For privatpersonerFor bedrifterPersonvernerklæring

Avtalevilkår for bruk av Digipost for privatpersoner

Vilkårene nedenfor omhandler hvilke rettigheter og plikter du har som bruker av Digipost, og ved å akseptere vilkårene gir du også tillatelse til behandling av personopplysninger om deg selv. Du må derfor gjennomgå vilkårene grundig og vurdere om du aksepterer disse før du begynner å benytte Digipost. Dersom du har spørsmål til Vilkårene, anbefaler vi deg å kontakte Posten på e-post kundeservice@digipost.no, og avvente Postens svar før du aksepterer vilkårene og tar i bruk Digipost.

Nedenfor følger vilkår som gjelder for bruk av Digipost («Vilkårene»), en tjeneste fra Posten Bring AS («Posten»), org. nr. 984 661 185. Vilkårene anses som lest, forstått og akseptert av den fysiske person som skal bruke Digipost («Brukeren»), ved at Brukeren krysser av for «Jeg godtar vilkårene for Digipost», klikker på knappen merket «Registrer meg i Digipost» og tar Digipost i bruk. Brukeren anbefales å skrive ut Vilkårene og lagre disse, sammen med kvittering for aksept av tjenesten.

Brukeren må ha fylt 15 år for å kunne registrere seg og ta i bruk Digipost.

Vilkårene gjelder Brukerens bruk av Digipost for rent personlige eller andre private formål. For offentlige myndigheter, virksomheter (inkludert enkeltpersonforetak), organisasjoner og andre som benytter Digipost for annet enn rent personlige eller andre private formål, gjelder Kundevilkår for Digipost - Bedrift.

1 OM DIGIPOST

Digipost gir adgang til å sende, motta, signere og arkivere informasjon og data («Meddelelser») i elektronisk form fra registrerte brukere av tjenesten (eksempelvis offentlige myndigheter, virksomheter, organisasjoner og privatpersoner). Før Brukeren får tilgang til Digipost, vil følgende opplysninger bli innsamlet i registreringsprosessen:

Meddelelser via Digipost er basert på sikker identifisering av sender, mottaker og deres fysiske postadresser. Det er derfor nødvendig at Brukeren gir riktige opplysninger for å oppfylle avtaleforholdet etter disse Vilkårene.

Digipost omfatter også flere valgfrie tilleggstjenester. Disse Vilkårene gjelder også for tilleggstjenestene med mindre annet følger av avtalegrunnlaget for den enkelte tilleggstjeneste.

2 PRIS- OG FAKTURERINGSBESTEMMELSER

Det er gratis å opprette konto i Digipost, samt å motta og arkivere brev og kvitteringer. Brukeren har en gitt mengde gratis lagringsplass, og mulighet til å sende et gitt antall brev gratis per måned. Informasjon om gjeldende lagringsplass og antall brev er tilgjengelig på www.digipost.no.

Dersom Brukeren tar i bruk betalingspliktige tjenester i Digipost, skal betaling skje med bank- og kredittkort, herunder MasterCard og Visa, gjennom en sikker betalingstjeneste fra tiltrodd tredjepart. Brukeren må legge inn nødvendig kortinformasjon. Informasjonen blir lagret hos tiltrodd tredjepart for å forenkle fremtidige betalinger.

Ved å legge inn gyldig kortinformasjon aksepterer Brukeren at Digipost kan belaste bankkortet/kontoen for alle kjøp i Digipost, og at beløpet for abonnementstjenester kan trekkes automatisk ved forfall. Brukeren plikter å påse at kortet som legges inn er gyldig, at vedkommende kan disponere dette, og at det har tilstrekkelig dekning ved fremtidige forfall. Beløpet som belastes kontoen følger den til enhver tid gjeldende prisliste, med tillegg av lovbestemt merverdiavgift på betalingstidspunktet.

3 TJENESTENIVÅ

Det er en målsetning at Digipost skal være tilgjengelig for kunder og brukere 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Posten kan innstille tjenesten i tilfelle teknisk feil, oppgradering av programvare, vedlikehold av systemet, endringer, strømbrudd eller lignende forhold.

Såfremt Posten er klar over at tjenesten vil bli innstilt, skal Posten varsle Brukeren om dette i rimelig tid før tjenesten innstilles. Dersom innstillingen av tjenesten ikke er kjent på forhånd, skal Posten varsle Brukeren så snart det er mulig.

Posten er ikke forpliktet til å varsle Brukeren om innstilling av tjenesten som antas ikke å ha betydning for Brukeren.

Varsel kan være i form av en melding som sendes til den e-postadresse som Brukeren har oppgitt ved registrering, til Brukerens Digipost-postkasse og/eller på www.digipost.no.

Meddelelser gjennom Digipost vil behandles fortløpende og meddelelsene vil være tilgjengelig for mottaker i henhold til avtale med avsender, normalt omgående etter avsending. Forsendelsestiden vil imidlertid kunne variere, og ved stort antall samtidige oppgaver eller store oppgaver vil forsendelsestiden kunne øke.

4 BRUKERENS BRUK AV DIGIPOST

4.1 Generelt

Brukeren skal kun benytte Digipost som beskrevet i disse Vilkårene.

Brukeren kan logge seg på Digipost med ID-porten eller annet tilsvarende sikkerhetsinstrument godkjent av Posten. Passord/kode generert fra slikt sikkerhetsinstrument er Brukerens signatur ved bruk av Digipost. Det vil bli lagt til grunn at det er Brukeren som har benyttet seg av den enkelte tjeneste på Digipost der hvor korrekt pålogging er benyttet. Det samme gjelder dersom Brukeren har gitt andre tilgang gjennom delingsfunksjonaliteten i Digipost.

Sikkerhetsløsningene er beskyttet av et passord/kode og er personlig. Brukeren er selv ansvarlig for bruken. Det er derfor svært viktig at det brukes et unikt passord/kode og at det aldri oppgis eller skrives ned slik at uvedkommende kan utgi seg for å være Brukeren overfor Digipost. Passordet skal endres i samsvar med det som til enhver tid angis som krav til sikkerhetsløsningen.

Brukeren er selv ansvarlig for tap som følge av at Brukeren har gitt sin Digipost-informasjon til andre eller at andre har fått slik tilgang som følge av bruk av delingsfunksjonaliteten i Digipost eller som følge av andre forhold på Brukerens side.

Brukeren forplikter seg til ikke å foreta ulovlig inntrengning i dataressurser som Digipost gir tilgang til eller på annen måte uberettiget å tilegne seg data eller informasjon. Det samme gjelder andre forsøk på å bryte sikkerheten eller unødvendig forstyrre andres bruk av Digipost. Dersom Brukeren får uforvarende tilgang til andre brukeres eller kunders data i Digipost, plikter Brukeren umiddelbart å varsle Posten skriftlig om tilfellet og slette eventuelle data som Brukeren har mottatt.

Posten overvåker ikke innholdet i Meddelelser som sendes til, mottas, signeres eller arkiveres i Digipost-postkassen, og er således ikke ansvarlig for Meddelelsenes innhold og form, samt innhold i eventuelle lenker. Posten er heller ikke ansvarlig for feil, mangler og/eller uønskede egenskaper ved aktuelle data, filvedlegg, lenker mv.

Nødvendige personlige opplysninger som Digipost har om Brukeren skal til enhver tid være oppdatert. Brukeren skal selv varsle om endring av e-postadresse, kredittkortinformasjon og andre forhold av betydning for bruk av Digipost ved å logge inn på www.digipost.no og endre dette under personlige innstillinger.

Dersom Brukeren oppdager feil, mangler, uregelmessigheter eller annet som kan være av betydning for Posten som leverandør av Digipost, skal Brukeren varsle Posten om dette.

4.2 Sending av Meddelelser

Brukeren plikter å identifisere eller merke Meddelelser på den måten som Posten til enhver tid krever.

Brukeren må for å kunne benytte Digipost for utsendelse av fakturaer og markedsføringshenvendelser i næringsvirksomhet mv., ha registrert seg som bedriftskunde.

4.3 Mottak og arkivering av Meddelelser

Brukeren gir tillatelse til at alle potensielle avsendere, inkludert offentlige myndigheter, virksomheter, organisasjoner og privatpersoner, kan benytte Digipost for kommunikasjon med Brukeren. Når Brukeren er registrert, kan alle avsendere sende Brukeren digital post, blant annet fakturaer, helsepapirer, forsikringsavtaler, innkallinger og brev fra offentlige etater, uavhengig av tidligere samtykker til elektronisk kommunikasjon. Avsendere kan velge å kun sende Brukeren brev i Digipost. Dette betyr i så fall at Brukeren ikke mottar brevene i sin fysiske postkasse/postboks. Brukeren er innforstått med og aksepterer at avsenders bruk av Digipost erstatter tilsvarende kommunikasjon via ordinær post til Brukerens fysiske postkasse/postboks.

Brukeren vil motta varsel (per e-post/SMS/push, avhengig av hva som tilbys av Digipost) om Meddelelser mottatt i Kundens Digipost-postkasse. Brukeren kan endre innstillinger for mottak av slike varsler i sin personlige profil. Brukeren er under enhver omstendighet selv ansvarlig for å ha løpende oversikt over nye Meddelelser som mottas i Digipost. Brukere av tjenesten «Elektronisk Kvittering» vil ikke bli varslet ved mottak av kvitteringer.

Brukeren har mulighet til å arkivere Meddelelser i Digipost. Meddelelser som Brukeren sletter i Digipost vil være utilgjengelige for Brukeren umiddelbart etter at Brukeren har bekreftet at Meddelelsen skal slettes.

Avsendere av Meddelelser i Digipost kan be om bekreftelse på at Meddelelsen er åpnet av Brukeren. Slike Meddelelser vil være merket med informasjon til Bruker om at avsender blir varslet ved åpning av Meddelelsen.

Alle Meddelelser mottatt i Digipost blir lagret på sikre servere.

Gjennom Digipost får Brukeren mulighet til å lage et personlig, sikkert digitalt arkiv hvor Brukeren kan overføre og lagre digitale filer til sikre servere, og som gir Brukeren tilgang til filene via Internett. Digipost tilbyr en gitt mengde lagringsplass gratis. Den til enhver tid tilgjengelige mengden gratis lagringsplass er spesifisert på digipost.no.

5 POSTENS PLIKTER OG RETTIGHETER

Posten er ansvarlig for utføring av de oppdrag som Brukeren iverksetter i henhold til disse Vilkårene.

Postens ansvar omfatter ikke feil, mangler eller driftsforstyrrelser knyttet til utstyr, programvare, tilgang til eller overføring over Internett eller Brukerens valgte autentiseringsløsning (ID-porten eller annet tilsvarende sikkerhetsinstrument godkjent av Posten).

Posten overvåker ikke innholdet i Meddelelser som sendes til, mottas eller arkiveres i Digipost-postkassen, og er således ikke ansvarlig for Meddelelsenes innhold og form, samt innhold i eventuelle lenker.

Dersom Posten blir kjent med at Meddelelser i Digipost er feilsendt, eller er i strid med lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse eller på annet vis etter Postens vurdering innebærer misbruk av Digipost, kan Posten trekke disse tilbake. Nevnte gjelder også Meddelelser som allerede er levert til Brukerens Digipost-postkasse. Posten vil informere Brukeren dersom slik tilbaketrekking finner sted.

Posten har anledning til å sende Meddelelser til Brukeren vedrørende nye muligheter, driftsinformasjon og annen informasjon knyttet til Digipost.

6 ENDRINGER

Posten kan endre Vilkårene, herunder priser, med én måneds skriftlig varsel til Brukeren. Varsel sendes til den e-postadresse Brukeren har oppgitt ved registrering og/eller til Brukerens Digipost-postkasse. Tilsvarende gjelder dersom Posten foretar vesentlige innskrenkinger i Digipost sitt bruksområde. Endringer kan likevel gjennomføres uten forutgående varsel dersom endringen etter Postens oppfatning er til Brukerens fordel, eller er av mindre betydning. Posten skal likevel informere Brukeren om endringen gjennom melding til Brukerens registrerte e-postadresse, Digipost-postkasse og/eller i forbindelse med Brukerens neste pålogging til Digipost, med mindre endringen åpenbart er uvesentlig.

Dersom bruksområdet i Digipost utvides med nye funksjoner, kan Brukeren bli nødt til å bekrefte disse særskilt. Informasjon om nye funksjoner vil løpende oppdateres på www.digipost.no og/eller gjennom utsendelse av melding til Brukerens Digipost-postkasse.

7 TAUSHETSPLIKT

Posten, og enhver som utfører arbeid eller tjeneste for Posten, har taushetsplikt om alle opplysninger som de eventuelt får kjennskap til om Brukerens bruk av Digipost.

Posten plikter å ta de forholdsregler som er nødvendige for å sikre at materiale eller opplysninger ikke blir brukt til andre formål enn gjennomføring av avtaleforholdet etter disse Vilkårene eller gjort kjent for andre i strid med dette punkt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos Posten skal pålegges taushet om forhold som nevnt ovenfor også etter fratredelsen.

Taushetsplikten gjelder også etter at avtaleforholdet etter disse Vilkårene er opphørt.

Taushetsplikten gjelder ikke når det er plikt til å gi materiale eller opplysninger i henhold til lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse.

8 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Posten vil behandle personopplysninger som følge at Brukeren benytter Digipost og vil ved all behandling av personopplysninger følge bestemmelsene i gjeldende personvernregelverk. Behandlingsansvarlig er Posten Bring AS, Postboks 1500 Sentrum, 0001 Oslo.

Behandlingen av personopplysninger, og Brukerens rettigheter, er nærmere beskrevet i personvernerklæringen.

9 FEIL ELLER MANGLER VED DIGIPOST

9.1 Reklamasjon

Brukeren må gjøre Posten oppmerksom på feil eller mangel ved Digipost som medfører at Brukeren ikke får levert de tjenester Brukeren har krav på etter disse Vilkårene. Varsel må gis innen rimelig tid, og senest innen 10 dager, etter at Brukeren oppdaget eller burde ha oppdaget feilen eller mangelen.

9.2 Avhjelp

Posten skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en slik feil eller mangel ved Digipost, iverksette tiltak for å rette feilen eller mangelen.

9.3 Prisavslag

Forekommer det feil eller mangel ved Digipost ved Brukerens bruk som Posten er ansvarlig for etter disse Vilkårene og som medfører at Brukeren ikke får levert de tjenester Brukeren har krav på, kan Brukeren kreve prisavslag i den grad Brukeren har betalt for bruk av Digipost/tjenester i Digipost. Brukeren vil i slike tilfeller normalt bli godskrevet et forholdsmessig prisavslag for den aktuelle tjenesten. Der den aktuelle tjenesten har uteblitt i sin helhet og dette skyldes forhold Digipost er ansvarlig for, vil Brukeren ha krav på tilbakebetaling av prisen som er betalt for tjenesten. Dersom Brukeren har vært forhindret fra å sende ut Meddelelser, har ikke Brukeren rett til prisavslag for disse Meddelelsene, men vil kunne ha rett til erstatning dersom vilkårene for dette er oppfylt.

9.4 Erstatning. Ansvarsbegrensning

Posten er ansvarlig for direkte tap som Brukeren påføres ved feil eller mangler ved Digipost som Posten er ansvarlig for etter disse Vilkårene, og som medfører at Brukeren ikke får levert de tjenester Brukeren har krav på etter disse Vilkårene, dersom dette skyldes grov uaktsomhet fra Posten side. Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som Brukeren er påført som en følge av feilen eller mangelen.

Posten er ikke på noen måte ansvarlig for konsekvenstap eller indirekte tap som følge av slike feil eller mangler, med mindre tapet er forårsaket ved forsett fra Postens side. Som indirekte tap regnes blant annet: tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd), tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn), tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt eller tap som følge av ødelagte eller forringede data, eller andre uforutsette skader på grunn av mislighold eller feil i tjenesten.

Posten er imidlertid under enhver omstendighet ikke ansvarlig for at Meddelelser ikke kommer frem rettidig. Tjenestene er basert på at Brukeren selv sørger for å holde sin innloggingsinformasjon hemmelig. Posten har intet ansvar for de data som Brukeren sender eller mottar ved bruk av Digipost. Posten har intet ansvar for tap, skade eller annet i forbindelse med ødeleggelse av Brukerens data, avbrudd, ikke leverte data, feilaktig leverte data, nekting, fjerning eller sletting av Meddelelser i henhold til punkt 5, eller lignende. Posten kan heller ikke holdes ansvarlig dersom tredjeparter eller brukere av Digipost, bevisst eller ubevisst, skaffer seg adgang til Brukerens data, hindrer eller vanskeliggjør Brukerens bruk av Digipost.

Postens samlede erstatningsansvar overfor Brukeren er under enhver omstendighet begrenset til et beløp tilsvarende prisen for den leverte tjeneste, dog maksimalt kr 30 000,- for hvert skadetilfelle/hver ansvarsutløsende begivenhet. Dette gjelder ikke dersom Brukerens tap skyldes forsett fra Postens side. Beror Brukerens direkte tap på kontraktsmedhjelpere som Posten har engasjert for å utføre ytelsen overfor Brukeren, er Posten ansvarlig bare om også disse kontraktsmedhjelperne ville være ansvarlige etter ovennevnte på samme måte som Posten ville vært.

Digipost gir Brukeren mulighet til å overføre data fra mottatte fakturaer i Digipost til Brukerens nettbank for behandling der. Brukeren er selv ansvarlig for behandlingen av fakturaer i nettbanken og at korrekt konto blir belastet til riktig tid.

9.5 Heving

Dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Postens side, kan Brukeren ved skriftlig varsel til Posten heve avtaleforholdet Brukeren har med Posten etter disse Vilkårene med umiddelbar virkning. For gjennomføringen av hevingen gjelder punkt 15 annet avsnitt tilsvarende så langt den passer.

10 BRUKERENS MISLIGHOLD

10.1 Betalingsmislighold fra Brukeren

Ved betalingsmislighold kan Posten kreve forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. I tillegg kan Posten pålegge de til enhver tid gjeldende lovbestemte gebyrer ved innkrevning av utestående betaling fra Brukeren. Ved mislighold av betaling anses ethvert utestående krav som forfalt.

10.2 Heving og stenging

Dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Brukerens side, kan Posten umiddelbart heve avtaleforholdet med Brukeren etter disse Vilkårene. Ved heving skal Brukeren gis varsel om at adgangen til å sende og motta Meddelelser er deaktivert, og at tilgangen til lagrede data vil opphøre etter 3 mnd. Som vesentlig mislighold regnes blant annet at Brukeren har brukt Digipost til utsendelse av fakturaer eller markedsføringshenvendelser i næringsvirksomhet, betalingsmislighold, at Brukeren bryter lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse eller på annen måte misbruker Digipost eller informasjon eller data som er en del av Digipost. Det vises også til Postens Generelle betalingsbetingelser, som kommer til anvendelse så langt de passer.

Posten har anledning til midlertidig å stenge tilgangen til Digipost (suspensjon) inntil undersøkelser eller avklaringer om Brukerens bruk av Digipost er gjennomført. Posten skal så langt mulig varsle Brukeren skriftlig ved e-post og/eller Meddelelse til Brukerens Digipost-postkasse før tilgangen til Digipost midlertidig stenges.

For gjennomføringen av hevingen gjelder punkt 15 annet avsnitt tilsvarende så langt den passer.

11 SKADELØSHOLDELSE

Brukeren skal holde Posten skadesløs i den utstrekning Posten mottar krav fra eller pålegges ansvar overfor tredjepart, og kravet eller ansvaret er basert på Brukerens krenkelse eller medvirkning til krenkelse av andres lovbeskyttede rettigheter (inkludert men ikke begrenset til opphavsrett eller tilgrensende rettigheter, patent, varemerke, design, know-how eller bedriftshemmeligheter), eller brudd på eller medvirkning til brudd på lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse og/eller disse Vilkårene ved bruk av Digipost. Brukeren skal i slike tilfeller ha rett til å tre inn i kravet, eller i samarbeid med Posten gis anledning til å ivareta sine interesser som om kravet var rettet mot Brukeren selv. Dersom et slikt krav rettes mot Posten skal Brukeren dekke, foruten det direkte økonomiske tap, også utgifter til bistand for å håndtere kravet på en forsvarlig måte samt andre utgifter som står i en rimelig sammenheng med tredjeparts krav. Dersom Brukeren blir kjent med at krav vil bli reist mot Posten i forbindelse med Brukerens bruk av Digipost, skal Brukeren umiddelbart varsle Posten skriftlig.

12 FRITAKELSESGRUNNER (FORCE MAJEURE)

Posten er ikke ansvarlig for tap som skyldes lovinngrep eller administrative handlinger, inntruffet eller truende krig, opprør, borgerlige uroligheter, hærverk, sabotasje, terror, streik, lockout, boikott og blokade, uavhengig om det er Posten selv eller Postens organisasjon konflikten er rettet mot, eller iverksatt av, og uansett konfliktens årsak, herunder også når konflikten kun rammer deler av Postens funksjoner, samt brudd i edb-driften (herunder svikt i leveranser fra eksterne underleverandører) som skyldes ovenstående.

13 OVERDRAGELSER AV RETTIGHETER OG PLIKTER MV.

Posten kan fritt overdra sine rettigheter og plikter i henhold til avtaleforholdet etter disse Vilkårene mellom selskaper internt i Posten-konsernet. Rett til vederlag kan fritt overdras også utenfor Posten-konsernet.

Brukeren kan ikke overdra retten til å bruke Digipost siden denne retten er knyttet til vedkommende personlig. Brukeren har imidlertid anledning til å dele tilgangen til Brukerens Digipost-postkasse gjennom delingsfunksjonaliteten i løsningen.

Tjenestene i Digipost kan ikke selges, leies ut, eller på annen måte gjøres tilgjengelig for tredjepart, herunder ved at Brukeren utfører tjenester for tredjepart, verken mot vederlag eller gratis.

14 VARSEL

Med mindre annet fremgår uttrykkelig av disse Vilkårene skal varsel i forbindelse med avtaleforholdet etter disse Vilkårene skje skriftlig og sendes til følgende adresse:

Til Posten:

e-post: kundeservice@digipost.no eller

postadresse:
Posten Bring AS
Att: Digipost
Postboks 1500 Sentrum
0001 Oslo

Til Brukeren: Kundens Digipost-postkasse, den e-postadresse som Brukeren har oppgitt ved registrering eller den postadresse som Kunden er registrert med i Digipost

15 ORDINÆR OPPSIGELSE

Partene har gjensidig rett til å si opp avtaleforholdet etter disse Vilkårene med to ukers skriftlig varsel, uten nærmere begrunnelse, forutsatt at alle utestående forhold er gjort opp og at partene ikke har krav mot hverandre.

Ved opphør av avtalen ved oppsigelse vil Brukerens adgang til å sende og motta Meddelelser deaktiveres på opphørstidspunktet. Meddelelser som var sendt av avsender før opphørstidspunktet med utsatt levering vil likevel bli levert til Brukeren i Digipost inntil to uker etter opphørstidspunktet. Brukeren vil ha adgang til lagrede data i tre måneder etter opphørstidspunktet. I denne perioden vil også Brukeren ha mulighet til å overføre Meddelelser fra det offentlige til annen digital postkasse det offentlige har avtale med, gjennom egen funksjonalitet for dette i Digipost. Deretter slettes lagrede data. Brukeren er selv ansvarlig for å ta kopi av alle data Brukeren ønsker å beholde etter opphørstidspunktet. Posten forbeholder seg retten til å beholde data som er nødvendig for oppfølging av kundeforholdet.

Dersom Brukerens Digipost-konto har vært inaktiv i mer enn 14 måneder, kan Posten deaktivere muligheten til å sende og motta Meddelelser hvis kontoen fortsatt er inaktiv 14 dager etter at Posten har sendt varsel om deaktivering.

Dersom Brukeren dør, vil Brukerens Digipost-konto og lagrede data slettes 12 måneder etter at Posten fikk beskjed om dødsfallet. De(n) som kan forplikte Brukeren må kontakte Digipost for å få tilgang til Brukerens Digipost-konto innen sletting. Posten forbeholder seg retten til å beholde data som er nødvendig for oppfølging av kundeforholdet.

16 JURISDIKSJON OG VERNETING

Kontrakten er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Tvister mellom Posten og Brukeren skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler i samsvar med tvistelovens regler vedrørende verneting.

Sist oppdatert 18. august 2022