Slett dokument

Delete document

Slett dokument gjør det mulig å slette et dokument fra virksomhetens Digipost-kasse. URI for å kunne laste ned dokumentet er inkludert i responsen når hent innboks endepunktet kalles.

The delete document endpoint will delete the document from the organisation's inbox. The URI that should be used to delete the document is included in the response when the get inbox endpoint is called.

Endepunkt

Endpoint

https://api.digipost.no/{sender-id}/inbox/{document-id}

Verb

http delete

Request

https://api.digipost.no/{sender-id}/inbox/{document-id}

Response

HTTP/1.1 200 Ok