Utsendelser av helsedokumenter/epikriser til Digipost sin postkasse på Norsk Helsenett

Følgende beskriver integrasjonen mellom Digipost og Norsk Helsenett som i dag brukes til å sende epikriser fra sykehus til pasient.

1. Overordnet flyt

Skissen over beskriver overordnet flyt for epikriser som sendes til Digipost. Flyten er den samme som for epikriser som blir sendt til en fastlege over Norsk Helsenett.

1.1 Fagsystem

Prosessen for utsendelse av epikriser begynner med at helsepersonell forfatter og godkjenner en epikrise som vanlig i sitt fagsystem. Pasient legges ikke til som mottaker. Isteden legges Digipost til som kopi-mottaker på samme måte som andre elektroniske mottakere.

Se eksempel på hvordan det kan se ut i DIPS EPJ/PAS når Digipost er lagt til som elektronisk kopi-mottaker. Merk at pasienten ikke hukes av når dokumentet skal sendes til Digipost.

Bruk av leveringssteg i DIPS/EPJ

I fagsystemet DIPS EPJ/PAS bruker noen sykehus et ekstra steg – utlevering – etter godkjenning. I dette steget kan eksempelvis en sekretær kontrollere at den godkjente epikrisen har korrekte mottakere etc. og eventuelt modifisere den ved behov før den blir sendt. En mulighet er da at legen skriver epikrise på normal måte, og at en sekretær legger til Digipost som mottaker i utleveringssteget. Fordelen med en slik fremgangsmåte er at sykehuset begrenser antallet medarbeidere som trenger kjennskap til Digipost-integrasjonen, og dermed blir opplæringsjobben enklere.

1.2 Elektronisk meldingsutveksler

Ansvaret til den elektroniske meldingsutveksleren er å sende kopier til epikrisens elektroniske mottakere på en sikker måte. KITH har definert en standard for hvordan dette skal gjennomføres.

I DIPS-systemer er det Message Broker og Communicator som utgjør den elektroniske meldingsutveksleren. Message Broker plukker opp en godkjent epikrise og eksporterer den til et XML-format definert av KITH (Epikrise v1.1). DIPS Communicator pakker og sender epikrisen til Digipost over Norsk Helsenett. Se eksempel på hvordan leverte epikriser ser ut i Communicator. Merk at epikriser som er blitt levert til Digipost, får statusen «Levert» etter at transportkvitteringen fra Digipost er mottatt.

1.3 Digipost

Digipost validerer og formaterer epikrisen før den distribueres til mottakeren. Les mer om valideringen under avsnittet Validering av epikrise og formateringen under avsnittet Formatering av epikrise.

Digipost leverer epikrisen enten i pasientens Digipost-postkasse, eller videre til Digipost sin printleverandør for sikker print og konvoluttering. En applikasjonskvittering med resultatet returneres til sykehuset. Dersom kvitteringen er negativ, betyr det at epikrisen ikke er levert til mottaker. Les mer om hvordan epikriser vil se ut i Digipost-postkassen evt. leveres til print under avsnittet Leveranse.

2. Validering av epikrise

Digipost validerer epikrisen for å sikre at den oppfyller minimumskravene for leveranse og adressering. For å kunne sende epikrisen som fysisk post kreves det for eksempel en mottaker- og en returadresse. Disse ekstraheres fra Pasient- og ServiceProvider-elementene i epikrise-XML-en. Hvis disse ikke inneholder gyldige adressedata, vil valideringen feile.

Eksempler på feilmeldinger som kan returneres i form av negative applikasjonskvitteringer:

Dersom sykehuset mottar en negativ applikasjonskvittering fra Digipost, må man korrigere feilen og sende epikrisen på nytt.

3. Formatering av epikrise

Som elektronisk mottaker av epikrisen mottar Digipost den samme versjonen av epikrisen som fastleger og andre kopimottakere. Dette er en enkel tekstlig versjon av den originale epikrisen hvor all formateringsinformasjon har blitt fjernet. Digipost gjeninnfører noe formatering i epikrisen innen den leveres til pasienten, for å få et mer visuelt tiltalende dokument.

Dessverre går mye informasjon om det originale utseendet tapt, og det er ikke mulig å gjenskape epikrisen slik den ville sett ut dersom sykehuset hadde printet den selv.

Følgende formatering gjøres av Digipost:

4. Leveranse

Dersom pasienten har fødselsnummer eller D-nummer, og er Digipost-bruker, leveres epikrisen i pasientens Digipost-postkasse. Hvis ikke, printes epikrisen og sendes til pasientens fysiske postkasse basert på oppgitt adresse.

4.1 Digipost

Når epikrisen leveres i Digipost, får pasienten varsel om nytt brev på epost. På grunn av brevets sensitive natur vises ikke navn på avsender eller emne, slik det gjør for ikke-sensitive brev. Navn på avsender og emne vises kun når brukeren er logget inn i Digipost og har autentisert seg med BankID eller Buypass.

Nytt brev i Digipost. Bildet til venstre viser hvordan konvolutten ser ut når pasienten er pålogget med passord og bildet til høyre når pasienten er pålogget med BankID.

Åpnet epikrise i Digipost.

4.2 Print

Print håndteres av Oberthur, som er Digipost sin leverandør av sikker print. I print-prosessen settes det inn en forside med mottaker- og returadresse som passer med Postens vinduskonvolutter. De adressene som benyttes her, er de som tidligere i prosessen ble ekstrahert fra Epikrise-XML-en fra sykehuset. Epikrisene blir så printet i svart-hvitt og levert videre til Posten for levering som B-post.

5. Kompatibilitet

Per dags dato er det kun sykehus som bruker DIPS EPJ/PAS og DIPS Communicator, som sender epikriser gjennom Digipost. I utgangspunktet skal det gå å sende epikriser gjennom Digipost fra alle systemer som følger de retningslinjene KITH har definert for meldingsutveksling og epikriser. Men det kan forekomme avvik dersom meldingsutveksleren konstruerer epikrise-XML-en på en annen måte enn DIPS-systemer.

Støttede KITH epikrise-versjoner:

6. Påkoblingsprosess

Før sykehuset kommer i gang med integrasjonen med Digipost, bør det gjøres en analyse av hva det vil bety å sende epikriser gjennom Digipost. Vi anbefaler at avsender setter seg inn i løsningsbeskrivelsen ovenfor og tar kontakt med Digipost angående videre spørsmål.

Prosessen som beskrives nedenfor, er for sykehus som bruker DIPS EPJ/PAS, Message Broker og Communicator. Dersom andre systemer brukes, vil prosessen kunne bli noe annerledes.

6.1 Oppstart

Formålet med oppstartsfasen er å analysere arbeidets omfang og konfigurere applikasjonene. Disse oppgavene kan gjennomføres parallelt.

AktivitetBeskrivelse
Etablere prosjektgruppeFor å effektivt kunne svare på og håndtere spørsmål som dukker opp, anbefales det at sykehuset oppnevner en prosjekteier og etablerer en liten tverrfaglig arbeidsgruppe, med representanter fra eksempelvis leger, sekretærer, kontorspersonell og driftspersonell.
Kartlegge epikrise­formatSykehuset undersøker de epikrisemalene som ligger til grunn for epikrisene som skal sendes gjennom Digipost. Sykehuset analyserer disse mot løsningsbeskrivelsen og finner ut om de må tilpasses for å oppnå ønsket utseende i Digipost.
Forankre ny prosessSykehuset verifiserer at nåværende arbeidsflyt kan tilpasses slik at epikriser kan sendes gjennom Digipost. Det er viktig at ny arbeidsflyt forankres med de som jobber med (eller kommer til å jobbe med) utsendelse av epikriser.
Konfigurasjon hos Digipost

Digipost må sette opp et nytt sykehus på sin side. For å gjøre dette trenger Digipost følgende informasjon fra sykehuset:

 • NHN-epostadresse
 • Sertifikat for signering
 • Organisasjonsnummer
 • Logo i JPEG-format. Anbefalt størrelse: maksimalt 30 kB
 • Liste over overskrifter som kan forekomme i epikriser/pol.not
Konfigurasjon hos sykehuset

Sykehuset må sette opp en ny elektronisk mottaker for å kunne sende epikriser via Digipost.

Ny rekvirent/elektronisk mottaker i DIPS EPJ/PAS:

 • Navn: DIGI
  Egentlig valgfritt, men må være samme som i DIPS Communicator
 • Orgnr: 984661185 (Posten Norge AS)

Ny kommunikasjonspartner i DIPS Communicator (eller tilsvarende elektronisk meldingsutveksler)

 • Navn: DIGI
 • Orgnr: 984661185 (Posten Norge AS)
 • NHN-epostadresse: digipost@edi.nhn.no
 • CpaID: [Navn på sykehus]Prod_DigipostProd
 • Digipost sitt sertifikat for signering
 • Digipost sitt sertifikat for kryptering

Konfigurasjon sykehus Test-rekvirent

Dette er valgfritt, men kan være nyttig dersom man ønsker å teste integrasjonen i et testmiljø først.

Ny rekvirent/elektronisk mottaker i DIPS EPJ/PAS:

 • Navn: DIGI-TEST
  Egentlig valgfritt, men må være samme som i DIPS Communicator
 • Orgnr: 984661185 (Posten Norge AS)

Ny kommunikasjonspartner i DIPS Communicator (eller tilsvarende elektronisk meldingsutveksler)

 • Navn: [Det samme som rekvirent i DIPS/EPJ]
 • Orgnr: [Det samme som rekvirent i DIPS/EPJ]
 • NHN-epostadresse: digipost-test@edi.nhn.no
 • CpaID: [Navn på sykehus]Test_DigipostTest
 • Digipost sitt sertifikat for signering
 • Digipost sitt sertifikat for kryptering

Bestille tilpasning av C/O-adresseDet har vist seg at DIPS Message Broker som eksporterer epikrise-data til XML-format ikke bruker pasientens C/O-adresse dersom den skulle finnes. DIPS har utviklet en tilpasning som løser dette, men installasjon av denne må bestilles fra DIPS og kan ta noe tid å få på plass.
Bestille tilpasning av printkøDersom sykehuset bruker et utleveringssteg, har det også vist seg at noen epikriser havner i printkø til tross for att de har kun elektroniske mottakere. Det finnes en tilpasning som løser dette, men installasjon av denne må bestilles og kan ta noe tid å få på plass. Det viktigste er at dette er på plass innen man starter fullskala produksjon for å unngå manuell opprydding i printkø.
Utarbeide info-materiellSykehuset starter prosess for å utarbeide materiell som kan brukes for å informere pasienter om hva det vil innebære at epikriser sendes gjennom Digipost.

6.2 Verifiseringsfase

Formålet med verifiseringsfasen er å gi sykehuset et bilde av (og få aksept for) hvordan epikriser som sendes gjennom Digipost, vil se ut.

AktivitetBeskrivelse
Opprett test-epikriser

En faglig person (sykepleier/lege) lager et realistisk sett med anonymiserte epikriser som skal brukes for test. Disse oversendes Digipost enten via integrasjon mot test-miljø eller manuelt ved å trekke ut XML-payload fra meldinger i DIPS Communicator som sendes på epost. Det er viktig å dekke den variasjonen som finnes i epikrise-utseendene og å få med pasienter både med og uten aktiv C/O-adresse.

Digipost formaterer test-epikriserDigipost gjenomfører en formatering av epikrisene for å vise hvordan de vil se ut når de blir sendt, samt hvilken adresse de blir sendt til dersom pasient ikke har en Digipost-konto. Eksempler sendes tilbake til sykehus for inspeksjon. Det vil være mulig å endre noe på formateringen dersom sykehuset har relevante innspill til utseendet.
Sykehus aksepterer utseendetEttersom epikriser i neste fase vil bli sendt til faktiske pasienter ønsker Digipost her en aksept fra sykehuset om at de er fornøyde med epikrisenes utseende. Det er også viktig at dette forankres med en kommunikasjonsavdelingen ved sykehuset.

6.3 Pilotfase

Formålet med pilotfasen er å gjennomføre en kontrollert og begrenset utsendelse for å verifisere at integrasjonen og den nye arbeidsflyten hos sykehuset fungerer som de skal.

AktivitetBeskrivelse
OpplæringPersonell som skal delta i pilot-fasen læres opp i ny arbeidsflyt og eventuelt hvordan de skal informere pasienter om deres deltakelse. Dette gjelder leger og sekretærer, men også driftspersonell som overvåker DIPS.
Start utsendelse

Start utsendelse til et begrenset antall pasienter.

 • Sykehuset verifiserer at de får positive applikasjonskvitteringer.
 • Digipost verfiserer at epikrisene blir sendt.
Tilbakemelding fra pasienterDersom sykehuset ønsker å vite hvordan pasientene oppfatter det å få epikriser i Digipost, kan de for eksempel gjennomføre telefonintervjuer av de pasientene som har fått en i pilotfasen.

6.4 Produksjon

I produksjonsfasen skalerer sykehuset opp til ønsket volum ved å lære opp resterende personell i ny arbeidsflyt. Ingen videre endringer er nødvendig for å skalere opp til ønsket volum.

AktivitetBeskrivelse
OpplæringResterende relevant personell læres opp.
UtsendelseSykehuset sender i ønsket skala.
Drift / MonitoreringSykehus følger med på daglig produksjon til Digipost og følger opp eventuelle avvik (negative applikasjons­kvitteringer) for å sikre at alle epikriser blir sendt til pasientene.