administrer tillegg, og verifiser at Adobe PDF Leser er aktivert
 2. I Acrobat Reader: Klikk på Rediger -> Innstillinger -> Kategori: Internet, og verifiser at «Vis PDF i leser» er aktivert
Why do I get a red cross in the left-hand corner when I click on my post?

This is due to the settings in your web browser or the PDF reader Acrobat Reader.

If you use Internet Explorer 8 or a newer version:

The web browser's PDF reader may be deactivated, either in Internet Explorer or in Acrobat Reader. You can try the following alternatives:

 1. In Internet Explorer: Click on Tools -> Internet options -> Program -> Manage add-ons and verify that Adobe PDF Reader is activated.
 2. 2. In Acrobat Reader: Click on Edit -> Settings -> Category: Internet, and verify that «Display PDF in browser» is activated.
Hvilke hurtigtaster kan jeg bruke i Digipost?

Hurtigtastene i følgende liste vil dessverre ikke virke i alle nettlesere, og er også avhengig av innstillingene du har valgt for din nettleser. For eksempel vil ikke TAB og ENTER fungere i visse versjoner av Safari.

Hurtigtaster for navigasjon:

 • 1: Åpne «Nytt brev»
 • 2: Åpne Postkassen
 • 3: Åpne E-kvitteringer
 • 4: Åpne sendte brev
 • TAB: Du kan bruke TAB til å velge mellom brev, og trykke ENTER for å åpne et brev
 • ENTER: Åpne det valgte brevet
 • S: Aktiver søkefeltet øverst til høyre
 • I: Åpne menyen for innstillinger

Hurtigtaster når har gått inn på et brev:

 • P: Flytt det viste brevet til en annen mappe
 • S: Slett brevet (viser bekreftelsesspørsmål)
 • F: Vis brevet i fullskjerm (hele nettleseren)
 • L: Last ned brevet til maskinen din
 • ESC: Lukk brevet
Kva for hurtigtastar kan eg nytte i Digipost?

Hurtigtastane i følgjande liste vil dessverre ikkje virke i alle nettlesarar, og er og avhengig av innstillingane du har valgt for din nettlesar. For eksempel vil ikke TAB og ENTER fungere i visse versjoner av Safari.

Hurtigtastar for navigasjon:

 • 1: Opne «Nytt brev»
 • 2: Opne Postkassen
 • 3: Opne E-kvitteringar
 • 4: Opne sendte brev
 • TAB: Du kan bruke TAB til å velje mellom brev, og trykke ENTER for å opne eit brev
 • ENTER: Opne det valgte brevet
 • S: Aktiver søkefeltet øvst til høgre
 • I: Opne menyen for innstillingar

Hurtigtastar når ein har gått inn på eit brev:

 • P: Flytt det viste brevet til ei anna mappe
 • S: Slett brevet (viser spørsmål om bekrefting)
 • F: Vis brevet i fullskjerm (heile nettlesaren)
 • L: Last ned brevet til maskina di
 • ESC: Lukke brevet
Which shortcut keys can I use in Digipost?

The shortcut keys in the following list will, unfortunately, not work in all web browsers, and also depend on the settings you have selected for you web browser. For example, TAB and ENTER will not function in certain versions of Safari.

Shortcut keys for navigation:

 • 1: Open «New letter»
 • 2: Open mailbox
 • 3: Open E-receipts
 • 4: Open sent letters
 • TAB: You can use TAB to select between letters, and click on ENTER to open letters
 • ENTER: Open the selected letter
 • S: Activate the search field to the top right
 • I: Open the settings menu

Shortcut keys when you have opened a letter:

 • P: Move the letter shown to another folder
 • S: Delete the letter (displays confirmation questions)
 • F: Display the letter in full screen (entire web browser)
 • L: Download the letter to your computer
 • ESC: Close the letter
Hvilke krav stilles det til min datamaskin?

Nedenfor følger en liste over hva du trenger på datamaskinen din for å benytte Digipost.

Nettlesere:

Digipost er utviklet for moderne nettlesere. Vi anbefaler deg å holde nettleseren din oppdatert slik at du benytter deg av den nyeste og sikreste versjonen. Se listen over nettlesere vi anbefaler her. Digipost testes til enhver tid i de to nyeste versjonene av følgende nettlesere, slik at du har god tid til å oppgradere:

Microsoft Windows

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome

Apple Mac OS

 • Safari
 • Google Chrome
 • Firefox

Digipost vil også fungere fint i Opera, men fordi denne nettleseren ikke har innebygget støtte for å vise PDF-filer må du laste ned brevene dine på datamaskinen for å kunne lese dem.

Linux

 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome

Java

For å benytte Buypass må du ha Java installert på datamaskinen din. Noen nettlesere vil gi deg automatisk melding om dette. I andre tilfeller må du selv laste ned og installere Java. Vi anbefaler at du til enhver tid bruker den nyeste versjonen. Last ned Java gratis.

PDF

For å lese post i Digipost må du ha en PDF-leser installert. Vi anbefaler Adobe Reader, eller tilsvarende, og at du jevnlig oppdaterer PDF-leseren din. Last ned Adobe Reader gratis.

Skjermoppløsning

Vi anbefaler en skjermoppløsning på minst 1024x768. Dersom skjermen din har mindre oppløsning eller du bruker mange verktøylinjer i nettleseren din, vil du kunne oppleve problemer med å lese posten. Skjerminnstillingene dine kan du tilpasse inne i kontrollpanelet på datamaskinen din. (Start - Innstillinger- Kontrollpanel - Skjerm)

Informasjonskapsler (cookies)

Det er en forutsetning at nettleseren din aksepterer informasjonskapsler (cookies) for at du skal kunne logge på og benytte Digipost.

Følg veiledningen under for å gjenopprette standardinnstillinger for informasjonskapsler i Internet Explorer. Benytter du andre programmer til å blokkere for informasjonskapsler må du kontakte den aktuelle leverandøren for hjelp.

 1. Velg Verktøy og Alternativer for Internett
 2. Velg arkfanen Personvern
 3. Det er fem sikkerhetsnivåer som kan tilordnes Internettsonen. Middels er standardinnstilling og anbefales. Stiller du inn på et nivå over middels høy vil du få problemer med å få tilgang til Digipost-løsningen.
Kva for krav må datamiskina mi handtere?

Under følgjer ei liste over kva du treng på datamaskina di for å nytte Digipost.

Nettlesere:

Digipost er utvikla for moderne nettleserar. Vi anbefalar deg å halde nettlesaren din oppdatert slik at du nyttar deg av den nyaste og sikraste versjonen. Sjå lista over nettlesarar vi anbefalar her. Digipost vert til ei kvar tid testa i dei to nyaste versjonane av følgjande nettlesarar, slik du har god tid til å oppgradere:

Microsoft Windows

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome

Apple Mac OS

 • Safari
 • Google Chrome
 • Firefox

Digipost vil og fungere fint i Opera, men fordi denne nettlesaren ikkje har støtte for å vise PDF-filer må du laste ned breva dine på datamaskina for å kunne lese dei.

Linux

 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome

Java

For å nytte Buypass må du ha Java installert på datamaskinen di. Nokre nettlesarar vil gi deg automatisk melding om dette. I andre tilfeller må du sjølv laste ned og installere Java. Vi anbefalar at du til ei kvar tid nyttar den nyeste versjonen. Last ned Java gratis.

PDF

For å lese post i Digipost må du ha ein PDF-lesar installert. Vi anbefalar Adobe Reader, eller tilsvarande, og at du oppdaterer PDF-leseren din på jamn basis. Last ned Adobe Reader gratis. Last ned Adobe Reader gratis.

Skjermoppløysing

Vi anbefalar ei skjermoppløysning på minst 1024x768. Dersom skjermen din har mindre oppløysning eller du nyttar mange verktøylinjer i nettlesaren din, vil du kunne oppleve problem med å lese posten. Skjerminnstillingane dine kan du tilpasse inne i kontrollpanelet på datamaskina di. (Start - Innstillingar- Kontrollpanel - Skjerm)

Informasjonskapslar (cookies)

Det er ei forutsetning at nettleseren din aksepterar informasjonskapsler (cookies) for at du skal kunne logge på og nytte Digipost.

Følg veiledninga under for å gjenopprette standardinnstillingar for informasjonskapslar i Internet Explorer. Nytter du andre program til å blokkere for informasjonskapslar må du kontakte den aktuelle leverandøren for hjelp.

 1. Velg Verktøy og Alternativer for Internett
 2. Velg arkfanen Personvern
 3. Det er fem sikkerhetsnivå som kan tilordnast Internettsonen. Vi anbefalar Middels som er standardinnstilling. Stiller du inn på et nivå over middels høgt vil du få problem med å få tilgong til Digipost-løysninga.
Which requirements are made of my computer?

Below is a list of how your computer should be set up for you to be able to use Digipost.

Web browsers:

Digipost is developed for modern web browsers. We recommend that you keep your web browser updated, so that you always use the latest and most secure version. See the list of web browsers we recommend here. Digipost is continuously tested in the two newest versions of the following web browsers, so that you have plenty of time to upgrade:

Microsoft Windows

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome

Apple Mac OS

 • Safari
 • Google Chrome
 • Firefox

Digipost will also function well in Opera, but since this web browser does not include support to display PDF files, you must download your letters to a computer, to be able to read them.

Linux

 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome

Java

To use Buypass, you must have Java installed on your computer. Some web browsers will inform you of this automatically. In other cases, you must download and install Java yourself. We recommend that you always use the latest version. Download Java free of charge.

PDF

To read post in Digipost you must have a PDF reader installed. We recommend Adobe Reader, or the equivalent, and that you frequently update your PDF reader. Download Adobe Reader free of charge.

Screen resolution

We recommend a screen resolution of at least 1024x768. If your screen has a lower resolution, or you use many toolbars in your web browser, you may have problems with reading your post. You can adjust your screen settings in the control panel on your computer. (Start - Settings - Control panel – Screen.)

Cookies

For you to be able to log in and use Digipost, your web browser must accept cookies.

Follow the instructions below to restore standard cookies settings in Internet Explorer. If you use other programs to block cookies, you must contact the relevant supplier for assistance.

 1. Select Tools and Internet options
 2. Select the Security tab
 3. Five security levels can be assigned to the Internet zone. Medium is the standard setting, which is recommended. If you set this at a level above medium-high you will have problems with access to the Digipost solution.
Hvordan aktiverer jeg Java-støtte i nettleseren?

Sjekk hvilken nettleser du benytter og følg fremgangsmåten under:

Internet Explorer

For å aktivere Java-støtte i Internet Explorer, gjør følgende: Klikk øverst i menylinjen på «Verktøy/Tools» og deretter «Alternativer for Internet/Internet options». Velg fanen «Avansert/Advanced» øverst i menylinjen. Bla ned til du finner valget Java (Sun) og huk av.

Opera (Windows)

For å aktivere Java-Støtte i Opera, gjør følgende:Klikk øverst i menylinjen på «Verktøy/Tools/» og klikk på «Innstillinger/Preferences». Velg «Innhold/Content» i menyen til venstre, klikk på boksen «Aktiver JavaScript/ Enable JavaScript».

Firefox (Windows)

For å aktivere Java-støtte i Firefox klikk på «Verktøy/Tools» øverst i menylinjen og velg «Innstillinger /Preferences». Velg ikonet «Innhold/content». Huk av for «Tillat/allow JavaScript» og «Tillat/allow Java».

Firefox (Linux)

Velg «Rediger/Edit» og «Innstillinger/Preferences» i menyen øverst. Velg ikonet «Innhold/Content». Sett hake ved «Aktiver/Enable JavaScript» og «Aktiver/Enable Java».

Firefox (Mac)

Velg «Firefox» i menyen øverst og deretter «Valg...». Velg ikonet «Innhold/Content» og sett hake ved «Tillat/Allow JavaScript» og «Tillat/Allow Java».

Safari (Mac)

Velg «Safari» i menyen øverst og og deretter «Valg...». Velg ikonet «Sikkerhet/Security» og sett hake ved «Aktiver/Enable Java» og «Aktiver/Enable JavaScript».

Korleis aktiverer eg Java-støtte i nettlesaren?

Sjekk kva for nettlesar du nyttar og følg framgongsmåten under:

Internet Explorer

For å aktivere Java-støtte i Internet Explorer, gjer følgjande: Klikk øverst i menylinja på «Verktøy/Tools» og så «Alternativer for Internett/Internet options». Velg fana «Avansert/Advanced» øverst i menylinjen. Bla ned til du finn valget Java (Sun) og huk av.

Opera (Windows)

For å aktivere Java-Støtte i Opera, gjer følgende: Klikk øverst i menylinja på «Verktøy/Tools/» og klikk på «Innstillingar/Preferences». Velg «Innhold/Content» i menyen til venstre, klikk på boksa «Aktiver JavaScript/ Enable JavaScript».

Firefox (Windows)

For å aktivere Java-støtte i Firefox klikk på «Verktøy/Tools» øverst i menylinja og velg «Innstillingar /Preferences». Velg ikonet «Innhold/Content». Huk av for «Tillat/Allow JavaScript» og «Tillat/Allow Java».

Firefox (Linux)

Velg «Rediger/Edit» og «Innstillingar/Preferences» i menyen øverst. Velg ikonet «Innhold/Content». Sett hake ved «Aktiver/Enable JavaScript» og «Aktiver/Enable Java».

Firefox (Mac)

Velg «Firefox» i menyen øverst og deretter «Valg...». Velg ikonet «Innhold/Content» og sett hake ved «Tillat/Allow JavaScript» og «Tillat/Allow Java».

Safari (Mac)

Velg «Safari» i menyen øverst og deretter «Valg...». Velg ikonet «Sikkerhet/Security» og sett hake ved «Aktiver/Enable Java» og «Aktiver/Enable JavaScript».

How do I activate Java support in my web browser?

Check which web browser you use and follow the procedure below:

Internet Explorer

To activate Java support in Internet Explorer, do the following: Click on «Tools» in the menu bar and then «Internet options». Select «Advanced» in the menu bar. Scroll down under you find the Java (Sun) option and tick it.

Opera (Windows)

To activate Java support in Opera, do the following: Click on «Tools» in the menu bar and then click on «Preferences». Select «Content» in the menu to the left and click on the «Enable JavaScript» box.

Firefox (Windows)

To activate Java support in Firefox, click on «Tools» in the menu line and select «Preferences». Select the «Content» icon. Tick «Allow JavaScript» and «Allow Java».

Firefox (Linux)

Select «Edit» and «Preferences» in the menu bar. Select the «Content» icon. Tick «Enable JavaScript» and «Enable Java».

Firefox (Mac)

Select «Firefox» in the menu bar and then «Select...». Select the «Content» icon and tick «Allow JavaScript» and «Allow Java».

Safari (Mac)

Select «Safari» in the menu bar and then «Select...». Select the «Security» icon and tick «Enable Java» and «Enable JavaScript».