Kom i gang med API-et til Digipost på 1-2-3

Det er veldig enkelt å integrere med Digipost og sende ditt første brev. Vi foreslår at du benytter et av våre klientbiblioteker for å komme raskt igang. Følgende tre steg er alt som må til:

1

Registrer deg for sending i Digipost

Alle virksomheter som ønsker å sende brev i Digipost må ha en virksomhetskonto. Du kan få tilgang til en test-konto ved å sende en e-post til support@digipost.no med følgende informasjon:

 • Navn på virksomheten
 • Organisasjonsnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Digipostadressene til de som skal ha tilgang
2

Ta i bruk Digipost klientbibliotek for ditt språk

Ta i bruk klientbiblioteket for enten Java eller .NET slik at du kan enkelt integrere med Digipost som avsender. Du kan selvsagt også gjøre en manuell integrasjon mot selve APIet, men vi anbefaler at du benytter våre klientbibliotek.

Java klientbibliotek.NET klientbibliotek
3

Bruk Digipost klientbiblioteket fra din kode

Det er ikke mange kodelinjer som skal til for å sende brev. Koden nedenfor viser hva som skal til for å sende et brev. Det er naturlig nok mange flere muligheter i klientbibliotekene og APIene til Digipost, men dette er en enkel introduksjon som lar deg sende et standard brev til én mottaker i Digipost.


// 1. Initialiser konfig med din Digipost avsender id
// Avsender id finner du på digipost.no/bedrift
var config = new ClientConfig(senderId: "xxxxx", environment: Environment.Production);

// 2. Initialiser klient med thumbprint til sertifikat som er knyttet til din Digipost virksomhetskonto
// Virksomhetssertifikat knyttes til din Digipost konto på digipost.no/bedrift.
// Informasjon om bruk av thumbprints finnes på http://digipost.github.io/digipost-api-client-dotnet/#installcert.
var client = new DigipostClient(config, thumbprint: "84e492a972b7e...");

// 3. Lag melding med bruk av fødselsnummer som personidentifikator
var message = new Message(
 new RecipientById(IdentificationType.PersonalIdentificationNumber, "00000000000"),
  new Document(subject: "Dokumentets emne", fileType: "pdf", path: @"c:...dokument.pdf")
);

// 4. Send melding
var result = client.SendMessage(message);

// 1. Les inn sertifikatet du har knyttet til din Digipost-konto (i .p12-formatet)
Signer signer;
try (InputStream sertifikatInputStream = Files.newInputStream(Paths.get("certificate.p12"))) {
 signer = Signer.usingKeyFromPKCS12KeyStore(sertifikatInputStream, "TheSecretPassword");
}

// 2. Opprett en DigipostClient
SenderId senderId = SenderId.of(123456); // Din konto-ID
DigipostClient client = new DigipostClient(
 DigipostClientConfig.newConfiguration().build(), senderId.asBrokerId(), signer
);

// 3. Opprett et fødselsnummerobjekt
PersonalIdentificationNumber pin = new PersonalIdentificationNumber("26079833787");

// 4. Opprett hoveddokumentet
UUID documentUuid = UUID.randomUUID();
Document primaryDocument = new Document(documentUuid, "Dokumentets emne", PDF);

// 5. Opprett en forsendelse
Message message = newMessage("din-forsendelses-id", primaryDocument)
  .personalIdentificationNumber(pin)
  .build();

// 6. Legg til innhold og send
client.createMessage(message)
  .addContent(primaryDocument, Files.newInputStream(Paths.get("content.pdf")))
  .send();

Veien videre

Når du har gjort en testintegrasjon, så er veien videre å gjøre en full integrasjon i dine systemer. Les vår guide til integrasjonsprosessen for få en bedre oversikt over hvilke steg du bør ta på veien mot en Digipost-integrasjon.

Har du noen spørsmål, så finner du svar på ofte stilte spørsmål her. Du kan også kontakte oss dersom du har noen spørsmål til integrasjon.

Er du en offentlig virksomhet som søker informasjon om Sikker Digital Post, finner du dette på Digdirs informasjonssider.

Get started with Digipost in 1-2-3

It is really easy to integrate with Digipost and send your first digital mail. Vi suggest you use one of our client libraries to get started. Follow these three simple steps:

1

Get registered as a Digipost sender

All organisations that wish to send digital mail must have a Digipost organisation (sender) account. To get a test account, send an email to support@digipost.no with the following information:

 • Organisastion name
 • Organisation number
 • Telephone number
 • Email address
 • The Digipost addresses of the people who should have access
2

Choose between the Java or .NET Digipost client libraries

Use the Digipost client library in either Java or .NET to send requests to the Digipost API. You can also integrate directly with the API, but we recommend using a client library.

Java client library.NET client library
3

Call Digipost client library code from your code

All it takes is a few lines of code to send digital mail. The following code shows a bare bones example of how to do this. There are many other options and possibilities in the client libraries and Digipost API, but the below is quick introduction to how sending a letter to a Digipost recipient works.


// 1. Initialise config with your Digipost sender id
// You can find your sender id at digipost.no/bedrift
var config = new ClientConfig(senderId: "xxxxx");

// 2. Initialise client with your certificates thumbprint which is connected to your Digipost organisation account
// You can upload your certificate at digipost.no/bedrift.
// See http://digipost.github.io/digipost-api-client-dotnet/#installcert for further information on thumbprints
var client = new DigipostClient(config, thumbprint: "84e492a972b7e...");

// 3. Create message by using personal identification number as identification mechanism
var message = new Message(
 new Recipient(IdentificationChoice.PersonalidentificationNumber, "311084xxxx"),
  new Document(subject: "The document's subject", mimeType: "pdf", path: @"c:...document.pdf")
 );

// 4. Send message
var result = client.SendMessage(message);
 

// 1. Read the certificate that is tied to your Digipost organisation account (in .p12 format)
Signer signer;
try (InputStream sertifikatInputStream = Files.newInputStream(Paths.get("certificate.p12"))) {
 signer = Signer.usingKeyFromPKCS12KeyStore(sertifikatInputStream, "TheSecretPassword");
}

// 2. Create a DigipostClient
SenderId senderId = SenderId.of(123456); // Your account ID
DigipostClient client = new DigipostClient(
 DigipostClientConfig.newConfiguration().build(), senderId.asBrokerId(), signer
);

// 3. Create a personal identification number object
PersonalIdentificationNumber pin = new PersonalIdentificationNumber("26079833787");

// 4. Create primary document object
UUID documentUuid = UUID.randomUUID();
Document primaryDocument = new Document(documentUuid, "The document's subject", PDF);

// 5. Create message object
Message message = newMessage("your-message-id", primaryDocument)
  .personalIdentificationNumber(pin)
  .build();

// 6. Add content to message and send message
client.createMessage(message)
  .addContent(primaryDocument, Files.newInputStream(Paths.get("content.pdf")))
  .send();
 

Next steps

Now that you have completed a test integration, the next step is to implement the full integration in your application or system. Read our guide to integration (in Norwegian) to see which steps are typically involved in implementing a production-ready integration with Digipost.

For additional questions you may have, see our FAQ. You can also contact Digipost regarding integration questions.

If your organisation is considered public sector and you are looking for information about Digdir's digital mail program, see Digdir's web pages on this topic.